Na ostatnim posiedzeniu rady samorządu kadencji 2011-2014 – różnorodność omawianych zagadnień

Po raz ostatni Rada kadencji 2011-2014 Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła wiele ważnych uchwał
Po raz ostatni Rada kadencji 2011-2014 Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła wiele ważnych uchwał

27 marca b. r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady, na którym omówiono 67 zagadnień.

Na posiedzeniu Rady postanowiono zwiększyć dochody budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2015 r. o 3 732 259 euro (trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć euro).
Pełne poparcie członków Rady otrzymał przedstawiony przez kierownik IP CPRW V. Žvirbliene projekt uchwały „W sprawie zatwierdzenia projektu inwestycyjnego o nabyciu cyfrowego aparatu radiologicznego przez IP „Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego”. Projekt ma być finansowany z budżetu państwa, budżetu instytucji i budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego (w r. 2016. samorząd przeznaczy 35 tys. euro, w r. 2017. – 35 tys. euro). W trakcie realizacji projektu zostanie zrekonstruowane i wyposażone pomieszczenie gabinetu rentgenowskiego, nabyty cyfrowy aparat rentgenowski, W ten sposób poprawią się warunki pracy radiologów i techników radiologii medycznej, a pacjenci otrzymają bezpieczniejsze i bardziej jakościowe usługi opieki zdrowotnej, tym samym będą bardziej efektywnie wykorzystywane środki.

Podczas posiedzenia zatwierdzono plan usług socjalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego na r. 2015., którego celem jest ustalenie czynników, wpływających na potrzeby usług socjalnych ludności, priorytetów rozwoju usług społecznych i tego, ile pieniędzy będzie potrzeba na finansowanie usług społecznych.
Członkowie Rady zatwierdzili modele organizacji edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w r. szk. 2015-2016. Ogółem w r. szk. 2015-2016. będzie działało 56 grup przedszkolnych.
Wydział Oświaty przedstawił projekt, który określa czas przyjęć w szkołach ogólnokształcących, liczbę klas i średnią liczbę uczniów w klasach wg aktualnych programów kształcenia ogólnego, liczbę grup edukacji przedszkolnej oraz średnią ilość dzieci w grupach w r. szk. 2015-2016.

Dobra wiadomość dla rodziców wychowujących małe potomstwo – od 1 września b. r. w Szkołach Średnich w Wołczunach i Zujunach, w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach będą założone grupy edukacji przedszkolnej. Rozszerzając sieć grup edukacji przedszkolnej będą stworzone warunki do osiągania wyższej jakości edukacji i dostępu do edukacji przedszkolnej.
W dziedzinie edukacji również podjęto uchwałę, by do 31 sierpnia b.r. przekształcić strukturę szkół średnich w Ciechanowiszkach i Sużanach, zmieniając typ szkół ze średnich na podstawowe i zatwierdzić regulaminy powyższych szkół podstawowych.
Do koordynowania prac na terytorium Republiki Litewskiej tworzonej na rozporządzenie premiera grupy roboczej „Łącznik gazociągu pomiędzy Polską a Litwą” postanowiono oddelegować zastępcę dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Alberta Narwojsza.

Jednogłośnego poparcia radnych i zatwierdzenia doczekały się projekty uchwał Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego, dotyczące formowania działek ziemi na potrzeby społeczne, położone w gminach Mickuny, mieście Niemenczyn i gminie Bezdany. W miasteczku Bezdany będzie budowany budynek administracji gminy Bezdany i plac. W gminie Mickuny we wsi Paluliszki ku radości maluchów będzie wyposażony plac zabaw dla dzieci. W tym czasie w mieście Niemenczyn działki planuje się przystosować do potrzeb edukacji przedszkolnej i rozwoju szlaków infrastruktury rowerowej.
Wiele dyskusji wywołał projekt uchwały „W sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego”, jednak większością głosów radnych przyjęto uchwałę, by posłowi do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemarowi Tomaszewskiemu nadać tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Do tej pory, cztery osoby stały się Honorowymi Obywatelami Rejonu Wileńskiego: ksiądz Józef Obrembski, ksiądz Antoni Dziekan, ksiądz Dariusz Stańczyk i prof. Andrzej Stelmachowski.
Posiedzenie wieńczyło sprawozdanie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść z działalności za rok 2014. Mer zapoznała zebranych z pracą Rady. Przedstawiła wyczerpujące informacje na temat realizowanych i planowanych projektów i ich korzyści dla mieszkańców samorządu, mówiła o przedsiębiorczości, omówiła dziedziny edukacji, kultury i sportu. Ze sprawozdaniem mer można zapoznać się na stronie internetowej www.vrsa.lt.
Podsumowując ostatnie posiedzenie rady samorządu tej kadencji, mer zwróciła się do członków Rady, życząc im powodzenia i dziękując za wspólną pracę.