List otwarty do twórców Forum Dialogu i Współpracy z Litwą

Z ogromnym zainteresowaniem, nadzieją, oraz przede wszystkim troską przyjęliśmy deklarację powołującą „Forum Dialogu i Współpracy z Litwą”. Poziom wzajemnych stosunków wielu państw, tak względem intensywności, jak również zażyłości, pozostający w ciągu dziejów w podobnej postaci lub zmieniający się, zdeterminowany jest zawsze przez konkretne powody. Mamy nadzieję, iż działania Forum na rzecz poprawy stosunków polsko-litewskich skupią się nie wokół skutków, lecz przyczyn niekorzystnej aury otaczającej te relacje. W ciągu ponad dwudziestu lat niepodległości obu krajów strona polska przyjęła pewną stałą koncepcję polityki wobec naszych sąsiadów. Było to wspieranie niepodległej Republiki Litewskiej oraz jej aspiracji, tak pod względem materialnym, jak i politycznym. Ponadto, zgodnie z tą polityką przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej, aby nie budzić litewskiej nieufności oraz przedwojennych uprzedzeń wobec naszego kraju, zrezygnowali z upominania się o prawa Polaków na Litwie, które są nieprzerwanie i rażąco naruszane przez kolejne jej rządy. Kierowano się przypuszczeniem, iż wobec dobrej woli strony polskiej, demonstrowanej przez dwie dekady, władze republiki zmienią swoje postępowanie. Niestety takie gesty nie zostały potraktowane z należytym szacunkiem, lecz odczytane jako słabość.

Głębokie zniecierpliwienie zademonstrował przed śmiercią śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, co więcej w tym duchu wyrażają się również przedstawiciele rządu. Brak dobrej woli ze strony litewskiej, przejawiającej nieprzejednaną postawę i wykonującą pozorne ruchy imitujące dialog mógł zaobserwować ostatnio Wysoki Komisarz OBWE Knut Vollenbaek. Przypomnijmy, że Litwa, która powinna stać na straży standardów respektowania praw mniejszości, podczas swojego przewodnictwa w OBWE, sama rażąco je naruszała. Ten proceder dał o sobie znać szczególnie w dziedzinie likwidacji polskiego szkolnictwa na Litwie, wbrew woli uczniów i rodziców. Ci ostatni w skali 200 tysięcznej społeczności Polaków litewskich i 2,5 milionowej Litwy zebrali 60 tys. przedstawicieli mniejszości — wystarczająco odważnych, by się podpisać pod odpowiednią petycją. Przykładem może służyć postawa litewskiego ministra edukacji Gintarasa Steponavičiusa, który po fiasku wcześniejszych dwustronnych rozmów przyjął z obawą możliwość obecności podczas obrad K. Vollenbaeka. Steponavičius proponuje rozmowy z polskim ministerstwem bez obecności Wysokiego Komisarza OBWE. Niestety nie można tego zinterpretować inaczej niż jako pozbycie się bezstronnego świadka rozmów, który orzekłby z czyjej winy, rokowania utknęły w martwym punkcie.

Władze litewskie jednocześnie grają na czas w celu dalszej likwidacji szkolnictwa mniejszości polskiej, której przedstawiciele są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Apelujemy do Forum, aby w szczytnym celu — poprawy stosunków polsko-litewskich, nie poddała się sugestiom strony litewskiej, zachęcającym do zbudowania teatralnych stosunków, kosztem łamania praw Polaków na Litwie. Postulujemy, by uczestnicy tej wzniosłej idei zechcieli zmierzyć się z prawdziwym powodem ochłodzenia relacji łączących oba kraje, wysłuchując również przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie. Dysproporcje w traktowaniu mniejszości litewskiej w Polsce i polskiej na Litwie są rażące. Republika Litewska oprócz złamania ustaleń Traktatu Polsko-Litewskiego z 1994 roku naruszyła Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych, którą ratyfikowała w 2000 roku. Na forum Parlamentu Europejskiego pojawiał się już temat naruszania praw mniejszości polskiej przez władze litewskie, które:

1. Powodują zmiany składu narodowościowego na obszarach zamieszkałych przez polską mniejszość narodową (naruszenia art. 12 Konwencji). Litewska administracja państwowa prowadzi proces zwrotu ziemi skolektywizowanej w czasach Związku Sowieckiego. W okolicach Wilna znaczną część ziemi będącej własnością ludności miejscowej (przeważnie polskiej) przekazuje się osadnikom narodowości litewskiej. W tym celu wykorzystuje się procedurę przeniesienia ziem, polegająca na tym, że pretendent do odzyskania ziemi może ubiegać się o nią w zupełnie innym miejscu — np.: z głębi Litwy może ją „przenieść” pod Wilno. Nagminnie łamane jest przy tym prawo gwarantujące w pierwszej kolejności zwrot ziemi poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom. Prowadzi to do licznych nadużyć, bulwersujących opinię publiczną. Proces zwrotu ziemi prowadzony jest przez administrację państwową bez jakiejkolwiek społecznej kontroli; a informacja o skali przeniesień ziemi jest skrzętnie ukrywana.

Jednocześnie wszelkimi możliwymi sposobami utrudnia się lub uniemożliwia zwrot ziemi prawowitym właścicielom. W rezultacie, w ostatnich latach liczba Polaków zamieszkujących okolice Wilna zmniejsza się, np.: w gminie suderwskiej zmniejszyła się o 20%.

2. Utrudniają funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa polskiego, w ostatnim czasie wprowadzając regulacje prawne i organizacyjne prowadzące do jego likwidacji (naruszenia art. 12.3, 14.1 i 14.2 Konwencji). Na Litwie obowiązuje system szkolnictwa prowadzonego i finansowanego przez samorządy. Na obszarach zwarcie zamieszkałych przez Polaków samorząd prowadzi szkoły z językiem wykładowym polskim, litewskim i rosyjskim. Na przykład, w rejonie wileńskim istnieje 48 szkół polskich, 5 rosyjskich i 20 litewskich (27,4 proc. ogółu), co mniej więcej odpowiada proporcjom ludnościowym — Litwini stanowią 22,4 proc. mieszkańców. Mimo to, wyłącznie na obszarach, na których Polacy stanowią większość mieszkańców, władze litewskie stworzyły dodatkowy, alternatywny system szkolnictwa państwowego, wyłącznie litewskojęzycznego. W rejonie wileńskim funkcjonuje 17 takich szkół, co zwiększa ilość szkół litewskojęzycznych do 37 i 41 proc. ogółu.

Szkolnictwo powiatowe jest uprzywilejowane finansowo w stosunku do szkolnictwa samorządowego. Ma to miejsce w sytuacji niedostatecznego, w stosunku do potrzeb, finansowania przez państwo szkół prowadzonych przez samorządy. W rezultacie, do szkół litewskojęzycznych uczęszcza prawie połowa uczniów w Rejonie (48,3 proc.). Ponadto litewskie władze przeforsowały w Sejmie, ignorując kategoryczny sprzeciw rodziców uczniów oraz reprezentantów ludności polskiej, reformę szkolnictwa, której skutkiem będzie likwidacja znacznej części polskich szkół, a w pozostałych placówkach radykalne ograniczenie nauczania w języku polskim.

3. Uniemożliwiają publiczne używanie języka polskiego na obszarach, gdzie Polacy stanowią większość ludności (naruszenia art. 10, 11.2 i 11.3 Konwencji).

Od odzyskania przez Litwę niepodległości ludność polska na Litwie konsekwentnie domaga się, by na terenach zwarcie zamieszkałych przez Polaków język polski mógł być legalnie używany publicznie (również w urzędach administracji państwowej i samorządowej) jako język pomocniczy w celach komunikacyjnych i informacyjnych, na co zezwalała obowiązująca do niedawna ustawa o mniejszościach narodowych. Władze litewskie odrzucają postulaty Polaków, a na wszelkie próby wprowadzenia języka polskiego w sferę publiczną (nazwy miejscowości, ulic, marszrut prywatnych linii autobusowych nie tylko po litewsku, ale i po polsku) reagują represjami (wielokrotne grzywny).

4. Ograniczają prawa wyborcze Polaków jako mniejszości narodowej (naruszenia art. 4.2 Konwencji). Na Litwie obowiązuje mieszany system wyborczy. W okręgach jednomandatowych obowiązuje system większościowy. W jednym, obejmującym cała Litwę okręgu wielomandatowym, gdzie głosuje się na listy partyjne, obowiązuje system proporcjonalny, z progiem wyborczym, również dla partii mniejszości narodowych.

W okręgach jednomandatowych litewskie władze przeprowadziły skrajnie niekorzystny dla Polaków podział terytorialny, włączając znaczne obszary zamieszkałe przez ludność polską do okręgów z przewagą ludności litewskiej. Tylko w jednym okręgu wyborczym Polacy posiadają większość. Gdyby podział został przeprowadzony zgodnie ze standardami europejskimi, Polacy mieliby większość w czterech okręgach. Ponadto, granice okręgów wyborczych aktualizuje się, tak by utrudnić Polakom uzyskanie mandatów.

W okręgu wielomandatowym, w dotychczasowych wyborach, Polakom nie udało się przekroczyć progu wyborczego. W rezultacie Polacy uzyskują w wyborach od dwóch do trzech mandatów, podczas gdy w wyborach w 1990 roku uzyskali ich aż dziewięć.

5.Uniemożliwiają zapisywanie imion i nazwisk Polaków w oficjalnych dokumentach zgodnie z polską pisownią (naruszenia art. 11.1 Konwencji).

Władze litewskie konsekwentnie ignorują w tej kwestii wolę przedstawicieli ludności polskiej, zapisując polskie imiona i nazwiska zgodnie z zasadami pisowni litewskiej. Przewidziane wspomnianym wyżej Traktatem Polsko- Litewskim rokowania o sposób zapisu polskich nazwisk, trwające już kilkanaście lat, nie doprowadziły do porozumienia. W ten sposób państwo litewskie, oprócz Konwencji i Traktatu narusza niezbywalną i przyrodzoną godność człowieka w sprawie tak osobistej i delikatnej jak forma i brzmienie imienia i nazwiska.

6. W sposób dyskryminujący Polaków dzielą środki finansowe przeznaczone m. in. na rozwój kultury i zachowanie tożsamości polskiej mniejszości narodowej (naruszenia art. 5.1 i 5.2 Konwencji).

 

Łączymy wyrazy szacunku.

 

Prof. dr hab. Romuald Turkowski, IH UW, dr hab. Agnieszka Bartoszewicz, prof. IH UW, dr hab. Alicja Kulecka, prof. IH UW, dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. IH UW, dr Agnieszka Janiak-Jasińska, dr hab. Michał Leśniewski, IH UW, dr Piotr Kroll, IH UW, prof. dr hab. Tadeusz Cegielski, IH UW, Andrzej Żupański, twórca seminariów Polska-Ukraina; Trudne pytania, ostatni żyjący uczestnik akcji „Góral” podczas II wojny światowej, Światowy Związek Żołnierzy AK, dr Emil Noiński, Muzeum Niepodległości, dr Stefan Artymowski, Muzeum Niepodległości, dr Jolanta Załęczny, Muzeum Niepodległości, prof. dr hab. Małgorzata Karpińska, IH UW, prof. dr hab. Maria Halańska, Euroreg UW, dr hab. Anna Pajdzińska, prof. IFP UMCS, prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski, IA UW, dr Marzena Łuszczewska, IA UW,

prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, IA UW, dr Dariusz Szeląg, IA UW, dr Wiesław Więckowski, IA UW,

dr Katarzyna Januszek, IA UW, dr Martyna Deszczyńska, IH UW, Dominik Purchała, pełnomocnik dyrekcji, IH UW, dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. IH UW, dr hab. Adam Brzozowski, prof. WPiA UW,

dr Sławomir Rzepka, IA UW, dr hab. Zofia Zaron, IPS UW,

prof. dr hab. Anna Kwak, ISNS UW, prof. dr hab. Izabela Malinowska WDiNP UW, prof. dr hab. Maciej Szańkowski WSP UMK, dr hab. Piotr Ugniewski, IH UW, dr Hieronim Grala, IH UW, dr Izabela Winiarska, IFP UW, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, IH UW, dr Marcin Zaremba, IH UW,

Marta Axentowicz-Bohosiewicz, prezes Fundacji Ormiańskiej, prof. dr hab. Adam Wsiołkowki, ASP Kraków, prof. dr hab. Stanisław Moryto, UMFC,

prof. dr hab. Tomasz Borecki, SGGW, prof. dr hab. Jerzy Malec, Krak, Akadem. Im. Frycza Modrzewskiego, prof. dr hab. Janusz Żmija, rektor UR Kraków, prof. dr hab. Ryszard Górecki, UWM, rektor, senator PO, dr hab. Jerzy Kolarzowski, WPiA UW, dr Małgorzata Micerska-Wrotkowska, WPiA UW, dr hab. Tadeusz Derda, prof. WH UW, dr Jakub Brdulak, SGH, dr hab. Józef Tymanowski, WDiNP UW, dr hab. Zygmunt Bąk, AJD Częstochowa,

dr hab. Jan Łaszczyk, APS, prof. dr hab. Marian Oslislo, ASP Katowice, prof. dr hab. Antoni Cygan, ASP Katowice,

dr Justyna Miecznikowska, UW Europeistyka, red. Romuald Niedzielko IPN, dr Marek Janicki, IH UW,

dr hab. Sławomir Gawlas, prof. UW, IH, prof. dr hab. Rafał Habielski, ID UW, prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, IH UW, UMCS, dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, IH UW,

dr Jerzy Pysiak, IH UW, dr Krzysztof Skwierczyński, IH UW, dr Franciszek Stępniowski, IA UW, prof. dr hab. Hubert Izdebski, WPiA UW, red. Rafał Ziemkiewicz,

dr hab. Maciej Wojtyński, IH UW, dr hab. Jacek Rzepka IH UW, dr hab. Stefan Ciara, prof. IH UW, prof. dr hab. Zofia Zielińska, IH UW, dr Ewa Bem-Wiśniewska IFP UW,

dr Anna Wierzchowska, INP UW, prof. Danuta Kądzielowa, WPiPed. UW, Dr Małgorzata Pacek, CE UW, prof. dr hab. Andrzej Harasimowicz, CE UW, dr hab. Wincenty Grajewski, IFP UW, dr hab. Anna Zielińska, Wydz. Pedagogiczny UW, dr hab. Roman Dolata, Wydz. Pedagogiczny UW, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, IH UW, dr hab. Alina Żurawska-Witkowska, prof. UW Wydz. Hist., dr hab. Piotr Bieliński, prof. UW Wydz. Hist.,

dr Marcin Niemojewski, IKP UW, prof. Maria Zabłocka, WPiA UW, dr Rafał Godoń, Wydz. Pedagogiczny UW,

dr Piotr Kładoczny, WPiA UW, dr hab. Marta Zahorska, IS UW, prof. Stanisław Sulowski, INP UW, prof. dr hab. Wojciech Satuła, IF UW, prof. dr hab. Jerzy Kamiński, IF UW, prof. dr hab. Tomasz Matulewicz, IF UW, prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, Wydz. Psychologii, prof. dr hab. Tomasz Giaro, WPiA UW, Ddr hab. Stanisław Piątek, Zarządzanie UW, Sławomir Sokołowski, Fundacja Universitatis Varsoviensis, red. Michał Jezierski, Fronda,

prof. Zbigniew Kurcz, dyr. IS Uwr, prof. Tadeusz Marczak, ISR Uwr, prof. Zdzisław Zagórski, IS Uwr, prof. Wiesław Bokajło, ISM Uwr, prof. Zdzisław winnicki, dyr. ISM Uwr,

prof. Zdzisław Morawski, IS Uwr, prof. Zbigniew Wiktor, ISM Uwr, prof. Jerzy Juchnowski, Dziekan WNS, Uwr,

prof. Bogusław Paź, IF Uwr, prof. Joanna Jabłkowska, UŁ prorektor, prof. Antoni Różalski, prorektor UŁ,

prof. Paweł Maślanka, prorektor UŁ, prof. Robert Łoś, WSMIP UŁ, prof. Eugeniusz Pończek, WSMIP UŁ,

dr Lucyna Chmielewska, WSMIP UŁ, dr Karol Żakowski, WSMIP UŁ, dr Zbigniew Podlasiak, WSMIP UŁ, dr Justyna Anders, KMMiO UŁ, dr Joanna Pietraszczyk, S. WSMIP UŁ, dr Andrzej Sepkowski, WSMIP UŁ, dr Artur Gałkowski, WSMIP UŁ, dr Jan Rydz, zastępca kanclerza UŁ, dr D. Peter, Centrum Kształcenia UŁ, dr Izabella Penier, WSMIP UŁ, dr Maria. A. Łukowska, WSMIP UŁ,

dr Ryszard Machnikowski, WSMIP UŁ, dr Anna Pateck- Frauenfelder, WSMIP UŁ, dr Bożena Walicka, WSMIP UŁ, dr Tomasz Dzikowski, WSMIP UŁ, dr Michał Pierzgalski, WSMIP UŁ, dr Robert Czaldor, WSMIP UŁ,

dr Jacek Reginia-Zacharski, WSMIP UŁ, dr Michał Słowikowski, WSMIP UŁ, dr Małgorzata Rączkowska, WSMIP UŁ, dr Konrad Składowski, WPIA UŁ, prof. Julian Ławrynowicz, WFITS UŁ, prof. Tadeusz Balcerzak, WFITS UŁ, dr Adam Busiakiewicz, WFITS UŁ, dr Ilona Zasada, WFITS UŁ, dr Marek Moneta, WFITS UŁ, dr Andrzej Śmiałkowski, KAWE UŁ, dr Andrzej Kryś, WFITS UŁ, dr Andrzej Żak, WFITS UŁ, dr Jan Malinowski, WFITS UŁ, dr Andrzej Korejwo, WFITS UŁ, dr Witold Szmaja, WFITS UŁ, dr Jadwiga Skurska, WFITS UŁ, dr Sławomir Pawłowski, WFITS UŁ,

dr Janusz Skubalski, WFITS UŁ, dr Adam Jóżwik, WFITS UŁ, prof. Wanda M. Krajewska, W. Bio. UŁ,

prof. Mirosław Soszyński, W. Bio. UŁ, prof. Krzysztof Gwożdziński, W. Bio. UŁ, prof. Mieczysław Puchała, W. Bio. UŁ, prof. Teresa Gabryelak, W. Bio. UŁ,

prof. Koter-Michalak, W. Bio. UŁ, prof. Barbara Klajnert, W. Bio. UŁ, prof. Zofia Jóżwiak, W. Bio. UŁ, prof. Aneta Kocewa-Chyła, W. Bio. UŁ, prof. Maria Kwiatkowska, W. Bio. UŁ, prof. Zofia Kiliańska, W. Bio. UŁ, prof. Krystyna Czyżewska, W. Bio. UŁ, prof. Janusz Hereżniak, W. Bio. UŁ, prof. Małgorzata Posmyk, W. Bio. UŁ, prof. Maria Skłodowska, W. Bio. UŁ, prof. Jacek Siciński, W. Bio. UŁ, dr Ewa Marczyńska- Piotrowska, W. Bio. UŁ,

dr Katarzyna Nowak, W. Bio. UŁ, dr Aleksandra Rodacka, UŁ W. Bio., dr Jan Czepas, W. Bio. UŁ, dr Piotr Duchnowicz, W. Bio UŁ., dr Anna Janaczewska, W. Bio. UŁ, dr Agnieszka Marczak, W. Bio. UŁ, dr Aneta Rogalska, W. Bio. UŁ, dr Anna Pieniążek, W. Bio.UŁ,

dr Andrzej Każmierczak, W. Bio. UŁ, dr Justyna Polit, W. Bio. UŁ, dr Dariusz Stępiński, W. Bio. UŁ, dr Katarzyna Popłońska, W. Bio. UŁ, dr Beata Olas, W. Bio.UŁ, dr Magdalena Bryś, W. Bio. UŁ, dr Anna Krześlak, W.Bio. UŁ, dr Joanna Żołnierczyk, W.Bio. UŁ, dr Ewa Famme, W. Bio. UŁ, dr Tomasz Popławski, W. Bio. UŁ, dr Michał Ponczek, W. Bio. UŁ, dr Joanna Saluk, W. Bio. UŁ, dr Bogdan Kortek, W. Bio. UŁ, dr Paweł Nowak, W. Bio. UŁ, dr Halina Żbikowska, W. Bio. UŁ, dr Renata Bocian, W. Bio. UŁ, dr Marek Wieczorek, W.Bio. UŁ, dr Magdalena Strzelczuk, W. Bio. UŁ, dr Henryk Gołębiewski, W. Bio. UŁ, dr Maria Krolewicz, W. Bio. UŁ,

dr Katarzyna Zielińska, W. Bio. UŁ, dr Joanna Żelazna Wieczorek, W. Bio. UŁ, dr Małgorzata Ruszkiewicz Michalska, W. Bio. UŁ, dr Wiesław Lorkiewicz, W. Bio. UŁ, dr Magdalena Moryl, W. Bio. UŁ, dr Magdalena Kowalewicz-Kulbat, W. Bio. UŁ, dr Lidia Marszał, W. Bio. UŁ, dr Wojciech Jurasz, W. Bio. UŁ,

dr Piotr Presler, W. Bio. UŁ, dr Agnieszka Sorzyńska, W. Bio. UŁ, dr Anna Jażdżewska, W. Bio. UŁ, dr Małgorzata Różalska, WAM w Łodzi, dr Michał Grabowski, UŁ, dr Grzegorz Tończyk, UŁ, dr Karolina B. Spychalska, UŁ, prof. Jerzy Duraj, WEK-SOC dziekan UŁ, prof. Maria Bijak-Kaszuba, W.EK-SOC. UŁ, dr Justyna Wiktorowicz, W.EK-SOC. UŁ, dr Paweł Starosta, W.EK-SOC. UŁ, dr Justyna Przywojska, W.EK-SOC. UŁ, dr Jacek Stasiak, W.EK-SOC. UŁ, dr Piotr Oleksiak, W.EK-SOC. UŁ, dr Beata Guziejewska, W.EK-SOC. UŁ, dr Zygmunt Konieczny, W.EK-SOC. UŁ, dr Aleksander Prelich, W.EK-SOC. UŁ, dr Jerzy Krzyszkowik, W.EK-SOC. UŁ, dr Katarzyna Waniek, W.EK-SOC. UŁ, dr Mariusz Górajski, W.EK-SOC. UŁ, dr Jerzy Korzeniewski, W.EK-SOC. UŁ, dr Rafał Kasprzyk, adwokat, działacz dawnej Solidarności, prof. Marek Górski, WpiA UŁ, prof. Józef Jagieła, WPiA UŁ, prof. Teresa Dębowska-Romanowska, WpiA UŁ (konstytucjanolista), prof. Dariusz Górecki, WPiA UŁ, prof. Michał Domagała, WPiA UŁ, prof. Tomasz Grzegorczyk, WPiA UŁ, prof. Stefan Lelental, WPiA UŁ, prof. J. Matuszewski, WPiA UŁ, prof. Teresa Wyka, WPiA UŁ, dr Monika Namysławska, WPiA UŁ,

dr Małgorzata Kurzynoga, WPiA UŁ, dr Teresa Augustyniak-Górska, WPiA UŁ, dr Ewa Staszewska, WPiA UŁ, dr Marcin Wieczorek, WPiA UŁ, dr Ireneusz Mirek, WPiA UŁ, dr Maciej Muliński, WPiA UŁ,

dr Marcin Karpowski, WPiA UŁ, dr Zofia Duniewska, WPiA UŁ, dr Olgierd Cysek, WPiA UŁ, dr Agata Starosta, WPiA UŁ, dr Lena Fijałkowska, WPiA UŁ,

dr Tomasz Kubicki, WPiA UŁ, dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska, WPiA UŁ, dr Joanna Połatyńska, WPiA UŁ,

dr Tomasz Bekrycht, WPiA UŁ, dyrektor teatru Wojciech Nowicki, Teatr Jaracza w Łodzi i Teatr. Wlk., aktor Izabela Noszczyka, Teatr Jaracza w Łodzi, aktorka Katarzyna Cynke, Teatr Jaracza w Łodzi, aktorka Barbara Zbirów, Teatr Jaracza w Łodzi, aktorka Bogusława Pawelec, Teatr Jaracza w Łodzi, aktor Dobromir Dymecki, Teatr Jaracza w Łodzi, aktor ka Monika Badowska, Teatr Jaracza w Łodzi, art. Śpiewak Wacław Dobrowolski, Teatr Wielki w Łodzi, art. śpiewak Anna Skiba, Teatr Wielki w Łodzi, art. śpiewak Maria Gorlach, Teatr Wielki w Łodzi, art. śpiewak Artur Mieko, Teatr Wielki w Łodzi, art. śpiewak Beata Suder, Teatr Wielki w Łodzi, dyrektor Teatru Zdzisław Jaskuła Teatr Nowy w Łodzi, aktorka Katarzyna Żuk, Teatr Nowy w Łodzi, aktor Sławomir Sulej, Teatr Nowy w Łodzi, aktorka Mirosława Olbińska, Teatr Nowy w Łodzi, aktorka Magdalena Murawska, Teatr Nowy w Łodzi, aktor Piotr Seweryński, Teatr Nowy w Łodzi, aktor Jerzy Krasuń, Teatr Nowy w Łodzi, aktor Paweł Audykowski, Teatr Nowy w Łodzi, aktorka Małgorzata Skoczylas, Teatr Nowy w Łodzi, aktor Wojciech Bartoszek, Teatr Nowy w Łodzi, aktor Michał Bielinski, Teatr Nowy w Łodzi, aktor Wojciech Oleksiewicz, Teatr Nowy w Łodzi, aktorka Barbara Dembicka, Teatr Nowy w Łodzi, aktorka Kamila Wojciechowska, Teatr Nowy w Łodzi, aktorka Hanna Molewska, Teatr Nowy w Łodzi, rektor Prof. Mariusz Grzegorzek, PWSFTViT (Państw. Wyższa Szkoła Filmowa…), prof. Elżbieta Protakiewic, PWSFTViT,

prof. Piotr Dumała, PWSFTViT, prof. Janusz Tylman, PWSFTViT, prof. Jolanta Dylewska, PWSFTViT, prof. Mariusz Grzegorzek, PWSFTViT, prof. Janusz Sosnowski, PWSFTViT i ASP w W-wie, dr Andrzej Sapija, PWSFTViT, dr Marek Skrobecki, PWSFTViT,

dr Milenia Fiedler, PWSFTViT, wykładowca Wiesława Stefańska, PWSFTViT, St. Wykładowca Marek Salori, PWSFTViT, dr Maciej Błoński, PWSFTViT,

dr Krzysztof Rynkiewicz, PWSFTViT, dr A. Musiał, PWSFTViT, dr Marek Edelman, PWSFTViT,

prof. Witold Sobociński, PWSFTViT, prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, WZ PW, dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. ITC PW, prof. dr hab. Marek Maciejczak, WAiNS PW, dr hab. Maria Bretner, prof. WC PW, prof. dr hab. inż. Lucjan Grochowski, WT PW, prof. dr hab. inż. Adam Gryff-Keller, WC PW, prof. dr hab Stanisław Sieniutycz, WICHiP PW, dr Łukasz Hardt, WNE UW, dr Piotr Koryś, WNE UW, dr Gabriela Grotkowska, WNE UW, dr Robert Borowski, WNE UW, dr Marta Widy-Behiesse, WO UW, doc. dr Krzysztof Cybulski, WZ UW,

dr hab. Tomasz Zalega, WZ UW, prof. dr hab. Jan Żaryn, INH UKSW, dr hab. Inż. Ludwik Synoradzki, prof. WCh PW.

 

Źródło „Rzeczpospolita”