Na posiedzeniu Rady zatwierdzono umowy o współpracy z Wileńską Filią Uniwersytetu w Białymstoku oraz ukraińskim miastem Sambor

Wręczono listy gratulacyjne

List gratulacyjny za osiągnięcia w zachowaniu dziedzictwa kulturowego z rąk mer Marii Rekść otrzymał radny Gintaras Karosas Fot. archiwum ASRW

30 marca br. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, w którym po raz pierwszy wziął udział nowo wybrany pełnomocnik rządu na powiat wileński Audrius Skaistys, list gratulacyjny za osiągnięcia w zachowaniu dziedzictwa kulturowego z rąk mer Marii Rekść otrzymał radny oraz założyciel Parku Europy i muzeum w Lubowie (lit. Liubavas) Gintaras Karosas. Niedawno wpływowa organizacja dziedzictwa Europy „Europa Nostra” uznała młyn-muzem w Lubowie za jeden z najlepszych przykładów zachowania dziedzictwa kulturowego Europy.

List gratulacyjny za kształcenie młodzieży z rąk mer odebrał również dyrektor szkoły sportowej Marian Kaczanowski Fot. archiwum ASRW

List gratulacyjny za kształcenie młodzieży rejonu z rąk mer odebrał również dyrektor Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski, który organizował udział sportowców rejonu wileńskiego w X Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych (25 lutego – 2 marca br.). Litwę na igrzyskach reprezentowało 82 sportowców, 40 z nich – z rejonu wileńskiego. Drużyna z Litwy zdobyła 113 medali: 46 złotych, 40 srebrnych, 27 brązowych. Sportowcy rejonu wileńskiego wywalczyli aż 74 medale: 29 złotych, 26 srebrnych, 19 brązowych, tj. 2/3 wszystkich zdobytych medali.

Zatwierdzono szereg nowych trybów

Na posiedzeniu radni zatwierdzili tryb prowadzenia handlu i świadczenia usług w miejscach publicznych Samorządu Rejonu Wileńskiego. Na mocy trybu poszerzono grono osób mogących ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwiono złożenie wniosku w drodze elektronicznej lub poprzez centrum kontaktowe. Radni zatwierdzili również tryb wydawania oraz anulowania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (świadczenie usług) w miejscach publicznych rejonu wileńskiego oraz miejsca prowadzenia handlu i świadczenia usług w rejonie. Rada jednogłośnie ustaliła również opłatę za te zezwolenia.

Na posiedzeniu zatwierdzono tryb przyjęcia dzieci do placówek nauczania przedszkolnego. Tryb zawiera zapis, zgodnie z którym do grup nauczania przedszkolnego przyjmowane będą dzieci mieszkające na terytorium leżącym w gestii założyciela placówki nauczania przedszkolnego, natomiast dzieci mieszkające na terytorium innej gminy będą przyjmowane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

Zatwierdzono również tryb poboru opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych oraz przyznawania ulg. W najbliższym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.vrsa.lt oraz mediów poinformujemy o tej kwestii bardziej szczegółowo.

Samorząd popiera samodzielność wspólnot lokalnych

Rada zatwierdziła dwie kolejne umowy o współpracy partnerskiej Fot. archiwum ASRW

Radni zatwierdzili tryb przydzielania i korzystania ze środków na realizację uchwał rad wspólnot lokalnych w ramach programu wspólnot lokalnych na rok 2012. Cel programu – promowanie samorządności i samodzielności wspólnot lokalnych, umożliwianie wspólnotom samodzielnego decydowania o kwestiach im aktualnych, zaspokajanie ich potrzeb publicznych. Rady wspólnot lokalnych w gminach będą tworzone z członków wspólnoty lokalnej, sołtysów, przedstawicieli działających w danej gminie organizacji społecznych oraz wspólnot religijnych, organizacji pozarządowych zaspokajających potrzeby mieszkańców wspólnoty lokalnej, przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych. Rady wspólnot lokalnych, po naradzeniu się ze wspólnotami lokalnymi, będą podejmowały decyzje w sprawie tych działań na terenie gminy, które wymagają finansowania.

Samorząd zostaje członkiem Lokalnej Grupy Działania

W 2004 r. powstało stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Rejonu Wileńskiego” (dalej – LGD), które zrzesza aktywne organizacje lokalne działające na rzecz rozwoju wsi. LGD zrzesza mieszkańców, wspólnoty, organizacje pozarządowe działające na terenie danej gminy, w partnerstwie z władzami lokalnymi oraz przedstawicielami biznesu, dąży do tworzenia atrakcyjnego do mieszkania środowiska wiejskiego zapewniającego rozwój przedsiębiorczości lokalnej, integrację społeczną oraz ochronę środowiska naturalnego. LGD ma na celu polepszanie jakości życia w miejscowościach wiejskich, urozmaicanie gospodarki wiejskiej, zachęca do partnerstwa oraz podejmowania inicjatyw lokalnych. Samorząd Rejonu Wileńskiego postanowił zostać członkiem LGD i, tym samym, dołączyć do jej działalności.

Zatwierdzono kolejne umowy o współpracy

Radni postanowili zaangażować się w sprawę zmiany regulacji prawnych z zakresu budowania i rozwoju infrastruktury Fot. archiwum ASRW

Radni zatwierdzili dwie umowy o współpracy: z Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komitetem Wykonawczym Rady m. Sambor Obwodu Lwowskiego na Ukrainie. Umowa o współpracy z uczelnią będzie podstawą do współpracy wykładowców i studentów uczelni z urzędnikami i pracownikami samorządu, wymiany informacji w ramach doskonalenia umiejętności urzędników i pracowników, świadczenia usług w procesie podnoszenia kwalifikacji oraz udoskonalania programów studiów. Z Samborem Samorząd Rejonu Wileńskiego zamierza współpracować w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarki, kultury, oświaty, nauki, sportu.

Rozwój infrastruktury – jako interes publiczny

Rada postanowiła zwrócić się do Rządu RL oraz Ministerstwa Środowiska w sprawie zmiany regulacji prawnych z zakresu budowania i rozwoju infrastruktury. Inicjatywę, której pomysłodawcą jest frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poparła również opozycja. We wniosku podkreślono, że rozwój infrastruktury nie jest uważany za interes publiczny – staje się on obowiązkiem poszczególnych podmiotów realizujących interesy biznesowe. Rada proponuje, by rozwój infrastruktury w miejscowościach określić jako interes publiczny oraz sprecyzować prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w rozwoju infrastruktury. Zaproponowano, by dokumenty planowania przestrzennego zawierały imperatywne zapisy o interesie publicznym, by określały one obowiązki właścicieli i użytkowników działek związane z realizacją interesu publicznego. Kolejnym problemem jest to, że rozwiązania stadium konceptualnego planów detalicznych nie posiadają mocy prawnej. Toteż rada zaproponowała, by planowanie terytoriów urbanizowanych przebiegało na podstawie zatwierdzonych przez rady samorządów obowiązkowych rozwiązań stadium konceptualnego planów szczegółowych rozwoju infrastruktury. Rada stoi na stanowisku, że w celu rozwiązania problemu niezbędna jest zmiana obowiązujących obecnie przepisów, wskazała też we wniosku projekty konkretnych zmian.