Oświadczenie w sprawie szkolnictwa polskiego na Litwie

59

05_pikietaRodzice szkół polskich na Litwie są zdeterminowani walczyć o polskie szkolnictwo do zwycięstwa. We wrześniu jest szykowany ponowny wielotysięczny wiec. Również jest ogłoszone pogotowie strajkowe.
W wypadku braku pozytywnych decyzji władz — październik będzie kolejnym miesiącem strajków w szkołach polskich na Litwie.
Nie wykluczamy również zainicjowania szeregu akcji i działań na arenie międzynarodowej.
***

Protestujemy przeciwko zniszczeniu i zamknięciu historycznej szkoły w wileńskiej dzielnicy Jerozolimka z dniem 1 września 2015 roku. Na rodziców została wywarta presja psychologiczna, aby napisali podania o zabraniu swoich dzieci ze szkoły jerozolimskiej.

Kolejna polska historyczna szkoła w mieście Wilnie zostaje zlikwidowana przez koalicję liberalno-konserwatywną, na podstawie działań administracyjnych, przy zastraszaniu i manipulacji rodzicami.
Żądamy ukarania winnych, aby ponieśli konsekwencje za nieprawne działania. Zamkniecie szkoły w Jerozolimce powoduje pozbawienie możliwości pobierania nauki w języku polskim w tej części Wilna: w Werkach, Santaryszkach, Bałtupiach i Jerozolimce.
Żądamy otwarcia w Jerozolimce nowej szkoły podstawowej w osobnym pomieszczeniu i z osobną administracją. Szkoła podstawowa w Jerozolimce ma rację bytu na podstawie podań rodziców oraz faktu, że w tej części miasta mieszka 20 proc. Polaków.
Ewidentnie jest konieczność niezwłocznej odbudowy polskiej szkoły podstawowej w tej części Wilna. Stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminacji polskich dzieci w dzielnicy Jerozolimka oraz w Werkach, Santaryszkach i Bałtupiach.
Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie
Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

Komitety Obrony Szkół

16 KOMENTARZE

 1. Trwa pogotowie strajkowe, więc w przypadku braku jakichkolwiek oznak dobrej woli do dialogu i porozumienia ze strony władz, zapewne znowu nastąpi STRAJK.
  Coraz częściej słychać głosy, że wobec cynizmu władz litewskich, rozwiązaniem może być powrót do idei autonomii Wileńszczyzny.
  Kto wie…

 2. Strasburg, 10.06.2015
  Wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec ograniczania praw mniejszości narodowych, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, która powinna być pod szczególną ochroną instytucji państwowych.
  Próba likwidacji kilkunastu szkół średnich z mniejszościowym, polskim językiem nauczania, jest niedopuszczalna z europejskiego punktu widzenia i jest niezgodna z duchem prawa wspólnotowego. Traktat Lizboński kładzie wyraźny nacisk na promowanie wielojęzyczności, wielokulturowości i wieloetniczności. Ponadto Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych sprawę oświaty mniejszości narodowych i etnicznych obdarza wyjątkowym wsparciem.
  Litwa, jako członek Unii Europejskiej, w pierwszym rzędzie powinna stosować europejskie standardy w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych i powinna zaprzestać działań noszących znamiona dyskryminacji. Wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do zwiększenia ochrony prawnej wszystkich mniejszości narodowych oraz zaprzestania działań zmierzających do likwidacji placówek szkolnych z polskim językiem nauczania.
  Po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej w 2004 roku sytuacja mniejszości narodowych na Litwie, w tym też polskiej, uległa znacznemu pogorszeniu. Nie chodzi tylko o antypolskie nastroje w mediach czy wypowiedzi niektórych polityków, ale również o legislacyjne ograniczenia praw mniejszości narodowych. Mianowicie w 2010 roku nastąpił ogromny regres prawny w tej dziedzinie, bowiem anulowano Ustawę o Mniejszościach Narodowych i do tej pory nie przyjęto nowej.
  Kolejnym elementem restrykcji wobec mniejszości narodowych jest dziedzina oświaty. Jeszcze w 2011 roku, mimo wielokrotnych protestów i wbrew woli 60 000 mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy, przyjęto nowelizację Ustawy o Oświacie, która mocno ograniczyła prawa mniejszości narodowych w dziedzinie oświaty w języku ojczystym. Oprócz takich spraw jak niedrukowanie podręczników w języku ojczystym czy zmniejszenie finansowania tak zwanego koszyczka ucznia dla szkół mniejszości narodowych, bolesnym ciosem było ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego.
  Przyjęto taką dyskryminacyjną poprawkę nie zważając na fakt, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych mieli 800 godzin z języka litewskiego mniej niż ich rówieśnicy z litewskich szkół, przez co znacząco pogorszyły się wyniki uczniów polskich szkół na egzaminie dojrzałości. Z powodu notorycznego ograniczania praw mniejszości narodowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat zamknięto bądź zdegradowano kilkadziesiąt polskich szkół na Litwie.
  Obecnie w ramach tak zwanej reorganizacji szkół zagrożonych likwidacją jest kilkanaście placówek oświatowych, które prowadzą nauczanie od 1 do 12 klasy w językach mniejszości. Rodzice oraz społeczności szkolne kategorycznie sprzeciwiają się tego typu praktykom. Władze zwlekają z akredytacją polskich szkół, co wprowadza duże zaniepokojenie i przeszkadza w normalnym procesie nauczania. Rodzice i uczniowie są oburzeni z powodu zaistniałej sytuacji, dlatego niedawno odbył się wiec oraz strajk ostrzegawczy z żądaniem przyśpieszenia akredytacji szkół mniejszości narodowych.
  Panie Premierze, w Europie XXI wieku dbałość o poszanowanie praw mniejszości narodowych jest miarą poziomu demokracji. Dlatego też wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do większej ochrony praw mniejszości oraz o zaprzestanie procesu likwidacji szkół wbrew woli i żywotnym interesom polskiej mniejszości narodowej na Litw
  Posłowie do Parlamentu Europejskiego
  1. Evžen TOŠENOVSKÝ
  2. Peter van DALEN
  3. Bogusław LIBERADZKI
  4. Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
  5. Kay SWINBURNE
  6. Mirosław PIOTROWSKI
  7. Rikke KARLSSON
  8. Jørn DOHRMANN
  9. Jarosław WAŁĘSA
  10. Pál CSÁKY
  11. Robert Jarosław IWASZKIEWICZ
  12. György SCHÖPFLIN
  13. Tatjana ŽDANOKA
  14. László TŐKÉS
  15. Liadh NÍ RIADA
  16. Andrejs MAMIKINS
  17. József NAGY
  18. Yana TOOM
  19. Josep-Maria TERRICABRAS
  20. Andor DELI
  21. Andrea BOCSKOR
  22. Jordi SEBASTIÀ
  23. Dariusz ROSATI
  24. Jarosław KALINOWSKI
  25. Bogdan Brunon WENTA
  26. Stanisław OŻÓG
  27. Janusz WOJCIECHOWSKI
  28. Marek JUREK
  29. Kosma ZŁOTOWSKI
  30. Beata GOSIEWSKA
  31. Krystyna ŁYBACKA
  32. Janusz ZEMKE
  33. Andrzej GRZYB
  34. Bolesław G. PIECHA
  35. Marek Józef GRÓBARCZYK
  36. Zbigniew KUŹMIUK
  37. Adam GIEREK
  38. Krzysztof HETMAN
  39. Danuta JAZŁOWIECKA
  40. Czesław Adam SIEKIERSKI
  41. Zdzisław KRASNODĘBSKI
  42. Kazimierz Michał UJAZDOWSKI
  43. Valdemar TOMAŠEVSKI
  44. Angel DZHAMBAZKI
  45. Csaba SÓGOR
  46. Jan ZAHRADIL
  47. Jan OLBRYCHT
  48. Janusz LEWANDOWSKI
  49. Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
  50. Jadwiga WIŚNIEWSKA
  51. Jana ŽITŇANSKÁ
  52. Adam SZEJNFELD
  53. Dawid Bohdan JACKIEWICZ
  54. Karol KARSKI
  55. Ryszard CZARNECKI
  56. Tomasz Piotr PORĘBA
  57. Daniel DALTON
  58. Anthea McINTYRE
  59. James NICHOLSON
  60. Jacek SARYUSZ-WOLSKI

 3. Na wszelki wypadek warto przypomnieć, do czego zobowiązała się Litwa w podpisanych i ratyfikowanych traktatach, aby zadać kłam manipulacji, której dopuszcza się litewska władza.

  Traktat Lizboński.
  Kładzie wielki nacisk na ochronę dziedzictwa kulturowego i językowego, wspierając różnorodność językową jako jedną z zasad podstawowych Unii Europejskiej. Jest to prawo przyznane obywatelom Unii w art. 21 i 22 Karty praw podstawowych, co oznacza, że próba wprowadzenia wyłączności danego języka stanowi ograniczenie i naruszenie podstawowych wartości Unii. Samo zaś pojęcie różnorodności językowej obejmuje w prawie unijnym zarówno języki urzędowe jak też „współurzędowe”, regionalne oraz języki, które nie są oficjalnie uznane na terenie państwa członkowskiego.

  Ramowa Konwencja Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.
  Władze litewskie ją podpisały i ratyfikowały. Jednak wbrew zasadom i dobrym obyczajom międzynarodowym nie implementowały jej do swojego systemu prawnego i tym samym nie przestrzegają jej. A Konwencja mówi wprost, że w rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą ilość osób należących do mniejszości narodowej będą umieszczane również w języku mniejszości nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym. Nadto zapewnia się możliwość używania języka mniejszości w stosunkach pomiędzy mieszkańcami a organami administracyjnymi.

  Traktat polsko – litewski.
  Stanowi on, że osoby należące do mniejszości polskiej, które są polskiego pochodzenia albo przyznają się do narodowości, kultury lub tradycji polskiej oraz uznają język polski za swój język ojczysty, mają prawo indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości narodowej, kulturowej, językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Zwrot „bez jakiejkolwiek dyskryminacji” ma tu kluczowe znaczenie. Mimo to, dla jasności interpretacyjne j, w dwóch kolejnych artykułach traktatu doprecyzowano i dookreślono szczególne prawo do swobodnego posługiwania się językiem mniejszości narodowej w życiu prywatnym i publicznie oraz używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodowej. Kropkę nad traktatowym „i” postawił zaś zapis, że Strony powstrzymają się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji członków mniejszości narodowej wbrew ich woli oraz zgodnie ze standardami międzynarodowym i powstrzymają się od działań, które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe.
  Jak widać, Litwa narusza wszystkie wymienione traktaty i konwencje, taka jest wstydliwa prawda, którą władze próbują nieudolnie zatuszować.

 4. Niszczenie polskości, walka z polskim językiem i szkolnictwem były doświadczane niegdyś w zaborze pruskim w ramach niemieckiego Kulturkampfu.
  Niestety władze obecnego państwa litewskiego nie przyswoiły sobie standardów europejskich w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Doszło wręcz do eskalacji działań wymierzonych w polską mniejszość narodową na Litwie. Wciąż nie ma ustawy o mniejszościach narodowych, pomimo iż mniejszości te stanowią aż 16 procent mieszkańców Litwy. Próbuje się usuwać polskość z litewskiej przestrzeni publicznej, czego przykładem jest zamach na szkoły. Takim działaniem Litwa sama stawia się poza nawiasem demokratycznych i cywilizowanych państw europejskich.
  Tym bardziej musimy się temu przeciwstawiać i walczyć o nasze prawa.

 5. Ostatnio wyraz twarzy Pana Czubińskiego Ambasadora RP w Wilnie stopniowo opuszcza stały uśmiech zadowolenia. Tematem do rozmów z Litwinami są sprawy stopniowego ograniczania i likwidacji polskiego szkolnictwa. W 1991r wyzwalająca się z pod sowieckiej okupacji Litwa obiecywała wówczas swobody demokratyczne autochtonicznym Polakom. Jednak czym niepodległość Litwy stawała się bardziej ugruntowana tym bardziej rezygnowano z praw mniejszości narodowych. Stopniowo i konsekwentnie do dziś tj 2015 roku trwa wycofywano się i negowanie ustaleń i obietnic. Kontynuowana jest polityka dyskryminacji , asymilacji i degradacji statusu Polaków .Ten kierunek działań rażąco odstaje od umowy Polska-Litwa z 1994r i norm UE. Nic jednak nie wskazuje aby miało się coś zmienić. Wygląda na to ,że nie da się zawrócić Litwy z drogi nacjonalistyczno- szowinistycznej bez ultimatum ze strony UE i Polski .

 6. Tak. Najwyższy czas podjąć walkę o autonomię wileńszczyzny. Na tych błaznów z rządu warszawskiego
  nie można liczyć. Pozdrowienia dla Rodaków z Litwy.

 7. Zepchnięci zostaliśmy do narożnika- używając określeń z walk bokserskich. Przerwanie zajęć szkolnych to trudna i szkodliwa sytuacja – niestety jest to ostateczność. Kiedyś trzeba powiedzieć STOP. Pełzające pozbawianie należnych praw i litewska zmowa antypolska musi spotkać się w końcu ze zdecydowanym NIE.

 8. za te 25 lat niezawislosci tyle bylo w spolecznosci polskiej uwag do polepszenia warunkow zwrucono do wladzy litewskiej nawet w UE i go….o z tego,pytanie dlaczego,a dlatego že jestes polak maly,jak senat cos tam powiedzial w obronie polskich szkul reakcyja že takie dzialanie nie są kožystne do wspulpracy między Polską i Litwą,znaczy milczec Liankai,bo my gospodarze nad tymi z Wilenszczyzny,jasne že cięžko zrozumiec tym politykom litewskim wyuczonym do nienawisci okupantow z historyji,že znajdujemy się teraz w europie a nie Majszogalie,že zmusimy byc litwinami,nawet sowieci nie zmusili ani litwinow ani polakow chociaž i nie zmuszali,poprostu uwažam system litewski postrojony do odžucenia co nie litewskie a jak UE,te co uciekają z Litwy možliwie dlatego uciekają,kiedys uciekali do Ameryki i tam zostali.rozwalic možno wszystko szybko i szkolnictwo polskie,rosyjskie,myslą že staną lojalne režimowi co od nich odebral tožsamosc figa i bez masla.

 9. Bezsilne przyglądanie się niewywiązywaniu się Litwy z umowy z Polską z 1994 roku oraz lekceważenie zobowiązań Litwy jako członka UE w zakresie praw mniejszości i praw człowieka trwa już zbyt wiele lat. Strona litewska zapewnia o swoich dobrych chęciach lecz nie wykonuje swoich zobowiązań a nawet nie zamierza ich wykonać .Ponadto Litwa wprowadza przepisy sprzeczne z tymi zobowiązaniami.
  Najwyższy czas aby UE i Polska przestało być petentem w sprawie zatrzymania postępującej likwidacji polskich szkół, ograniczania nauczania języka polskiego i przeinaczania imion i nazwisk na litewsko brzmiące. Uczy się nienawiści do Polaków przez fałszywe treści oficjalnego opisu historii. Utrzymywany jest kurs wynaradawiania i wrogości wobec Polaków autochtonicznie zamieszkałych tu od wieków. Nie zrealizowano zwrotu ziemi i domów w naturze ,które stanowią władność hipoteczną zamieszkałych tam Polaków obywateli Litwy lub ich prawnych spadkobierców zagranicą.
  Dziwna jest również zgoda na nie wywiązywania się z umowy Polska-Litwa z 1994r,przez stronę litewską ,oraz akceptacja stanowisko Prezydent D.Grybauskaite określające tą umowę jako „świstek papieru”.

Comments are closed.