Posiedzenie rady: zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu, nowe projekty inwestycyjne, postanowiono założyć Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego

Fot. archiwum ASRW

Radni Samorządu Rejonu Wileńskiego w dniu 24 listopada br. minutą ciszy uczcili pamięć wieloletniej radnej śp. Jadwigi Kowalewskiej.

Podczas pierwszego głosowania radni bezwzględną większością głosów zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 9 miesięcy br. Plan budżetu wynosił 141166,5 tys. Lt. Plan dochodów zrealizowany w 96,8%: otrzymano 136666,7 tys. Lt dochodów. Realizacja wydatków wyniosła 123687,5 tys. Lt (87,6%). Najwięcej środków wykorzystano w ramach programu zwiększania jakości i dostępności oświaty – 52,4%, programu zmniejszania izolacji społecznej – 23,2%, programu zarządzania samorządem – 11,8%, na inne programy.

Rada postanowiła zatwierdzić listę wysokości podatku dochodowego stosowanych podczas nabycia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w 2012 r. oraz listę ulg dla mieszkańców, którzy nabędą zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2012. W 2011 r., w porównaniu z odpowiednim okresem 2010 r., liczba nabytych zezwoleń zwiększyła się o 113% i wyniosła 2955, jednak liczba ulgowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej zmniejszyła się o 44,4% (do 1123).

W porównaniu z odpowiednim okresem 2010 r. zmniejszył się również procent ulgowych zezwoleń w stosunku do ogólnej liczby nabytych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (z 82,4% do 38%).

Największy wzrost nabycia zezwoleń zarejestrowano w sektorze usług – 159,3% (2010 r. – 651 zezwoleń, 2011 r. – 1688), handlu – 73% (2010 r. – 569, 2011 r. – 985) oraz produkcji – 68,8% (w 2010 r. zezwolenia nabyło 167 mieszkańców, w 2011 r. – 282).

W sektorze usług najbardziej wzrosło wydawanie zezwoleń związanych z budową – 276%, tj. o 458 zezwoleń (do 658), naprawą i doglądem technicznym silnikowych środków transportowych – 194%, tj. o 111 (do 168), działalnością gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich – 323,7%, tj. o 123 (w 2010 r. – 38 zezwoleń, w 2011 r. – 161).

W sektorze produkcyjnym najbardziej wzrósł remont oraz produkcja mebli, opakowań drewnianych oraz innych wyrobów z drewna – 58.8% (do 135), naprawa i szycie odzieży (konfekcji) – 119% (do 46).

Z danych Państwowej Inspekcji Podatkowej za październik br. wynika, że Samorząd Rejonu Wileńskiego według liczby nabytych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej zajął 7 miejsce spośród wszystkich 60 samorządów Litwy (2 miejsce wśród samorządów rejonowych), według kwot do zapłacenia – 1 miejsce wśród samorządów rejonowych.

Mając na celu bardziej racjonalne i efektywne uprawianie ziemi rada postanowiła zmniejszyć nieopodatkowane obszary ziemi w miejscowościach wiejskich oraz zwolnić mieszkańców rejonu od płacenia podatku za 5 ha gruntów rolnych. Toteż właściciele ziemi od 2012 r. będą płacili podatek za grunty rolne przekraczające 5 ha. Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z niewielu samorządów Litwy, które ustaliły większe nieopodatkowane obszary ziemi.

W rejonie wileńskim planuje się powołanie pierwszej wolnej strefy ekonomicznej. Za powołanie takiej strefy opowiedziało się 24 z 25 radnych uczestniczących w posiedzeniu rady, 1 osoba nie głosowała. 24 lipca 2008 r. rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę w sprawie zezwolenia opracowania planu szczegółowego działek rolnych znajdujących się we wsi Pogiry w gminie pogirskiej. Na mocy uchwały rady spółce „Pagirių Šiltnamiai” zezwolono na opracowanie planu działek rolnych o ogólnej powierzchni 82,8348 ha, przewidując zmianę przeznaczenia na inne: terytorium obiektów o przeznaczeniu przemysłowo-magazynowym, mając na celu budowę ważnego obiektu infrastruktury samorządu – kompleksu przemysłowo-produkcyjnego.

Na terytorium „Pagirių Šiltnamiai” już założono kompleks przemysłowo-produkcyjny, zatwierdzono plan szczegółowy, przygotowano infrastrukturę. Terytorium kompleksu podzielone jest na działki o różnej wielkości. Kompleks położony jest w strategicznie wygodnym miejscu: obok znajduje się dworzec kolejowy, przyszłe centrum logistyczne w Wojdatach, odległość do centrum Wilna wynosi 11 km, do lotniska – 8 km. Kierownictwo spółki „Pagirių Šiltnamiai” ma na celu przyciągnięcie inwestorów w celu zakładania różnego rodzaju przedsiębiorstw przemysłowych. Szczególna uwaga będzie skierowana na przedsiębiorstwa wysokich technologii, laboratoria badawczo-naukowe.

Kierownictwo spółki „Pagirių Šiltnamiai” zwróciło się do rady samorządu o poparcie inicjatywy powołania w przemysłowo-produkcyjnym kompleksie wolnej strefy ekonomicznej rejonu wileńskiego. Wolna strefa ekonomiczna (dalej – WSE) jest to terytorium przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczo-komercyjnej, na którym podmioty gospodarcze korzystają ze specjalnych ekonomiczno-prawnych warunków funkcjonowania. W WSE może być prowadzona działalność handlowa, produkcyjna, importowo-eksportowa, biznesowa i in.

Powołanie WSE ma na celu zwiększenie atrakcyjności rejonu wileńskiego, promowanie inwestycji zagranicznych, postępu naukowego, zakładanie nowych miejsc pracy oraz rozwój społeczno-gospodarczy rejonu. Firmy, które rozpoczną swą działalność w WSE, będą mogły korzystać z ulg podatkowych – przedsiębiorstwo, którego inwestycje kapitałowe osiągną kwotę min. 1 mln Euro, w ciągu 6 okresów podatkowych nie będą płaciły podatku dochodowego, natomiast w ciągu następnych 10 okresów podatkowych będą płaciły jedynie połowę podatku dochodowego.

W przedszkolu w Anowilu planowane jest zainstalowanie kotłowni opalanej biopaliwem. Poprzez realizację tego projektu samorząd przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia ilości wyrzucanych do atmosfery spalin powodujących efekt cieplarniany oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Rada jednogłośnie poparła inicjatywę złożenia wniosku w celu otrzymania wsparcia w ramach Programu specjalnego zmiany klimatu. Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się do przeznaczenia na realizację projektu nie mniej niż 20% środków.

Rada jednogłośnie zezwoliła administracji samorządu, jako partnerowi, wspólnie z Zujuńskim Centrum Wspólnotowym na realizację projektu „Odnowienie i wyposażenie pomieszczeń Zujuńskiego Centrum Wspólnotowego i biblioteki”. Do realizacji projektu samorząd przyczyni się przeznaczając mienie nieruchome, które będzie stanowiło min. 10% wartości projektu.

W celu zapoznania społeczeństwa z okolicami rejonu wileńskiego, pokazania zwiedzającym skarbów przyrody i kultury oraz przystosowania terytorium do aktywnego wypoczynku opracowany zostanie plan specjalny szlaku rekreacyjno-turystycznego na wzniesieniu miednickim (w gminach Miedniki i Rukojnie). Samorząd na opracowanie projektu przeznaczy nie mniej niż 15% środków, tj. około 15 tys. Lt, ogólna wartość projektu opiewa na ponad 105 tys. Lt. Na podobnych warunkach zostanie opracowany również 24-kilometrowy szlak rekreacyjno-wypoczynkowy (pieszy, rowerowy, rolkowy, narciarski) Niemenczyn-Santoka.

Fot. archiwum ASRW

Bezwzględną większością głosów rada zatwierdziła opracowany przez administrację samorządu projekt „Powołanie ośrodka rzemiosł w byłym dworze Houwaltów w Mejszagole” oraz wyraziła zgodę na złożenie wniosku w celu otrzymania wsparcia z Litewskiego programu rozwoju wsi na l. 2007-2013. Na realizację projektu samorząd przeznaczy około 90 tys. Lt, wstępna wartość projektu – 920 tys. Lt. Powołanie ośrodka przyczyni się do zachowania dziedzictwa historycznego oraz tradycyjnych rzemiosł – wycinania, wyplatania, tworzenia wyrobów ceramicznych. Wspomniane rzemiosła – to jedynie część rzemiosł, które będą rozwijane w założonym ośrodku.

Rada zatwierdziła również projekt umowy o współpracy pomiędzy Gminą Bujwidze w rejonie wileńskim i Gminą Mała Wieś Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zrealizowania wyrażonej w testamencie woli Patriarchy Wileńszczyzny Józefa Obrembskiego, pielęgnowania wartości chrześcijańskich, wychowania młodzieży w duchu katolickim oraz w celu zachowania i przekazania przyszłym pokoleniom pamięci o śp. Księdzu Prałacie, Obywatelu Honorowym Rejonu Wileńskiego Józefie Obrembskim oraz innych księżach Wileńszczyzny w rejonie zostanie założone  Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego, które będzie filią Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny. Ksiądz Prałat zmarł 7 czerwca br. w wieku 105 lat. 85 lat swego życia poświęcił Wileńszczyźnie, oddał jej 79 lat kapłaństwa. Był księdzem w parafii mejszagolskiej od 1950 r. W ciągu długich lat powszechnego całkowitego negowania wiary plebania parafii mejszagolskiej – „dworek” – stała się miejscem ewangelizacji dla poszukujących Boga pielgrzymów. W 2002 r. na mocy uchwały rady Samorządu Rejonu Wileńskiego legendarnemu księdzu prałatowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Muzeum będzie czynne w Mejszagole, przy ul. Šv. Antano 5. Oczekuje się, iż muzeum stanie się miejscem pielgrzymek i wycieczek turystycznych.