Zakończono realizację projektu„Projektowanie i budowa Dziennego Centrum Opieki Społecznej”

Centrum dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w Bujwidziszkach
Centrum dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych w Bujwidziszkach

InstytucjaPubliczna „CSI Vilnius” w okresie 29 marca 2012 r. – 30 kwietnia 2014 r. pomyślniezrealizowałaprojekt „Projektowanie i budowa Dziennego Centrum Opieki Społecznej(dalej –Projekt). Projekt jest realizowany według środka VP3-2.401-R „Rozwój infrastruktury niestacjonarnych usług społecznych” II priorytetu „Stymulowanie spójności działań w latach 2007-2013″ – Jakość i dostępność usługpublicznych: infrastruktura ochrony zdrowia, edukacji, oraz infrastruktura społeczna„. Całkowita wartość projektu – 1.349,086.18 lt, z których1.174. 12, 00lt – środki funduszu rozwoju Unii Europejskiej, prywatne fundusze IP „CSI Vilnius” – 174,966,18 lt.

Utworzonew czasie realizacji projektu centrum dziennejopieki społecznej jestjedyną instytucjąw regioniewileńskim, zapewniającą niestacjonarne usługi społeczne dla dzieci niepełnosprawnych. W mieście Wilnie też jest niewieleniestacjonarnych instytucjipomocy społecznej, świadczących usługi na rzeczdzieci niepełnosprawnych. Ze zbudowanego w wygodnym strategicznie miejscu zarówno dla rejonu wileńskiego, jak również dla mieszkańców miastaWilna centrum dziennej opiekispołecznej mogą korzystać również mieszkańcy miastaWilna.
Podstawowy cel projekturozwój niestacjonarnych usługspołecznychw rejonie wileńskim. Rezultat –założony ośrodek opiekispołecznej,świadczący usługi na rzeczdzieci niepełnosprawnych. Poprzez świadczenie usługu tych dziecibędą wzmocnione zdolnościprzystosowania się dośrodowiska, zwiększy się ichzajętość, ułatwi się przywrócenie poczucia wspólnotyiintegracji ze społeczeństwem.

W czasie realizacji projektu wybudowano nowy budynek o powierzchni 460m. kw. pod adresem ul. Parko 2C, w. Bujwidziszki, gmina Zujuny, rej. wileński; uporządkowano środowisko, urządzono parking. Ponadto, dla zapewnienia funkcjonowania centrum opiekispołecznejnabyto środki edukacyjne, sprzęt sportowy, komputerowy i AGD, meble. W nowocześniewyposażonych pomieszczeniach utworzono 7 nowychmiejsc pracy oraz stworzono 20 miejscdla użytkowników. Dla każdego uczestnika centrum dziennejopieki społecznej, zespół pracowników opracuje indywidualny plan postępowania, w zależności od stanui potrzeb. Na podstawie tego planu dzieci będą mieli zapewnioną opiekę oraz różnorodne zajęcia, w tym: dydaktyczno – wychowawcze, relaksacyjne i stymulacyjne, imprezy integracyjne i inne. Dlarodzicówi/lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych iupośledzonych umysłowo będą stworzone warunki, aby mogli powrócićna rynek pracy. W taki sposób także jest zwiększana zajętość oddzielnych grup społecznych, zmniejsza się ubóstwo i wykluczenie społeczne. Centrum otwarte będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00. Miesięczna opłata pobytu w centrum ma wynosić około600 lt.

Wszelkich informacji może udzielić dyrektor centrum Rūta Jonūtienė pod numerem telefonu 8 605 49 990.