Więcej

  Zalecenia NMA dla realizujących projekty

  Z końcem roku kalendarzowego kończy się okres realizacji biznesplanu lub jeden z lat kontrolnych dla wielu beneficjentów realizujących projekt w ramach działania Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  Czytaj również...

  Krajowa Agencja Płatnicza (Nacionalinė mokėjimo agentūra — NMA) otrzymuje wiele pytań dotyczących okoliczności realizacji projektu, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej realizacji działań zaplanowanych w projekcie.

  Należy zauważyć, że ogólnie beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich podjętych zobowiązań określonych w przepisach wykonawczych dotyczących konkretnego działania programu na dany rok, zgodnie z którym złożył wniosek o wsparcie, tj. do realizacji projektu zgodnie z biznesplanem lub wnioskiem.

  Należy zauważyć, że dla wygody beneficjentów NMA przygotowała ulotki i zalecenia dotyczące każdego z działań programu, zgodnie z którymi projekt może być właściwie realizowany przy jednoczesnym unikaniu nieprawidłowości. Ulotki można znaleźć na www.nma.lt.

  Należy przypomnieć, że w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych projekt nie jest realizowany zgodnie z planem, zaleca się jak najwcześniejszy kontakt ze specjalistą NMA administrującym wniosek i omówienie możliwości realizacji projektu w zmienionych okolicznościach. Ważne jest dostarczenie dokumentów lub danych potwierdzających te obiektywne przyczyny.

  Często zadawane pytania

  Jednym z najczęściej zadawanych dla NMA pytań są planowane, ale nieosiągnięte wskaźniki monitorowania projektu. Należy zauważyć, że istotne są obiektywne przyczyny nieosiągnięcia zamierzonych wskaźników nadzoru nad projektem. Konieczne jest przedstawienie wyjaśnienia i wszystkich dokumentów uzasadniających okoliczności określone w wyjaśnieniu w przypadku, gdy planowane wskaźniki projektu nie zostały osiągnięte z powodu siły wyższej (force majeure) lub nadzwyczajnych okoliczności — w przypadku, gdy zobowiązania umowne nie mogą zostać wypełnione z powodu okoliczności, których wystąpienia nie można kontrolować i racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umów, niemożliwe jest również zapobieżenie wystąpieniu tych okoliczności lub ich skutkom.

  Należy zauważyć, że konieczne jest powiadomienie NMA o zaistniałych okolicznościach siły wyższej w ciągu 15 dni roboczych od daty, w której wnioskodawca lub beneficjent (jego upoważniona osoba) może to zrobić. W przypadku opóźnienia powiadomienia w określonym terminie NMA nabywa prawo do pominięcia przedłożonych dokumentów, ponieważ dokumenty uważa się za złożone z opóźnieniem.

  NMA otrzymuje od beneficjentów szereg wniosków o przedłużenie okresu realizacji projektu lub termin złożenia wniosku o płatność ze względu na trudną sytuację geopolityczną. Należy przypomnieć, że po dacie podpisania umowy lub dacie decyzji o przyznaniu wsparcia, każdy przypadek związany z konkretnym projektem rozpatrywany jest indywidualnie i kompleksowo i dopiero po rozważeniu wszystkich okoliczności NMA może zdecydować o modyfikacji warunków projektu (na przykład terminu realizacji projektu). W związku z tym wszystkie zmiany w konkretnym projekcie muszą być skoordynowane na piśmie z NMA.

  Należy zauważyć, że czasami beneficjenci decydują się nie korzystać ze wsparcia z różnych powodów i powiadamiają NMA o swojej odmowie drogą mailową. Trzeba wiedzieć, że niepodpisana wiadomość e-mail nie może być utożsamiana z podpisanym wnioskiem i dlatego nie może być rozpatrywana. Podpisany wniosek o wycofanie wsparcia, a także wnioski z powodu innych okoliczności związanych z projektem, można wysłać do NMA pocztą elektroniczną dokumentai@nma.lt lub listem zwykłym lub listem poleconym na adres: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Ponadto wniosek, dokumenty można składać za pomocą funkcji przesyłania wiadomości w Systemie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa (ŽŪMIS) (punkt menu „Pranešimai” / „Siųsti”, wybierając odbiorcę w NMA).

  Należy zauważyć, że w przypadku, gdy część lub całość kwoty wsparcia została już wypłacona, a beneficjent odmawia ukończenia projektu, jest on zobowiązany do zwrotu przekazanych mu środków do NMA.

  Najczęstsze niespójności to:

  • dokumentacja zawiera niedokładne lub nieprawidłowe informacje;
  • brakuje niektórych dokumentów;
  • numery identyfikacyjne lub numery inwestycji w dokumentach przedłożonych do NMA nie pokrywają się z numerami znalezionymi podczas weryfikacji;
  • zakupiony sprzęt nie jest zainstalowany i / lub nie jest używany;
  • stoisko reklamowe nie jest zainstalowane w miejscu realizacji projektu;
  • modyfikacja podpisanej umowy zamówienia bez spełnienia ustalonych wymagań, zmniejszenie zakresu zakupu określonego w umowie sprzedaży;
  • podpisana umowa zakupu nie jest zgodna z dokumentami zamówienia / ofertą dostawcy, tj. parametry zakupionego sprzętu są różne, wiek zwierząt nie jest szczegółowy itp.;
  • analiza dokumentów nabycia inwestycji czasami ujawnia, że procedury dostawy lub płatności przewidziane w umowach zakupu zostały naruszone;
  • w miejscu realizacji projektu nie znajduje się inwestycji zakupionych ze środków wsparcia;
  • aktywa zakupione za pomocą środków wsparcia są zastawione bez zgody NMA;
  • prowadzone są zupełnie inne działania niż te, na które przyznano wsparcie;
  • nie spełnia się wymogu ciągłego ubezpieczania aktywów nabytych ze środków wsparcia przez cały okres określony w przepisach wykonawczych do konkretnego środka programu;
  • w przypadku gdy projektowi przyznano punkty za to czy inne kryterium wyboru i jeżeli kryteria te nie są spełnione lub nie są utrzymywane;
  • wskaźniki rentowności ekonomicznej określone we wniosku, takie jak zadłużenie, wskaźniki pokrycia kredytów, rentowność netto, nie zostały osiągnięte lub utrzymane;
  • niespełnienie wskaźników monitorowania projektu dla każdego działania, które beneficjent zobowiązuje się spełnić przy składaniu wniosku: na przykład, utrzymać ekonomiczną wielkość gospodarstwa (VED) w wysokości 8 000 EUR, nie zmniejszać powierzchni gruntów rolnych (ŽŪN) o więcej niż 20 procent, utrzymywać ustalony obszar użytków rolnych (ŽŪN) lub gruntów ornych, liczbę zwierząt gospodarskich itp. Nieosiągnięcie tych wskaźników przewiduje również nałożenie pewnych kwot sankcji.

  W celu uniknięcia naruszeń potrzeba:

  • zapoznać się z przepisami dotyczącymi wnioskowanego / otrzymanego wsparcia;
  • przed przygotowaniem projektu ocenić potencjalne ryzyka i trudności związane z projektem oraz zapewnić pewne źródło finansowania realizacji projektu;
  • przy sporządzaniu biznesplanu ocenić dostępne zasoby i możliwości i na tej podstawie określić wskaźniki, które będą celem podczas realizacji projektu;
  • zapoznać się z najczęstszymi naruszeniami;
  • przewidzieć realistyczne terminy składania wniosków o płatność, tak aby nie było potrzeby pisania dodatkowych wniosków o ich odroczenie;
  • poprawnie prowadzić księgowość;
  • komunikować się i na bieżąco współpracować z NMA;
  • śledzić nowości (istnieje możliwość zapisania się do newslettera NMA);
  • sprawdzać informacje o swoich wnioskach na portalu informacyjnym NMA.

  Zam. 2548


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Koncert legendarnego polskiego zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”

  „Stare Dobre Małżeństwo” (SDM) – polska grupa folkowa, wykonująca również poezję śpiewaną Muzykę do większości piosenek skomponował Krzysztof Myszkowski. Autorzy wierszy śpiewanych przez „Stare Dobre Małżeństwo”: Edward Stachura, Adam Ziemianin, Józef Baran, Bolesław Leśmian, Jan Rybowicz, Bogdan Loebl. Grupa wykształciła się...

  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Mackiewiczowi oraz dyskusja

  Program: godz. 16:00 — uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej (Literatų g., Wilno);godz. 17:00 — dyskusja „Tylko prawda jest ciekawa. Aktualność myśli Józefa Mackiewicza”, Dom Sygnatariuszy, Sala Sztralla (ul. Pilies 26, wejście przez „Eskedar Coffee Bar“, Wilno). Z okazji obchodów Roku Mackiewicza z...

  Największe muzyczne talenty Wileńszczyzny na jednej scenie. Trwają zapisy na widownię

  Program poprowadzi dobrze znany wileńskiej publiczności z poprzedniej edycji programu Aleksander Sikora. Występy artystów oceniać będą jurorzy: Ewelina Saszenko oraz Zbigniew Lewicki. Kto zajmie trzeci fotel wciąż pozostaje tajemnicą. Zapisy na widownię Nagrania odbędą się w terminie 8-10 października (niedziela-wtorek) w...

  Łotwa zgłosiła do Oscara film opowiadający o Icie Kozakiewicz

  Postać Ity Kozakiewicz, polskiej działaczki na Łotwie i parlamentarzystki, założycielki Związku Polaków na Łotwie, wciąż pozostaje w Polsce nieznana. Na Łotwie jej imię nosi polska szkoła w Rydze, w ubiegłym roku w Jakubowie odsłonięto upamiętniający ją pomnik — sfinansowany...