Więcej

  Nowe formy wspierania wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Od nowego roku – większa uwaga na segregowanie odpadów oraz na wsparcie dla wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego Fot.vrsa.lt

  Uwzględniając interesy i potrzeby wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego wraz z 1 stycznia 2017 roku zostało odwołane subsydiowanie zaopatrzenia w wodę pitną, oczyszczanie ścieków oraz ogrzewanie użytkowników, którym te usługi dostarczano w sposób scentralizowany, a środki dotychczas przeznaczane na ten cel zostaną ukierunkowane na częściowe pokrycie porządkowania odpadów.

  Na mocy decyzji Rady samorządu rejonu wileńskiego (z dnia 22 grudnia 2016 r.) środki z budżetu przeznaczane na powyższe subsydia zostaną skierowane na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami (1 cent za 1 m kw. miesięcznie) wszystkim właścicielom domów prywatnych, którzy nie mają zadłużeń w płatnościach za wywóz śmieci.
  Według Mirosława Romanowskiego, kierownika wydziału gospodarki lokalnej samorządu rejonu wileńskiego, ta kwota subsydiów przy większej powierzchni w ciągu roku składa się na dosyć wymowną sumę. Samo zaś subsydiowanie porządkowania odpadów jest swoistą motywacją dla dłużników, aby w porę uiszczać opłaty za dostarczane usługi.
  Zmiany podyktowane wzrostem cen
  Decyzję zastąpienia jednej ulgi inną przyjęto z uwagi na to, że z subsydiów na centralne ogrzewanie, wodę i porządkowanie ścieków korzystała zaledwie niewielka część mieszkańców rejonu (głównie przysługiwały one właścicielom mieszkań w domach wielomieszkaniowych, których na terenie rejonu nie jest zbyt dużo). Tymczasem z subsydiowania opłat za gospodarowanie odpadami, potocznie mówiąc – za wywóz śmieci – skorzystają nie tylko wszyscy mieszkańcy, lecz również osoby posiadające nieruchomości mieszkalne w podstołecznym rejonie.
  – Na decyzję Rady miało wpływ także podwójne zwiększenie taryfy za przyjęcie mieszanych odpadów komunalnych do regionalnej sortowni odpadów, czyli wzrost tzw. „opłaty bramowej”. Zdając sprawę z tego, że podniesienie ceny automatycznie poskutkuje wzrostem ceny porządkowania odpadów i obarczy mieszkańców naszego rejonu, Rada podjęła decyzję, która im to dodatkowe brzemię zminimalizuje – w rozmowie z „Tygodnikiem” powiedział Mirosław Romanowski.
  Dwumianowa opłata
  Oprócz wprowadzenia zmian w subsydiowaniu wspomnianych usług, Rada samorządowa, realizując zatwierdzone uchwałą Rządu RL zasady opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami, ustaliła, że od 1 stycznia 2017 roku będzie stosowana dwumianowa opłata za wywóz śmieci. Opłata dwumianowa za gospodarowanie odpadami składa się z elementów stałych i zmiennych. Stała część opłaty, przeznaczona na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami, będzie naliczana z uwzględnieniem przeznaczenia majątku i powierzchni nieruchomości, natomiast część zmienna będzie – w zależności od ilości wytwarzanych odpadów oraz wielkości pojemnika.

  Zgodnie z zatwierdzonymi przez Rząd zasadami, część stałą opłaty za wywóz śmieci będą musieli uiszczać wszyscy właściciele majątku nieruchomego lub osoby przez nich upoważnione, natomiast zmienną – właściciele nieruchomości (lub osoby przez nich upoważnione), którym są świadczone usługi wywozu i gospodarowania odpadów.
  Mieszkańcy domów prywatnych będą mogli wyrzucać odpady mieszane do 240- i 120-litrowych kontenerów. W myśl nowego rozporządzenia, jeżeli w domu mieszka jedna osoba, wówczas może korzystać z pojemnika o objętości 120 l. Jeżeli zaś gospodarstwo domowe stanowi więcej domowników, powinno się korzystać z 240-litrowego pojemnika na odpady mieszane. Tymczasem tryb opłat obowiązkowych za wywóz śmieci dla mieszkańców domów wielomieszkaniowych nie ulegnie zmianie, ponieważ nadal część zmienna taryfy będzie obliczana na podstawie powierzchni mieszkania.
  Aby lepiej zrozumieć nowy system opłat, warto przyjrzeć się niektórym przykładom: przy założeniu, że rodzina korzysta z kontenerów do segregowania i pojemnika na odpady mieszane o objętości 240 l, kiedy opłata nalicza się za powierzchnię mieszkaniową 125 m kw., wówczas miesięczna opłata za wywóz śmieci zmniejszy się o 11, 25 proc. Natomiast dla mieszkańców, którzy za wywóz śmieci płacą na takich samych warunkach (czyli płacą za powierzchnię 125 m kw. i mają 240-litrowy pojemnik na odpady mieszane), lecz na razie nie korzystają z indywidualnych pojemników do segregowania, opłata nie ulegnie zmianie.
  Jeżeli gospodarstwo domowe stanowi jedna osoba, mieszkająca na powierzchni 70 m kw. i korzysta ze 120-litrowego konteneru, wówczas jej opłata za wywóz śmieci bez segregowania będzie mniejsza o 3, 60 proc. Z segregowaniem zmniejszy się o 14 proc. od poprzedniej ceny. Według Romanowskiego, ta cena jest aktualna dla większości samotnie zamieszkałych osób w miejscowościach wiejskich.
  Postępowe segregowanie
  Aby zmniejszyć ilości mieszanych odpadów komunalnych, od których zależy zmienna część opłaty, samorząd rejonu wileńskiego zachęca mieszkańców do sortowania generowanych odpadów w sposób odpowiedzialny. W tym celu do segregowania śmieci mieszkańcom nieodpłatnie zostaną udostępnione indywidualne kontenery. Dla mieszkańców rejonu, którzy będą korzystali z indywidualnych kontenerów do segregowania śmieci, zmienna część opłaty będzie mniejsza o jedną trzecią.
  – Proces dzielenia kontenerów już rozpoczęliśmy. Każdy gospodarz domu prywatnego otrzyma w komplecie 2 kontenery – 120-litrowy na szkło i 240-litrowy na odpady opakowań z kartonu, metalu, plastiku itp. Mieszkańcy domów wielomieszkaniowych, wzorem ubiegłych lat, będą mogli korzystać z kontenerów do segregowania odpadów ustawionych na placykach nieopodal ich bloków – wyjaśnia Romanowski. W opinii pracowników wydziału gospodarczego, segregowanie odpadów otwiera możliwość nie tylko dla skutecznego i efektywnego segregowania surowców, ale również ma istotny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego warto skorzystać z oferty, która jest skierowana na dbanie o środowisko, w którym na co dzień żyjemy.

  – Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w rejonie wileńskim, stale rosną także objętości produkowanych odpadów, co oznacza, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na sprawne ich gospodarowanie i segregowanie. Do tego też zmierza polityka Unii Europejskiej, dotycząca ochrony środowiska, wymagania Ministerstwa Środowiska. W tym roku dla samorządów regionu wileńskiego gwałtownie wzrosły koszty gospodarowania mieszanymi odpadami komunalnymi. Naszym obowiązkiem jest troska o mieszkańców rejonu, zapewnienie im czystego i bezpiecznego środowiska. Będziemy się starali pracować tak, aby świadczone usługi były jakościowe i możliwie najtańsze – komentowała przyjętą decyzję Rady mer Maria Rekść.
  System ulg
  Mieszkańcy rejonu, którzy nie korzystają ze swych nieruchomości mieszkalnych, podobnie jak w latach ubiegłych, będą zwalniani z opłat. Jednakże, będzie się to wiązało z wypełnieniem pewnych formalności, m. in. przedstawieniem zaświadczenia o zużyciu energii elektrycznej lub zaświadczenia starosty.
  Podobnie jak i dotychczas, ulgi w opłatach będą stosowane wobec niepracujących emerytów oraz osób, którzy utracili 60-100 proc. zdolności do pracy. Na przykład, 70 proc. ulgi w opłacie za wywóz śmieci przysługuje właścicielom nieruchomości mieszkalnej, do której jest utrudniony dojazd i pojemniki na odpady są ustawione w odległości 1 km i większej. Ze 100 proc. ulgi na część stałą opłaty skorzystają właściciele gospodarstw lub podmiotów wytwórczo-produkcyjnych, których działalność nie wytwarza odpadów komunalnych.
  Zatroszczyć się o kontenery
  Zdaniem kierownika wydziału gospodarki lokalnej, mieszkańcy rejonu wileńskiego do 1 kwietnia powinni zatroszczyć się o kontenery do segregowania odpadów. Od kwietnia bowiem spółki komunalne na podstawie rozpisanych harmonogramów rozpoczną wywóz posegregowanych odpadów. Z harmonogramami opróżniania kontenerów można będzie zapoznać się na stronach: www.nemenkom.lt, www.nemeziokomunalininkas.lt.
  Aby nabyć potrzebne kontenery muszą zwrócić się (bezpośrednio z podaniem lub mailowo) do spółek komunalnych obsługujących teren, na którym mieszkają. Kontenery nieodpłatnie zostaną im przydzielone od razu. Jeżeli nie będą mieli możliwości uczynić tego sami, spółki komunalne na podstawie zgłoszonego podania i sporządzonych harmonogramów będą je rozwoziły według wskazanych adresów.
  – Ważna rzecz, że za zabieranie segregowanych odpadów mieszkańcy nie będą ponosili dodatkowych kosztów. Koszty te będą pokrywane przez organizacje, które finansują system zbierania segregowanych odpadów. Obecnie jest zakupionych 10 tys. 100 kompletów kontenerów. Ogólne zapotrzebowanie w rejonie wileńskim opiewa na 20 tys. kompletów – uzupełnia Mirosław Romanowski.
  Właściciele domów prywatnych chcący nabyć komplety kontenerów na segregowanie odpadów powinni się zwracać do spółek komunalnych według obsługiwanego terytorium:

  ZSA „Nemenčinės komunalininkas“
  ZSA „Nemėžio komunalininkas“
  Adres
  ul. Piliakalnio 50, LT-15175,
  m. Niemenczyn, rej. wileński

  ul. Sodų. 23, LT-13271,  w. Skojdziszki, gm. Nemież,
  rej. wileński

  Telefon
  Tel. (8 5) 238 1157,
  Oddział w Awiżeniach
  tel. (85) 2403 246
  Tel. (8 5) 235 0398
  E-mail:
  info@nemenkom.lt
  stase@nemenkom.lt
  info@nkom.lt
  Strona internetowa
  www.nemenkom.lt
  www.nemeziokomunalininkas.lt

  W trybie zatwierdzonym przez Radę jest przewidziane, że od 1 kwietnia wywóz odpadów komunalnych z prywatnych posesji we wszystkich miejscowościach rejonu będzie realizowany raz na dwa tygodnie według zawczasu ogłoszonego harmonogramu.
  Na podst. www.vrsa.lt, Tygodnik Wileńszczyzny

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...