Wywóz odpadów komunalnych w rejonie wileńskim

Opłata lokalna za wywóz odpadów komunalnych – co to?

Z dniem 1 maja 2012 r. w rejonie wileńskim uległ zmianie tryb opodatkowania usługi odbierania i wywozu odpadów. Comiesięczne rozliczenia gospodarstw domowych i wspólnot za wywóz śmieci oraz zawarte z przewoźnikami umowy zastąpiła opłata lokalna.

Opłata lokalna za wywóz odpadów komunalnych – to ustalona przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego obowiązkowa opłata obowiązująca wszystkich posiadaczy odpadów komunalnych w rejonie wileńskim. Środki pochodzące z opłaty są przeznaczane nie tylko na zbieranie odpadów, lecz również na budowę i utrzymanie całego systemu gospodarki odpadami, tj. na budowę przyjaznych środowisku wysypisk, zamykanie starych, zbieranie odpadów niebezpiecznych, segregację odpadów, inne prace z zakresu gospodarki odpadami. Toteż opłata ta jest zarazem Państwa wkładem w czystsze środowisko, wodę i powietrze.

Wysokość opłaty została obliczona w ten sposób, by była ona wystarczająca na pokrycie wszelkich kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Środki pochodzące z opłaty są przelewane na specjalne konto, i są przeznaczane wyłącznie na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Dlaczego płatność na rok z góry jest rozwiązaniem bardziej korzystnym?

Rada samorządu może wprowadzić opłaty lokalne na 11 rodzajów usług, w tym na gospodarkę odpadami. Wszystkie opłaty lokalne są płatne z góry. Warto zaznaczyć, że opłata lokalna jest oszczędną formą gospodarowania środkami pieniężnymi: zarówno dla płatników, jak również administratorów płatności, bowiem samo wystawianie rachunków pochłania kilkadziesiąt tysięcy litów. Mniej rachunków, mniej wydatków. Również mieszkańcy nie muszą dokonywać comiesięcznych płatności za zbiórkę i wywóz śmieci – koszty obsługi są mniejsze, jeśli mieszkańcy dokonują rozliczeń co kwartał lub co pół roku.

Kto jest zwalniany z obowiązku uiszczania opłaty lokalnej?

Zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty lokalnej za wywóz odpadów komunalnych w rejonie wileńskim następuję jedynie w przypadku istnienia dowodu na to, że mienie nieruchome jest nieużyteczne bądź zniszczone, jest niewykończone i nie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli mienie nieruchome było budowane w ubiegłym roku kalendarzowym, należy złożyć dokumenty potwierdzające, że odpady budowlane (zarówno pochodzące ze zniesienia budynku, jak również powstałe w trakcie jego budowy) zostały odpowiednio zagospodarowane.

Osoby ubiegające się o całkowite zwolnienie z opłaty powinny złożyć wniosek w Wydziale Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź w administracji starostwa według miejsca mienia nieruchomego. W każdym wypadku do wniosku powinno być załączone wystawione przez starostwo zaświadczenie o tym, że mienie nie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku sezonowego użytkowania mienia

Osoby fizyczne, które dysponują w rejonie wileńskim mieniem nieruchomym o przeznaczeniu mieszkalnym bądź rekreacyjnym, oraz nie użytkują go zgodnie z przeznaczeniem kolejno przez 2 lub 4 kwartały, oraz zużyły w ciągu 2 kwartałów nie więcej niż 20 kWh energii elektrycznej bądź nie więcej niż 40 kWh w ciągu 4 kwartałów, powinny złożyć wniosek o 50-procentowej uldze w Wydziale Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź w administracji starostwa według miejsca mienia nieruchomego. Nadmienić należy, że opłata nie może być mniejsza niż 7 Lt. Do sporządzonego na piśmie wniosku należy załączyć informacje uzyskane ze spółki Lesto o ilości zużytej energii elektrycznej za okres nieużytkowania mienia nieruchomego. Jeśli w ciągu roku zużyto ponad 20 kWh energii elektrycznej (w ciągu 2 kwartałów) bądź ponad 40 kWh (w ciągu 4 kwartałów), należy złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt, że mienie nie było użytkowane przez cały rok.

Każdy taki wniosek Wydział Gospodarki Terenowej rozpatruje osobno. Jeśli wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, dyrektor administracji podejmuje decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty, zaś w przypadku odrzucenia wniosku Wydział poinformuje o tym płatnika.

Jaki jest tryb naliczania wysokości opłaty, jeśli mienie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem?

Wówczas wysokość opłaty jest ustalana na podstawie rzeczywistego rodzaju działalności prowadzonej na terenie danego obiektu. W celu sprecyzowania rzeczywistego rodzaju działalności należy przedłożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź w administracji starostwa według miejsca mienia nieruchomego.

Zasady stosowania ulg zostały określone w Trybie stosowania ulg w zakresie opłaty za zbiórkę odpadów i gospodarkę odpadami zatwierdzonym na mocy uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-96 z dn. 30 marca 2012 r.

Jakie ulgi przewidziano dla osób wspieranych społecznie?

W chwili obecnej rozważana jest możliwość stosowania ulg dla osób wspieranych społecznie. W przypadku podjęcia uchwały o wprowadzeniu ulg dla osób wspieranych społecznie ze wsparcia tego za rok 2012 będą mogły skorzystać wszystkie osoby posiadające status osób wspieranych społecznie.

Mieszkam sam, jednak otrzymałem kilka rachunków za zebranie i wywóz odpadów. Dlaczego?

Wydział Gospodarki Terenowej wystawia rachunki w oparciu o dane gromadzone przez Registrų centras. Rynek nieruchomości jest dynamiczny, dlatego dane nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmian (podziału mieszkania pomiędzy kilku spadkobierców, zgonu właściciela, sprzedaży mieszkania etc.) należy zwrócić się do Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno) bądź starostwa według miejsca mienia nieruchomego z wnioskiem o korektę danych dotyczących obiektu mienia nieruchomego oraz ponownego ustalenia wysokości opłaty za zbiórkę i wywóz śmieci.

Dlaczego rachunki za wywóz śmieci są wystawiane również osobom nieżyjącym?

Dane gromadzone przez Registrų centras nie odzwierciedlają informacji o zgonie właściciela mienia nieruchomego dopóty, dopóki nie są uregulowane spadkowe stosunki prawne.

Spadkobiercy, którzy w należyty sposób dokonali przejęcia spadku, zostają właścicielami danego mienia nieruchomego; właśnie oni stają się podmiotami wszelkich obowiązków. Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 5.52 Kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej spadkobierca, który przyjął spadek w drodze przejęcia zarządzania mieniem lub w drodze złożenia stosownego oświadczenia przed notariuszem, za długi spadkodawcy odpowiada całym swoim mieniem, poza wyjątkowymi, o których mowa w kodeksie. Jeśli spadek przejmuje kilka osób, za długi spadkodawcy odpowiadają one całym swoim mieniem solidarnie.

Jak wygląda sytuacja w przypadku braku możliwości wywozu odpadów?

Wobec osób fizycznych, które zarządzają, użytkują bądź dysponują w rejonie wileńskim mieniem nieruchomym, które nie może być obsługiwane w zakresie zbiórki i wywozu odpadów przez cały rok bądź w ciągu I lub IV kwartałów, stosowana jest 50-procentowa zniżka przez cały rok bądź w okresie, w którym usługa zbiórki i wywozu odpadów nie była świadczona.

Śmiecia nie były wywożone w maju i czerwcu 2012 r. Czy w tej sytuacji jestem zwolniony z obowiązku uiszczania należności za wywóz śmieci?

Środki pochodzące z opłaty są przeznaczane nie tylko na zebranie odpadów (co stanowi 50% opłaty), lecz również na budowę i utrzymanie całości systemu gospodarki odpadami, tj. na budowę przyjaznych środowisku wysypisk, zamykanie starych, zbieranie odpadów niebezpiecznych, segregację odpadów, inne prace z zakresu gospodarki odpadami. Toteż opłata ta jest zarazem Państwa wkładem w czystsze środowisko, wodę i powietrze. Jednakże mieszkańcy mogą ubiegać się (wniosek należy składać do Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź starostwa według miejsca mienia nieruchomego) o 50-procentową ulgę za okres, w którym usługa wywozu śmieci nie była świadczona. Tryb ten obowiązuje również wówczas, gdy w maju i czerwcu 2012 r. usługa wywozu śmieci przez spółki „Nemenčinės komunalininkas” lub „Nemėžio komunalininkas” nie była świadczona.

Czy Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wystawia faktury VAT?

Osoby prawne często pytają, czy – oprócz rachunku – Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego powinna wystawić fakturę VAT. Opłata lokalna za gospodarkę odpadów nie jest przedmiotem VAT, dlatego nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT. Wyjaśnienie w tej sprawie złożyła Państwowa Inspekcja Podatkowa przy Ministerstwie Finansów: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000065745.

Gdzie się należy zwracać w przypadku nieterminowego wywozu śmieci?

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego nadzoruje jakość świadczonych usług, czyni starania w celu operatywnego reagowania na wnioski mieszkańców, jednakże nie należy się łudzić, że system gospodarki odpadami zmieni się w ciągu jednego dnia. Dostrzegalne są jednak pozytywne zmiany w tej dziedzinie – w chwili obecnej na wysypiska wywozi się znacznie więcej śmieci niż przed wprowadzeniem opłaty lokalnej. Spółki świadczące usługi zbiórki odpadów są zainteresowane zebrać ich jak najwięcej, bowiem rozliczenia z nimi są dokonywane za każdą tonę odpadów dostarczonych na wysypisko. Prawdą jest również to, że brakuje kontenerów, śmieciarki do niektórych miejsc docierają zbyt rzadko. Warto jednak podkreślić, że nowy system gospodarki odpadami nabiera rozpędu. Wystarczy, by każdy należcie wykonywał swe obowiązki: spółki komunalne – w zakresie wywozu śmieci, mieszkańcy – uiszczania należności z tego tytułu, zaś Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego – w zakresie należytej koordynacji i nadzoru doskonalenia jakości świadczonych usług. W razie pytań właściciele mienia nieruchomego proszeni są o kontakt telefoniczny ze specjalistami Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego bądź starostwa według miejsca mienia nieruchomego (w dniach roboczych w godzinach urzędowania). W sprawie wywozu śmieci oraz zamówienia dodatkowych kontenerów (w zależności od starostwa) prosimy o kontakt ze spółką „Nemenčinės komunalininkas” (8~5) 238 11 57 lub „Nemėžio komunalininkas” (8~5) 235 03 98, 235 09 78.