Więcej

  Zalecenia NMA dla realizujących projekty

  Z końcem roku kalendarzowego kończy się okres realizacji biznesplanu lub jeden z lat kontrolnych dla wielu beneficjentów realizujących projekt w ramach działania Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Czytaj również...

  Krajowa Agencja Płatnicza (Nacionalinė mokėjimo agentūra — NMA) otrzymuje wiele pytań dotyczących okoliczności realizacji projektu, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej realizacji działań zaplanowanych w projekcie.

  Należy zauważyć, że ogólnie beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich podjętych zobowiązań określonych w przepisach wykonawczych dotyczących konkretnego działania programu na dany rok, zgodnie z którym złożył wniosek o wsparcie, tj. do realizacji projektu zgodnie z biznesplanem lub wnioskiem.

  Należy zauważyć, że dla wygody beneficjentów NMA przygotowała ulotki i zalecenia dotyczące każdego z działań programu, zgodnie z którymi projekt może być właściwie realizowany przy jednoczesnym unikaniu nieprawidłowości. Ulotki można znaleźć na www.nma.lt.

  Należy przypomnieć, że w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych projekt nie jest realizowany zgodnie z planem, zaleca się jak najwcześniejszy kontakt ze specjalistą NMA administrującym wniosek i omówienie możliwości realizacji projektu w zmienionych okolicznościach. Ważne jest dostarczenie dokumentów lub danych potwierdzających te obiektywne przyczyny.

  Często zadawane pytania

  Jednym z najczęściej zadawanych dla NMA pytań są planowane, ale nieosiągnięte wskaźniki monitorowania projektu. Należy zauważyć, że istotne są obiektywne przyczyny nieosiągnięcia zamierzonych wskaźników nadzoru nad projektem. Konieczne jest przedstawienie wyjaśnienia i wszystkich dokumentów uzasadniających okoliczności określone w wyjaśnieniu w przypadku, gdy planowane wskaźniki projektu nie zostały osiągnięte z powodu siły wyższej (force majeure) lub nadzwyczajnych okoliczności — w przypadku, gdy zobowiązania umowne nie mogą zostać wypełnione z powodu okoliczności, których wystąpienia nie można kontrolować i racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umów, niemożliwe jest również zapobieżenie wystąpieniu tych okoliczności lub ich skutkom.

  Należy zauważyć, że konieczne jest powiadomienie NMA o zaistniałych okolicznościach siły wyższej w ciągu 15 dni roboczych od daty, w której wnioskodawca lub beneficjent (jego upoważniona osoba) może to zrobić. W przypadku opóźnienia powiadomienia w określonym terminie NMA nabywa prawo do pominięcia przedłożonych dokumentów, ponieważ dokumenty uważa się za złożone z opóźnieniem.

  NMA otrzymuje od beneficjentów szereg wniosków o przedłużenie okresu realizacji projektu lub termin złożenia wniosku o płatność ze względu na trudną sytuację geopolityczną. Należy przypomnieć, że po dacie podpisania umowy lub dacie decyzji o przyznaniu wsparcia, każdy przypadek związany z konkretnym projektem rozpatrywany jest indywidualnie i kompleksowo i dopiero po rozważeniu wszystkich okoliczności NMA może zdecydować o modyfikacji warunków projektu (na przykład terminu realizacji projektu). W związku z tym wszystkie zmiany w konkretnym projekcie muszą być skoordynowane na piśmie z NMA.

  Należy zauważyć, że czasami beneficjenci decydują się nie korzystać ze wsparcia z różnych powodów i powiadamiają NMA o swojej odmowie drogą mailową. Trzeba wiedzieć, że niepodpisana wiadomość e-mail nie może być utożsamiana z podpisanym wnioskiem i dlatego nie może być rozpatrywana. Podpisany wniosek o wycofanie wsparcia, a także wnioski z powodu innych okoliczności związanych z projektem, można wysłać do NMA pocztą elektroniczną dokumentai@nma.lt lub listem zwykłym lub listem poleconym na adres: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Ponadto wniosek, dokumenty można składać za pomocą funkcji przesyłania wiadomości w Systemie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa (ŽŪMIS) (punkt menu „Pranešimai” / „Siųsti”, wybierając odbiorcę w NMA).

  Należy zauważyć, że w przypadku, gdy część lub całość kwoty wsparcia została już wypłacona, a beneficjent odmawia ukończenia projektu, jest on zobowiązany do zwrotu przekazanych mu środków do NMA.

  Najczęstsze niespójności to:

  • dokumentacja zawiera niedokładne lub nieprawidłowe informacje;
  • brakuje niektórych dokumentów;
  • numery identyfikacyjne lub numery inwestycji w dokumentach przedłożonych do NMA nie pokrywają się z numerami znalezionymi podczas weryfikacji;
  • zakupiony sprzęt nie jest zainstalowany i / lub nie jest używany;
  • stoisko reklamowe nie jest zainstalowane w miejscu realizacji projektu;
  • modyfikacja podpisanej umowy zamówienia bez spełnienia ustalonych wymagań, zmniejszenie zakresu zakupu określonego w umowie sprzedaży;
  • podpisana umowa zakupu nie jest zgodna z dokumentami zamówienia / ofertą dostawcy, tj. parametry zakupionego sprzętu są różne, wiek zwierząt nie jest szczegółowy itp.;
  • analiza dokumentów nabycia inwestycji czasami ujawnia, że procedury dostawy lub płatności przewidziane w umowach zakupu zostały naruszone;
  • w miejscu realizacji projektu nie znajduje się inwestycji zakupionych ze środków wsparcia;
  • aktywa zakupione za pomocą środków wsparcia są zastawione bez zgody NMA;
  • prowadzone są zupełnie inne działania niż te, na które przyznano wsparcie;
  • nie spełnia się wymogu ciągłego ubezpieczania aktywów nabytych ze środków wsparcia przez cały okres określony w przepisach wykonawczych do konkretnego środka programu;
  • w przypadku gdy projektowi przyznano punkty za to czy inne kryterium wyboru i jeżeli kryteria te nie są spełnione lub nie są utrzymywane;
  • wskaźniki rentowności ekonomicznej określone we wniosku, takie jak zadłużenie, wskaźniki pokrycia kredytów, rentowność netto, nie zostały osiągnięte lub utrzymane;
  • niespełnienie wskaźników monitorowania projektu dla każdego działania, które beneficjent zobowiązuje się spełnić przy składaniu wniosku: na przykład, utrzymać ekonomiczną wielkość gospodarstwa (VED) w wysokości 8 000 EUR, nie zmniejszać powierzchni gruntów rolnych (ŽŪN) o więcej niż 20 procent, utrzymywać ustalony obszar użytków rolnych (ŽŪN) lub gruntów ornych, liczbę zwierząt gospodarskich itp. Nieosiągnięcie tych wskaźników przewiduje również nałożenie pewnych kwot sankcji.

  W celu uniknięcia naruszeń potrzeba:

  • zapoznać się z przepisami dotyczącymi wnioskowanego / otrzymanego wsparcia;
  • przed przygotowaniem projektu ocenić potencjalne ryzyka i trudności związane z projektem oraz zapewnić pewne źródło finansowania realizacji projektu;
  • przy sporządzaniu biznesplanu ocenić dostępne zasoby i możliwości i na tej podstawie określić wskaźniki, które będą celem podczas realizacji projektu;
  • zapoznać się z najczęstszymi naruszeniami;
  • przewidzieć realistyczne terminy składania wniosków o płatność, tak aby nie było potrzeby pisania dodatkowych wniosków o ich odroczenie;
  • poprawnie prowadzić księgowość;
  • komunikować się i na bieżąco współpracować z NMA;
  • śledzić nowości (istnieje możliwość zapisania się do newslettera NMA);
  • sprawdzać informacje o swoich wnioskach na portalu informacyjnym NMA.

  Zam. 2548


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polonez polskich maturzystów na placu Katedralnym 2024 [GALERIA]

  Polski taniec narodowy wspólnie wykonali abiturienci Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela i Gimnazjum w Grzegorzewie. Więcej w...

  Małgorzata Mazurek: „Kongres Rodzin Polonijnych to inwestycja w siebie i rodzinę”

  Na najbliższym Kongresie w dniach 23-25 sierpnia, którego temat brzmi „Rodzina Polonijna miejscem spotkania i rozwoju” — Małgorzata Mazurek wraz z mężem jako prelegenci poruszą często pomijane zagadnienie reemigracji. Sami po wielu latach spędzonych w Niemczech i Luksemburgu zdecydowali...

  Przegląd BM TV z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomaszem Nowickim i Jackiem Gołąbiowskim

  Jacek Gołąbiowski: Uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, konferencji poświęconej właśnie organizacjom polskim z granicą. Już od 3 lat realizujemy projekt Ministerstwa Nauki, obecnie Szkolnictwa Wyższego polegający na badaniu aktywności organizacji polskich za granicą. To...

  Gitanas Nausėda zaprzysiężony na prezydenta Litwy. Kadencja potrwa do 2029 roku

  Podczas uroczystego posiedzenia parlamentu głowa państwa położyła rękę na konstytucji i przysięgła wierność Republice Litewskiej i Konstytucji, uczciwe wypełnianie obowiązków i sprawiedliwość wobec wszystkich. Nausėda wypowiedział również słowa „niech mi Bóg dopomoże”, choć ze względu na prawa osób niewierzących, składający...