Robocze posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Na posiedzeniu - wiele pytań, dyskusji i zatwierdzonych uchwał
Na posiedzeniu – wiele pytań, dyskusji i zatwierdzonych uchwał

29 kwietnia br., już po raz trzeci w tym miesiącu, na posiedzenie zebrała się nowa Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podczas posiedzenia, na którym nie brakło dyskusji i krytyki, omówiono 56 pytań i podjęto stosowne uchwały.

Pierwszym punktem w porządku obrad na wniosek mer Marii Rekść w głosowaniu tajnym radni wybrali zastępców dyrektora administracji Alberta Narwojsza i Roberta Komarowskiego, którzy dotychczas również pełnili te obowiązki. Na obu kandydatów głosowało 24 radnych, 6 było przeciw. Niedługo potem wyznaczono i zatwierdzono płacę zarobkową zastępców dyrektora.

Na posiedzeniu Rady omówiono projekty uchwał o wyznaczeniu przedstawicieli do organów zarządzających i nadzorczych różnych spółek. Rada zaaprobowała upełnomocnienie zastępcy mera Czesława Olszewskiego, by reprezentować Samorząd Rejonu Wileńskiego na walnych zebraniach akcjonariuszy CPOOW (VAATC) i ZSA „Vilniaus vandenys”, do rad nadzorczych obu spółek oddelegować nowo wybranego zastępcę dyrektora Alberta Narwojsza. Członkiem zarządu spółki ZSA CPOOW (VAATC) wyznaczyć zastępcę kierownika Wydziału Gospodarki Terenowej Olę Łukaszewicz, ZSA „Vilniaus vandenys” – kierownika Wydziału Gospodarki Terenowej Mirosława Romanowskiego. Również na czteroletni okres wybrano Rady Nadzorcze ZSA ,,Nemenčinės komunalininkas“ ir ZSA „Nemėžio komunalininkas“.

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały „O uzupełnieniu Strategicznego Planu Rozwoju Samorządu na lata 2008-2015”, zaaprobowali korektę planu, której cel – wdrożenie ukierunkowanej polityki oświatowej w rejonie wileńskim. Postanowiono uzupełnić II priorytet Planu Rozwoju Strategicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2008-2015 „Wydajne i konkurencyjne zasoby ludzkie” zadania 2.1 „Renowacja, modernizacja i rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych” o środek „Elastyczna rozbudowa jakości kształcenia przy zakładaniu instytucji oświatowych z wykorzystaniem specyficznych elementów koncepcji systemu edukacji”. Uchwałą tą Samorządowi rejonu wileńskiego umożliwiono zakładanie szkół (instytucji), realizujących elementy koncepcji specyficznego systemu edukacji pedagogicznej/katolickiej.

Niemało dyskusji wywołała kwestia nadzoru dróg. Ostatecznie jednak Rada zatwierdziła Program budowy i rozwoju (remontu) dróg i ulic lokalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego, rozdzielając środki na gminy. Środki te zostaną rozdzielone pomiędzy 23 gminami na planowaną rekonstrukcję, dogląd dróg i ulic oraz na zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu zgodnie z kryteriami, ustalonymi uchwałą Rady Samorządu z dnia 27 marca 2015 r. nr T3-129: 50 % wg liczby stałych mieszkańców i 50 % wg długości dróg i ulic.

Wsparcia i poparcia członków Rady doczekały się również projekty uchwał Rady, przedstawione przez Wydział Architektury i Planowania w sprawie sformowania działek, znajdujących się w gminach Mickuny i Mariampol, na potrzeby społeczne. W gminie Mariampol we wsiach Tereszyszki, Makańce, Zarzeczany, Piktokańce planuje się budowa placów zabaw dla dzieci, a we wsi Paluliszki gminy Mickuny – dom wspólnoty.

Kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz przedstawiła dla Rady do rozpatrzenia projekt uchwały w sprawie częściowej zmiany Planu zakładania, reorganizacji, likwidacji, reorganizacji i zmian strukturalnych szkół ogólnokształcących na lata 2012-2015. Wydział dokonał analizy sieci szkół ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego, która wykazała, że istnieje konieczność reorganizacji niektórych instytucji oświatowych. W celu stworzenia warunków do osiągnięcia wyższej jakości nauczania i zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków kształcenia zdecydowano do 31 sierpnia br. zlikwidować Szkołę – Centrum Wielofunkcyjne w Małych Ligojniach, zamiast Szkoły Średniej im. Św. Jana Bosko w Egliszkach utworzyć instytucję publiczną „Szkoła im. Św. Jana Bosko w Egliszkach rej. wileńskiego”, realizującą elementy swoistego systemu pedagogicznego (katolickiego systemu edukacji).

Listę honorowych obywateli rejonu wileńskiego uzupełnił jeszcze jeden członek. Większość członków Rady poparła propozycję nadanie tego tytułu księdzu kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi za zasługi dla Wileńszczyzny.