Ogłasza się zbieranie dodatkowych podań na otrzymanie wsparcia wymiany pokrycia dachów z azbestu

Mieszkańcy wsi, którzy chcą wymienić dachy azbestowe, ale nie zdążyli złożyć podań do Narodowej Agencji Płatniczej (NAP) w ramach wsparcia Unii Europejskiej (UE) działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Litwy na lata 2007-2013 na wymianę azbestowych pokryć dachu, będą mogli to uczynić poprzez zbieranie dodatkowych podań, które można składać od 1 lipca do 1 sierpnia bieżącego roku.

Maksymalna kwota wsparcia – 6000 Lt

Wsparcie PROW może być udzielane na projekty, realizowane na obszarach wiejskich, to jest we wsi, miasteczku czy mieście, liczącym nie więcej niż 6000 mieszkańców, a wnioskodawca musi być mieszkańcem wsi, który co najmniej pięć lat do złożenia podania deklaruje miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim. Wsparcie dla projektu nie jest udzielane, jeśli miejsce jego realizacji – centrum samorządu lub spółka ogrodowa. Wnioskodawca musi również zapewnić, że inwestycja będzie wykorzystywana do budynku mieszkalnego, w którym obecnie mieszka.
Należy zauważyć, że ci wnioskodawcy, których aplikacje na pierwszym etapie zbierania były odrzucone (na przykład, nie przedstawiono deklaracji miejsca zamieszkania lub innych dokumentów), mają możliwość uporządkować dokumenty i przedstawić je podczas dodatkowego zbierania podań.

Finansuje się do 50 proc. kosztów

Ze wsparcia budżetu UE finansuje się do 50 procent poniesionych kwalifikowalnych kosztów projektu. Koszty kwalifikowalne obejmują materiały wymianu dachu (pokrycia dachowego), materiały budowlane, niezbędne do wymiany pokrycia dachowego, ich nabycie, transportowanie odpadów azbestowych na składowisko oraz koszty usług ich usuwania, unieszkodliwiania, koszty reklamy.
Wsparcie nie jest udzielane na konstrukcje podtrzymywania dachu, materiały ocieplania dachu, materiały warstwy termoizolacyjnej oraz na prace budowlane.
Wsparcie w ramach działania PROW „Wymiana azbestowych pokryć dachu” wypłaca się w sposób kompensacyjny. Oznacza to, że beneficjent musi zacząć realizować projekt na własny koszt, a następnie poniesione i opłacone koszty deklarować w podaniach o płatność, według których jest wypłacane wsparcie.

Projekty muszą być zakończone do 31 sierpnia 2015 roku

Mieszkańcom wsi zaleca się rozpocząć prace wymiany dachu wówczas, gdy otrzymają pozytywną odpowiedź od NAP o zatwierdzeniu wniosku. Zwracamy uwagę, że po zmianie w przepisach wykonawczych, projekt wymiany pokryć dachowych z azbestu musi być zrealizowany do 31 sierpnia 2015 roku. Do tej daty należy złożyć ostatnie podanie o płatność. Wnioski o płatność NAP należy składać z dowodami wydatków i płatności.

Wszystkie zakupy, za które mieszkańcy wsi oczekują pomocy, muszą być nowe i nieużywane. A rozrachunki nie muszą być przeprowadzone zgodnie z zasadami: ze środków wsparcia wymiany dachów azbestowych rozliczenia wnioskodawców z dostawcami muszą odbyć się tylko przez instytucje finansowe – za towary lub usługi można zapłacić tylko kartą bankową, przelewem bankowym lub za pomocą bankowości elektronicznej. Konieczne jest również pokryć koszty z rachunku beneficjenta.

Szyfer azbestowy musi być obowiązkowo utylizowany

Po wymianie starego pokrycia dachowego, zawierającego azbest, ważne jest, aby odpowiednio go utylizować. Szyfrem zdjętym z dachu domu mieszkalnego nie można pokrywać budynków gospodarczych lub w inny sposób korzystać z szyfru po raz drugi. Wszystkie stare pokrycia dachowe muszą być bezpiecznie wywiezione i uporządkowane w miejscach dostosowanych do utylizacji odpadów.

Beneficjenci, przedstawiając końcowy wniosek o płatność, muszą przedstawić również wniosek o ostatecznym usunięciu wyrobów, zawierających azbest. Usuwając azbest, może być odchylenie do 20 procent od wskazanej ilości azbestu w sprawozdaniu o inwentaryzacji wyrobów, zawierających azbest. Należy pamiętać, że beneficjant zobowiązuje się zniszczyć cały azbest, który deklarował razem z wnioskiem. Bezpieczne usuwanie azbestu ze środowiska jest jednym z najważniejszych warunków uzyskania wsparcia według działania PROW „Wymiana azbestowych pokryć dachowych”.

Zbieranie podań i konsultacje w sprawie składania wniosków będą prowadzone również w Samorządzie rejonu wileńskiego. Osoba do kontaktu: st. specjalista Wydziału Budownictwa Michał Kitkowski, gab. 505, tel. 852796037, kom. 869820774.