Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono szereg projektów renowacyjnych placówek oświatowych


W Mickunach oraz Wołczunach zostaną powołane nowe grupy nauczania przedszkolnego Fot. archiwum ASRW

22 czerwca br. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego ustalono tryb udzielania wsparcia otrzymanego w imieniu placówki oświatowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Tryb, który jest aktualny dla wszystkich placówek oświatowych samorządu, ustala sposoby przyjmowania, udzielania, ewidencji oraz kontroli wsparcia otrzymanego w imieniu placówki oświatowej.
Uwzględniając prośby rodziców oraz na wniosek dyrektora przedszkola-żłobka w Mickunach Rada postanowiła od 3 września br. powołać w przedszkolu-żłobku w Mickunach grupę nauczania przedszkolnego z polskim językiem nauczania. Radni na wniosek dyrektora przedszkola w Wołczunach oraz na wniosek przewodniczącego Rady Wołczun Rejonu Wileńskiego postanowili również od 1 września br. powołać w przedszkolu w Wołczunach żłobkową grupę nauczania przedszkolnego z litewskim językiem nauczania.

Po akredytacji programów nauczania średniego, na mocy uchwały Rady zostały zmienione nazwy Szkoły Średniej nr 2 w Kowalczukach oraz Szkoły Średniej im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, a także zostały opracowane regulaminy tych placówek oświatowych. Nazwę Szkoły Średniej nr 2 w Kowalczukach postanowiono zmienić na Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach, natomiast nazwę Szkoły Średniej im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach zmieniono na Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

Rada postanowiła zatwierdzić Tryb prowadzenia działalności pożytecznej dla społeczeństwa, który reglamentuje organizowanie, odpowiedzialność oraz warunki działalności pożytecznej dla społeczeństwa prowadzonej przez mieszkańców rejonu wileńskiego, którym udzielane jest socjalne wsparcie finansowe. Działalność pożyteczna dla społeczeństwa organizowana jest po to, by motywować oraz zachęcać mieszkańców do działania, po to by przyczyniali się oni do rozwoju dobrobytu społeczeństwa.
W trybie przewidziane są działalności pożyteczne dla społeczeństwa, w których mogą brać udział odbiorcy wsparcia socjalnego oraz inni mieszkańcy rejonu wileńskiego: porządkowanie środowiska, pomoc w świadczeniu usług socjalnych, w trakcie organizowania imprez i in. Organizatorzy działalności pożytecznych dla społeczeństwa (starostowie lub ich pełnomocnicy) mogą skierować osoby do świadczenia swych usług w urzędach oraz instytucjach znajdujących się na terytorium gminy (jeśli zachodzi taka potrzeba). W trybie określone jest, jakie osoby skierowywane są do wykonywania działalności pożytecznych dla społeczeństwa.
Każdy odbiorca socjalnego wsparcia finansowego zostanie zapoznany z powyższym trybem. Organizatorzy z mieszkańcami, którzy wezmą udział w działalności pożytecznej dla społeczeństwa, będą zawierali umowy pisemne.
Czas trwania prowadzenia działalności pożytecznej będzie uzależniony od wysokości miesięcznego socjalnego wsparcia finansowego — od 24 godz. do 40 godz. W trybie przewidziana jest również odpowiedzialność za nie branie udziału w takich organizowanych przedsięwzięciach.

Rada zatwierdziła również regulamin Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, który reglamentuje działalność centrum, jego cele, zadania i funkcje, tryb organizowania pracy oraz inne kwestie związane z działalnością centrum.
Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie jest urzędem budżetowym świadczącym usługi socjalne. Podstawową działalnością centrum jest świadczenie usług socjalnych dorosłym niepełnosprawnym osobom. Centrum świadczy ogólne usługi socjalne, usługi socjalnej opieki dziennej oraz usługi rozwijania i podtrzymywania nawyków socjalnych.
Właścicielem Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie jest Samorząd Rejonu Wileńskiego. Instytucją realizującą prawa i obowiązki właściciela — Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego. Centrum jest osobą prawną, posiadającą samodzielność gospodarczą, finansową oraz prawną.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła zatwierdzić strategię działalności Przychodni Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie. Strategia działalności przychodni obejmuje okres do roku 2015. W strategii działalności zawarte są: strategia placówki, jej misja, wizja, analiza możliwości, zagrożeń oraz słabości, cele strategiczne, zadania oraz kierunki podstawowej działalności strategicznej.

Rada również zatwierdziła Tryb prewencji hałasu w miejscach publicznych rejonu wileńskiego, który ustala podstawy prawne prewencji hałasu, prawa i obowiązki podmiotów zarządzających hałasem oraz zasady kontroli hałasu. Powyższy tryb ma na celu reglamentację zarządzania działalnością, w trakcie prowadzenia której w miejscach publicznych towarzyszy hałas. Celem regulacji jest ochrona zdrowia mieszkańców oraz środowiska od negatywnego wpływu hałasu.

Radni zatwierdzili Program specjalny gospodarki odpadami komunalnymi Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2012. Program został opracowany w celu wdrożenia na terytorium samorządu racjonalnego, sprawdzonego, uzasadnionego ekonomicznie i zaawansowanego systemu gospodarki odpadami. Program specjalny gospodarki odpadami Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2012 opiewa na ponad 5 mln 441 tys. Lt. Zaplanowane jest od 1 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zebrać oraz wywieźć na wysypisko regionalne około 17 tys. ton odpadów komunalnych.

Cena zebrania i wywozu na wysypisko regionalne jednej tony odpadów komunalnych na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego wynosi 211 Lt (bez VAT), toteż koszty zebrania i wywozu odpadów wyniosą ponad 4 mln 340 tys. Lt. Taryfa regionalnego wysypiska odpadów komunalnych powiatu wileńskiego dla Samorządu Rejonu Wileńskiego wynosi 51,40 Lt za tonę (bez VAT), toteż wydatki usuwania odpadów wyniosą ponad 1 mln 57 tys. Lt.
Środki pozyskane z opłat lokalnych wykorzystywane są wyłącznie do opłacania systemu gospodarki odpadami oraz zbioru odpadów, administrowania opłat lokalnych, pokrycia nakładów z tytułu informowania i edukacji społeczeństwa.
Rada postanowiła zrealizować projekt „Stworzenie infrastruktury oświetleniowej we wsiach Alejuńce, Antakalce, Bujwidy, Rakiszki, Wierkszany gminy Dukszty”. Wstępna wartość projektu wynosi 390 599 Lt. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego przeznaczy nie mniej niż 20 proc. (około 78 120 Lt) na realizację projektu.

Podczas posiedzenia Rady radni zatwierdzili aż 9 projektów renowacyjnych placówek oświatowych Fot. archiwum ASRW

Rada zatwierdziła realizację projektu „Renowacja gmachu Gimnazjum w Pogirach Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu wynosi 3 mln Lt. Gimnazjum w Pogirach co roku wydaje na ogrzewanie około 250 tys. Lt. Po realizacji projektu gimnazjum w ciągu roku będzie mogło zaoszczędzić około 120 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 25 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40% środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi w ciągu 10 lat.

Rada zatwierdziła również projekt „Renowacja gmachu Szkoły Średniej w Awiżeniach Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 60,5 tys. Lt. Wstępna wartość projektu — 2,2 mln Lt. Szkoła w Awiżeniach co roku wydaje na ogrzewanie około 223 tys. Lt. Po realizacji projektu szkoła w ciągu roku będzie mogła zaoszczędzić około 126 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 17 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40% środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi w ciągu 7 lat.
Rada zatwierdziła realizację projektu „Renowacja gmachu Szkoły Średniej w Rukojniach Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu wynosi 1,2 mln Lt. Szkoła Średnia w Rukojniach co roku wydaje na ogrzewanie około 200 tys. Lt. Po realizacji projektu szkoła w ciągu roku będzie mogła zaoszczędzić około 100 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 12 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40% środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi w ciągu 5 lat.

Radni zatwierdzili również projekt „Renowacja gmachu Szkoły Średniej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu – 1 mln Lt. Szkoła Średnia im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze co roku wydaje na ogrzewanie około 84 tys. Lt. Po realizacji projektu szkoła w ciągu roku będzie mogła zaoszczędzić około 42 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 24 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40 proc. środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi mniej niż za 10 lat.
Rada postanowiła zatwierdzić realizację projektu „Renowacja gmachu Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu wynosi 900 tys. Lt. Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach co roku wydaje na ogrzewanie około 60 tys. Lt. Po realizacji projektu szkoła w ciągu roku będzie mogła zaoszczędzić około 30 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 30 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 20 proc. środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi w ciągu 6 lat.
Radni zatwierdzili realizację projektu „Renowacja gmachu Szkoły Podstawowej w Szumsku Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu wynosi 800 tys. Lt. Szkoła Podstawowa w Szumsku co roku wydaje na ogrzewanie około 42 tys. Lt. Po realizacji projektu szkoła w ciągu roku będzie mogła zaoszczędzić około 21 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 38 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 20% środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi w ciągu 7 lat.

Rada zatwierdziła również projekt „Renowacja gmachu Szkoły Podstawowej w Mościszkach Rejonu Wileńskie go”.
Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu — 800 tys. Lt. Szkoła Podstawowa w Mościszkach co roku wydaje na ogrzewanie około 84 tys. Lt. Po realizacji projektu szkoła w ciągu roku będzie mogła zaoszczędzić około 42 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 19 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40% środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi mniej niż za 7 lat.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zrealizuje również projekt „Renowacja gmachu Szkoły-Przedszkola w Miednikach Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu wynosi 500 tys. Lt. Szkoła-Przedszkole w Miednikach co roku wydaje na ogrzewanie około 75 tys. Lt. Po realizacji projektu szkoła w ciągu roku będzie mogła zaoszczędzić około 65 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 8 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40 proc. środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi w ciągu 3 lat.
Radni zatwierdzili projekt „Renowacja gmachu Przedszkola w Mościszkach Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu — 380 tys. Lt. Przedszkole w Mościszkach co roku wydaje na ogrzewanie około 48 tys. Lt. Po realizacji projektu przedszkole w ciągu roku będzie mogło zaoszczędzić około 42 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 9 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40 proc. środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi mniej niż za 4 lata.

Po zatwierdzeniu przez Radę administracja samorządu zrealizuje projekt „Renowacja gmachu Przedszkola w Rukojniach Rejonu Wileńskiego”. Planuje się, że koszty realizacji projektu wyniosą około 40 tys. Lt. Wstępna wartość projektu wynosi 380 tys. Lt. Przedszkole w Rukojniach co roku wydaje na ogrzewanie około 40 tys. Lt. Po realizacji projektu przedszkole w ciągu roku będzie mogło zaoszczędzić około 35 tys. Lt, co zapewni zwrot inwestycji w ciągu 11 lat. Przy dofinansowaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 40 proc. środków, zwrot wkładu finansowego nastąpi w ciągu ponad 4 lat.
Na mocy uchwał Rady administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie mogła złożyć wnioski projektów oraz będzie zobowiązana do pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków z tytułu opracowywania projektów technicznych oraz doglądu technicznego projektów.

Zatwierdzono również wnioski w sprawie zaprojektowania działek przeznaczonych na cele społeczne Fot. archiwum ASRW

W uchwałach Rady przewidziana jest możliwość współfinansowania projektów, jeśli się zmieni tryb oceny wniosków — gdyby były one oceniane w drodze konkursu. W takim przypadku, przy wsparciu Samorządu Rejonu Wileńskiego w wysokości nie więcej niż 40% środków projektów, zwiększyłaby się możliwość otrzymania finansowania.
W trakcie realizacji powyższych projektów administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego odnowi placówki oświatowe w rejonie wileńskim, przyczyniając się tym samym do modernizacji budynków użytku publicznego oraz zmniejszania nakładów zużycia energii. W wyniku realizacji projektów zostanie zwiększona efektywność energetyczna, zapewnione zostanie efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz znacznie się zmniejszą wydatki finansowe na ogrzewanie budynków.

Radni postanowili również zatwierdzić wnioski starostów rejonu wileńskiego w sprawie zaprojektowania działek przeznaczonych na cele społeczne. Na tych działkach powstaną: placyk zabaw dla dzieci — działka o powierzchni ~ 0,1000 ha w Kalwiszkach, gmina Rudomino, park — działka o powierzchni ~ 0,5000 ha w Wołczunach, gmina Czarny Bór, poszerzony cmentarz — działka o powierzchni ~ 1,6800 ha w Szumsku, gmina Kowalczuki.

Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono również partnerską umowę o współpracy pomiędzy Gminą Kowalczuki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej i Gminą Birkenwerder Republiki Federalnej Niemiec, znajdującą się w Powiecie Oberhavel w Brandenburgii. Z organizacją z Niemiec „Litauenshilfe Birkenwerder” parafia szumska (szkoła, szpital) współpracuje już od około 20 lat, gmina kowalczucka — od 6 lat. Przedstawiciele organizacji „Litauenshilfe Birkenwerder” dwa razy do roku udzielają pomocy humanitarnej (odzież używana, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego) mieszkańcom gminy Kowalczuki. Akt podpisania umowy z organizacją zatwierdzi od dawna już istniejącą współpracę.