Uczczono Dzień Wojska Litewskiego

LLP Kariuomenë Minëjimas Ðventë Iðkilminga Lietuvos kariø rikiuotë sostinës Katedros aikðtëje Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. Vilnius, 2015 m. lapkrièio 23 d. (ELTA). Prezidentë Dalia Grybauskaitë Vilniaus Katedros aikðtëje dalyvaudama Lietuvos kariuomenës dienos minëjime pasveikino karius Lietuvos kariuomenës dienos proga, padëkojo uþ dràsà ir susitelkimà bei palinkëjo tobulinti savo ágûdþius ir bûti vertiems Lietuvos þmoniø pasitikëjimo. Prezidentë stebëjo iðkilmingà kariø rikiuotæ, skirtà 97-osioms Lietuvos kariuomenës atkûrimo metinëms. edið
Na Placu Katedralnym w Wilnie odbył się apel wojskowy oraz uroczysta parada wojskowa na alei Giedymina Fot. ELTA

Ponad 500 żołnierzy przemaszerowało ulicami Wilna z okazji Dnia Wojska Litewskiego. Wczoraj na Litwie obchodzony był Dzień Odrodzenia Wojska Litewskiego. Przed 97 laty, 23 listopada, ówczesny premier Republiki Litewskiej Augustinas Voldemaras podpisał rozporządzenie nr 1, w myśl którego zaczęto formować regularne siły zbrojne kraju. Dzień ten jest uważany za dzień odrodzenia Wojska Litewskiego.

W uroczystych obchodach wzięli udział przywódcy państwa: prezydent Dalia Grybauskaitė, przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė, dowódca Sił Zbrojnych Litwy, generał Jonas Vytautas Žukas, minister ochrony kraju Juozas Olekas.
— Przede wszystkim Litwa sama niesie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swego kraju. Nasze państwo rozpoczęło modernizację sił zbrojnych, mamy sporo ochotników, którzy dobrowolnie wstępują do wojska. To znaczący sygnał dla naszych partnerów o tym, że jesteśmy przygotowani. A tym, którzy będą próbowali naruszyć naszą wolność — ostrzeżenie, że jesteśmy zjednoczeni i silni, jak nigdy dotąd — powiedziała podczas uroczystości Dalia Grybauskaitė, prezydent Litwy.

— To jest piękne święto, zwłaszcza dla tych, którzy już odbyli służbę i tych, którzy dopiero ją rozpoczęli. Możemy być dumni, że dzisiaj mamy własne zawodowe wojsko. Nie brakuje nam też chętnych do służby. Myślę, że to bardzo dobrze, że nasza młodzież myśli o swojej ojczyźnie. Musimy cieszyć się, że tak uroczyście obchodzimy każdego roku Dzień Odrodzenia Wojska Litewskiego, że te uroczystości rozpoczynają się Mszą św. — powiedział „Kurierowi” Michał Mackiewicz, wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Sejmu RL, poseł z ramienia AWPL, prezes Związku Polaków na Litwie.

Jak zaznaczył, w dzisiejszym świecie każde państwo powinno posiadać własne wojsko.
— Dzisiaj na świecie jest bardzo niebezpiecznie. Dlatego musimy mieć tych, którzy będą bronić nas i naszego kraju. Armia służy do obrony kraju i ewentualnie, w drugiej kolejności, do misji zagranicznych. Oczywiście lepiej by było, gdyby nie było żadnych wojen, nikt by na nikogo nie napadał. Wtedy i wojsko nie byłoby potrzebne. Niestety, tak nie jest i bardzo wątpię, że kiedyś będzie — stwierdził Michał Mackiewicz.
Obchody w Wilnie rozpoczęły się Mszą św. w intencji Wojska Litewskiego w kościele pw. św. Ignacego. Z tej okazji na Placu Katedralnym w Wilnie odbył się apel wojskowy oraz uroczysta defilada wojskowa na alei Giedymina. W defiladzie obok żołnierzy Wojska Litewskiego wzięli udział również sojusznicy. Aleją Giedymina przemaszerowali żołnierze korpusu szybkiego reagowania NATO, jak też wojskowi z USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski. Podczas poniedziałkowej uroczystości grała orkiestra Królewskiej Dywizji Sił Lądowych Wielkiej Brytanii.

Litewskie siły zbrojne składają się z czterech rodzajów: sił lądowych, powietrznych, marynarki wojennej oraz sił specjalnych. Zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent. W litewskich siłach zbrojnych służbę pełni około 15 tys. wojskowych, w tym około 4,5 tys. ochotników. Obronny budżet w 2015 roku wynosi około 350 mln. euro.

Pierwsze regularne siły zbrojne Litwy zostały powołane w 1918 roku, na mocy rozporządzenia nr 1 podpisanego właśnie 23 listopada przez ówczesnego premiera niepodległej Litwy Augustinasa Voldemarasa. Pierwsza defilada litewskich sił zbrojnych odbyła się już 16 lutego 1919 roku z okazji pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości.

Print