Na naszych łamach…

Przed 34 laty: Współpraca uczelni trwa

Owocna, wzajemnie korzystna współpraca między Wileńskim Państwowym Instytutem Pedagogicznym i Uniwersytetem Wrocławskim im. B. Bieruta ma już swoją historię. Pierwsze porozumienie między tymi uczelniami o współpracy naukowej i kulturalnej podpisane zostało 3 listopada 1969 r. podczas pobytu w Wilniusie delegacji Uniwersytetu Wrocławskiego z prorektorem prof. A. Opolskim i dziekanem wydziału humanistyki prof. M. Klimowiczem na czele (…).
W ciągu ubiegłego dziesięciolecia praktykę we Wrocławiu odbyło 200 studentów polonistyki naszego instytutu specjalizujących się oprócz podstawowej specjalności również w dodatkowej — historii bądź geografii. Równą liczbę studentów z PRL w ciągu tego okresu przyjął nasz instytut (…).
W następnym pięcioleciu nadal będzie się realizować wymianę grup studentów dla zapoznawczej praktyki produkcyjnej w Wilniusie i Wrocławiu. A także wzajemną wymianę pracowników naukowych dla wygłaszania wykładów, wspólnej pracy naukowej, konsultacji, udziału w międzyuczelnianych konferencjach naukowo-teoretycznych.
W nowym porozumieniu rozszerzono punkty dotyczące wspólnych badań naukowych. W rocznych planach roboczych o współpracy przewiduje się wydelegowanie specjalistów na 10 dni (po jednym z każdej strony) dla uzgodnienia i koordynacji wspólnych badań naukowych (…).
W. Czeczot
docent, zasłużony wykładowca
Litewskiej SRR
„Czerwony Sztandar”
6 stycznia 1981 r.

Przed 24 laty: Kurs religii dla młodzieży akademickiej

Od września ubiegłego roku we wszystkich szkołach zostały wprowadzone lekcje religii. Tam, gdzie prowadzi się je na odpowiednim poziomie, katecheci mają ambitny program i mają ambicje go realizować. Uczniowie, którzy będą w ciągu kilku lat pilnie uczęszczali na te lekcje, znacznie rozszerzą swój widnokrąg religijny zarówno w sferze szerszego poznania prawd wiary i uzasadnienia swoich poglądów i przekonań, jak też w sferze etyki chrześcijańskiej, moralności na co dzień (…).
Wszystko to zostało właściwie poza zasięgiem młodzieży.
Z tego względu organizuje się wykłady religii dla młodzieży akademickiej bądź pracującej. Chętnie będą widziani też maturzyści szkół, jak i młodzież po studiach.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 14 stycznia, o godzinie 18 w lokalu 5 Szkoły Średniej. Tam się uzgodni najodpowiedniejszy dla wszystkich czas, miejsce i częstotliwość zajęć. Zostanie też rozpatrzona możliwość założenia Klubu Młodzieży Katolickiej oraz ewentualne formy jego działalności.
Droga Młodzieży! Odpowiedzmy swoją postawą życiową na skierowane do Was słowa Ojca św.: „Nie szukajcie gdzie indziej tego, co może Wam dać tylko Chrystus”.

Jan Mincewicz
członek komisji katechetycznej
Archidiecezji Wileńskiej
„Kurier Wileński”
9 stycznia 1991r.

Uczestnicy zebrania złożyli podpisy pod petycjami, które skierują do najwyższych  władz kraju Fot. Marian Paluszkiewicz
Uczestnicy zebrania złożyli podpisy pod petycjami, które skierują do najwyższych władz kraju
Fot. Marian Paluszkiewicz

Przed 15 laty: Urzędnicy nie przybyli do rolników

Na zapowiedziane wczoraj zebranie mieszkańców wsi Ciechanowiszki w rejonie wileńskim walnie stawili się pretendenci do odzyskania własności ziemskiej. Sala miejscowego Domu Kultury była wypełniona.
Zamierzali oni przed wysoką władzą: dyrektorem Departamentu Regulacji Rolnych i Prawa, Ministerstwa Rolnictwa oraz naczelnikiem Administracji Powiatu Wileńskiego wyłuszczyć swoje pretensje, zażądać wyjaśnienia przyczyny hamowania zwrotu ziemi prawowitym właścicielom. Bo jeżeli w skali kraju reprywatyzacja gruntów sięga 65-80 procent, to w rejonie wileńskim zaledwie 30 proc.
Jak powiedziała mer rejonu wileńskiego Leokadia Janušauskienė, chociaż w przededniu spotkania wysocy urzędnicy powiatowi zapowiadali swój udział w zebraniu, jednak dzisiaj się nie stawili.
— Widocznie wiatr powiał w innym kierunku — zażartowała.
— Tyle narobili, że się wstydzą ludziom na oczy pokazać — padła replika z sali (…).
Zebrani jednomyślnie poparli propozycję przewodniczącego Związku Właścicieli Ziemi gminy zujuńskiej Mieczysława Jancewicza, żeby wyrazić wotum nieufności naczelnikowi Powiatu Rejonu Wileńskiego, który popełnił niejeden grzech, przydzielając cudzą ziemię, oraz domagać się zwolnienia z zajmowanego stanowiska Nausasa, który „pokazał jak umie dzielić ziemię”. Jednomyślnie poparli też propozycję przekazania do gestii rejonów reprywatyzację ziemi i reformę rolną.
Danuta Danowska
„Kurier Wileński”
13 kwietnia 2000 r.