Sprawozdanie mera i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za 2017 rok: najbardziej ważne inicjatywy i zrealizowane prace

Mer Maria Rekść przedstawiła sprawozdanie z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za 2017 rok Fot. vrsa.lt

Rok 2017 dla rejonu wileńskiego wyróżnił się pomyślnie zrealizowanymi projektami, efektywnym wykorzystaniem przyciągniętych inwestycji. Bardziej nowoczesnym środowiskiem dla nauki, skutecznie rozbudowywaną infrastrukturą usług społecznych, zapewnieniem jakości usług społecznych oraz pomyślnym tworzeniem sprzyjającego środowiska biznesowego.

Na zwołanym w marcu tego roku posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść przedstawiła sprawozdanie z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za 2017 rok, dokonała przeglądu najważniejszych i najciekawszych wydarzeń w rejonie wileńskim w 2017 roku.
Osiągnięcia Samorządu w 2017 roku – wynik wspólnych wysiłków i ukierunkowanych działań
Ukierunkowaną działalność Samorządu w 2017 roku można ocenić pozytywnie. W indeksie opublikowanym przez Instytut Wolnego Rynku Litwy, rejon wileński zajął rekordowe 6. miejsce wśród 54 małych samorządów. Wśród najlepiej ocenionych dziedzin drugi rok z rzędu – inwestycje i rozwój. Wyróżniającemu się promowaniem i rozwojem przedsiębiorczości Samorządowi Rejonu Wileńskiego według wyników badania „Mapa przeszkód dla biznesu 2017 roku”, zainicjowanego przez bank „Citadele”, zostało przyznane 8. miejsce wśród 60 samorządów Litwy, jako jednemu z samorządów, tworzącemu najmniej barier, najbardziej otwartemu, przyjaznemu dla biznesu, zapewniającemu najkorzystniejsze warunki. Samorząd chętnie uczestniczący we wszystkich inicjatywach zatrudnienia mieszkańców i rozwoju społecznej działalności gospodarczej, za najbardziej jaskrawe i najlepsze osiągnięte wyniki w roku 2017 w tej dziedzinie na dorocznej uroczystej imprezie Wileńskiej Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła otrzymał odznakę dziękczynną Izby.

Troska o zatrudnienie mieszkańców i rozwój biznesu
Samorząd Rejonu Wileńskiego – jeden z nielicznych na Litwie może być dumny ze wzrostu liczby mieszkańców. Wg PP „Centrum Rejestrów” w rejonie wileńskim mieszka 102 268 mieszkańców, z czego 604 nowych mieszkańców tu swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało w 2017 roku Zazwyczaj wybierają oni gminy Awiżenie, Rzesza, Zujuny, Suderwie, Dukszty.
W rejonie wileńskim w 2017 roku zmniejszyła się liczba bezrobotnych – 1 stycznia 2018 roku zarejestrowano 8,7 proc. bezrobotnych (średnia krajowa 8,7 proc.), t. j. o 0,6 punktu procentowego mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu poprawy umiejętności zatrudnienia ludzi i możliwości szybszej integracji na rynku pracy, w ścisłej współpracy z Terytorialną Giełdą Pracy realizuje programy robót publicznych i projekty inicjatyw lokalnego zatrudnienia, w trakcie których realizacji zatrudniono 226 osób oraz stworzono i utrzymano ponad 40 nowych miejsc pracy.

Na uroczystej imprezie Wileńskiej Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła Samorząd otrzymał odznakę dziękczynną Izby Fot. vrsa.lt

Samorząd jest bardzo zadowolony z rosnącej liczby przedsiębiorców i efektywnego rozwoju biznesu w rejonie. Dbając o poziom przedsiębiorczości mieszkańców, Samorząd konsultuje przedsiębiorców w kwestiach związanych z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw, a także ma założony Fundusz Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2017 roku wsparcia udzielono nawet 29 podmiotom gospodarczym, które zainwestowały w modernizację i rozwój swojej działalności.
Dla zapewnienia dobrobytu mieszkańców – udana realizacja projektów inwestycyjnych
Pracujący odpowiedzialnie i ukierunkowanie Samorząd Rejonu Wileńskiego dąży do spełnienia oczekiwań swoich mieszkańców w zaspokojeniu ich potrzeb w kluczowych dziedzinach życia publicznego. Samorząd po skorzystaniu ze wsparcia UE obecnie realizuje ponad 50 projektów o wartości 33,4 milionów euro. Prawdopodobnie, z dużej części realizowanych projektów mieszkańcy będą mogli cieszyć się już w latach 2018-2019.
Inwestując w nowe obiekty sportowe, Samorząd Rejonu Wileńskiego stwarza doskonałe warunki i możliwości dla uprawiania sportu. W roku 2017 w rejonie wileńskim otwarto strzelnicę biathlonową Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego i boisko sportowe obok dwóch gimnazjów w Niemenczynie: im. Konstantego Parczewskiego i im. Gedymina. Projekt był finansowany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, z budżetu państwa i funduszy unijnych.
Promując kulturę etniczną, sztukę amatorską, edukacyjne działania rekreacyjne Samorząd inwestuje w rozwój i rozkwit obiektów kulturalnych. Propagowanie atrakcyjności osiedli rejonowych, poprawa i tworzenie bezpiecznych, uporządkowanych i pięknych przestrzeni dla Samorządu jest bodźcem sprawiania opieki nad zabytkami kulturowymi.
Z funduszy wsparcia Unii Europejskiej na lata 2014-2020 planuje się uporządkowanie dworów w Glinciszkach i Mazuryszkach, a także rekonstrukcję i przystosowanie do działalności kulturalnej starej bursy w Rudominie, tworząc w niej inkubator sztuki. W celu kompleksowego odnowienia infrastruktury Dworu Houwaltów przewidziano realizację finansowanego ze wsparcia UE, wybranego w drodze konkursu projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej Centrum Rzemiosł Tradycyjnych we Dworze Houwaltów w Mejszagole”. W tym roku zostanie również odnowiony oraz dostosowany do potrzeb wspólnoty lokalnej stary budynek w Sawiczunach (gmina Rukojnie).
W celu polepszenia dobrobytu mieszkańców Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje projekty kompleksowego uporządkowania miast Niemenczyn, miasteczek Czarny Bór i Mejszagoła, podczas których zostaną uporządkowane boiska sportowe na tych terenach: plac miejski i rynek w m. Niemenczyn, rynek i skwer w Mejszagole, będą zbudowane ścieżki rowerowe i dróżki dla pieszych. Łączna wartość tych projektów sięga ponad 3,5 miliona euro.
W roku 2017 zatwierdzono kolejne 4 projekty modernizacji przestrzeni edukacyjnych: W Gimnazjach im. Meilė Lukšienė w Mariampolu, w Rukojniach, im. św. Rafała Kalinowskiego w Nemieżu, w Mickunach.
Efektywne inwestycje w gospodarkę Samorządu
Samorząd równomiernie tworzy komfortowe warunki życia w całym rejonie. W 2017 roku były przeprowadzone prace doglądu i rozwoju dróg – stale doglądano i remontowano lokalne drogi i ulice, zakładano nowe chodniki, montowano znaki drogowe, rozszerzano sieć ścieżek rowerowych.
W rejonie wileńskim w tym roku z programu doglądu i rozwoju dróg, ze środków budżetu, osób fizycznych i prawnych odnowiono 4,9 km istniejącej nawierzchni asfaltowej, od nowa zaasfaltowano 25,2 km dróg żwirowych, zaasfaltowano dziury, zbudowano drogi żwirowe i wykonano prace remontowe. W sumie inwestycje na drogi w 2017 roku wyniosły prawie 3,8 miliona euro.
W roku 2017 doczekano się niezwykle dużej liczby inicjatyw, dotyczących współfinansowania z osobami fizycznymi lub prawnymi asfaltowania dróg i ulic i remontu nawierzchni żwirowych. W ciągu ostatniego roku z możliwości współfinansowania skorzystano i z powodzeniem zakończono realizację 15 projektów o łącznej kwocie ponad 1,147 milionów euro. W ramach tych projektów zaasfaltowano 7,8 km dróg i ulic o znaczeniu lokalnym.
W celu zapewnienia mieszkańcom rejonu wileńskiego dostępu do scentralizowanego wodociągu, korzystania z wody pitnej wysokiej jakości, gospodarowania ściekami Samorząd ze swego budżetu inwestuje w rekonstrukcję i rozwój infrastruktury dostarczania wody, budowę nowych obiektów wodociągowych.
W roku 2017 w celu rozwoju infrastruktury gospodarki wodnej Samorząd ze swego budżetu na ten cel przeznaczył ponad 1,5 mln euro. W tym roku kwota Samorządu, przeznaczona na gospodarkę wodociągową jest prawie o 70 proc. wyższa niż w 2016 roku i prawie 3 razy niż w 2015 roku.
Łącznie w 2017 roku zrealizowano aż 18 projektów polepszenia gospodarki wodociągowej we wsiach: Szumsk, Podbrzezie, Anowil, Koniuchy, Wołczuny, Ławaryszki, miasteczku Mickuny, we wsiach Awiżenie, Czerwony Dwór, Sużany, Orwidowo, Bukiszki i Rzesza, Dobromyśl, m. Niemenczyn, we wsiach Rudomino, Surwidziszki.
Każdego roku coraz więcej uwagi poświęca się stanowi technicznemu budynków wielomieszkaniowych rejonu. Od kwietnia 2017 roku przeznaczono dotację na prace remontowe dla właścicieli mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych. W roku 2017 ze wsparcia Samorządu skorzystało 10 domów wielomieszkaniowych.
W roku 2017 Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, zachęcając mieszkańców do segregacji odpadów, zatwierdziła o jedną trzecią mniejszą zmienną część opłaty mieszkańcom, którzy korzystają z indywidualnych pojemników do segregacji i segregując odpady, przyczyniają się do propagowania czystego środowiska.
Ulgi dla rolników rejonu wileńskiego
W ubiegłym roku Samorząd po ocenie niekorzystnych warunków atmosferycznych dla sektora rolnego, od podatku gruntowego zwolnił ponad 3 tys. rolników, którzy ponieśli straty z powodu deszczowego roku i przyjął uchwałę o dodatkowej zapomodze w wysokości 50 procent od kwoty podatku obliczonego dla terenu jednorodzinnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terytorium rejonu wileńskiego.
Zapewnienie jakości świadczonych usług społecznych
Samorząd Rejonu Wileńskiego, jakościowo rozwiązując problemy społeczne, tworzy kompleksowy system świadczonych usług, dający możliwości dla każdego dziecka, niepełnosprawnego, osoby starszej lub jego rodziny (opiekunów), aby według potrzeby otrzymać indywidualne usługi i wsparcie niezbędne w społeczeństwie, w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami publicznymi, działającymi w obszarze usług społecznych.
Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i dążąc do kontynuowania pomyślnego rozwoju infrastruktury usług społecznych oraz zapewnienia, jakości usług społecznych, Samorząd Rejonu Wileńskiego założył Centrum Usług Socjalnych. W roku 2017 Centrum Dobrobytu Dziecka i Rodziny w Giejsiszkach (gmina Dukszty) rozpoczęło świadczenie profesjonalnych usług społecznych dla dzieci pokrzywdzonych przez los, aby uchronić dzieci, aby pomoc ich rodzinom, aby zapewnić im bezpieczne środowisko, w czas udzielać pomocy oraz zapewniać bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Obecnie tu może być zakwaterowanych pod tymczasową i stałą opieką 16 dzieci. Centrum zapewnia także pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych, a także prowadzi działalność Dziennego Centrum Dziecka. W 2017 roku Centrum Kryzysowe Dziecka i Rodziny Rejonu Wileńskiego, usytuowane we wsi Kowalczuki, nabyło oddzielny dom i utworzyło w nim wspólnotowy dom opieki nad dzieckiem, w którym zarówno pod tymczasową, jak i stałą opieką może umieścić 6 dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Mer Maria Rekść przedstawiła sprawozdanie z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za 2017 rok Fot. vrsa.lt

W podstawowych pomieszczeniach centrum są świadczone kompleksowe usługi zarówno dla rodzin, jak i dla dzieci w sytuacjach kryzysowych. Tu odbywa się poszukiwanie i przygotowanie opiekunów/rodziców adopcyjnych. W ciągu 2016-2017 roku centrum przygotowało 53 opiekunów/rodziców zastępczych, z którymi podtrzymuje piękne tradycje wspólnych spotkań i rozrywek, pozwalające opiekunom i rodzicom adopcyjnym wspólnie z adoptowanymi i będącymi pod patronatem wychowankami spędzić czas, podzielić się swoimi radościami i razem rozwiązywać problemy. W Centrum działa też Centrum Dziennego Dziecka, które aktywnie odwiedza 15 dzieci.
Dla zapewnienia przyszłości młodemu pokoleniu – współczesne i nowoczesne środowisko edukacyjne
Jesteśmy dumni z osiągnięć i doskonałych wyników w nauce uczniów naszego rejonu. W 2017 roku w rejonie wileńskim ogółem 639 absolwentów składało egzaminy maturalne. Abiturienci gimnazjów rejonu wileńskiego w 100 proc. zdali egzaminy maturalne z chemii, fizyki, geografii, języków obcych (rosyjskiego, niemieckiego). Uczniowie szkół rejonu wileńskiego z powodzeniem uczestniczyli w różnych olimpiadach i konkursach międzynarodowych i ogólnokrajowych. Po raz pierwszy w historii w olimpiadzie z biologii zwyciężył uczeń z rejonu z Gimnazjum w Mickunach.
Samorząd, w celu stworzenia dobrych wyników uczniom, dąży do stworzenia bardziej nowoczesnego środowiska nauki, co roku przeznacza coraz więcej środków na modernizację instytucji edukacyjnych i upiększania środowiska edukacyjnego. Edukacja w rejonie wileńskim jest dziedziną priorytetową Samorządu, dlatego na jej finansowanie w 2017 roku ze środków budżetowych przeznaczono około 4 milionów euro. Ulepszając infrastrukturę placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego i wdrażając Program strategicznego planu działania w 2017 roku Samorządu na rzecz jakości i dostępności edukacji w latach 2017-2019 nawet w 29 placówkach oświatowych rejonu wileńskiego zrealizowano prace rekonstrukcyjne i remontowe.
W celu dowożenia uczniów instytucje edukacyjne rejonu wileńskiego mają obecnie 37 autobusów szkolnych, z nich 15 żółtych i 22 inne autobusy szkolne, 14 z nich nabyte ze środków Samorządu.
Osiągnięcia w dziedzinach kultury i sportu
W roku 2017 kulturę w rejonie starano się umocnić nie tylko jako sferę polityki publicznej, ale także jako strategiczny kierunek rozwoju. Samorząd ma za cel zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej i potencjału twórczego społeczeństwa.
W 2017 roku zespoły artystyczne Wielofunkcyjnych Centrów Kultury w Niermenczynie i Rudominie zorganizowały ponad 300 koncertów, ponad 30 tras koncertowych za granicę. W ubiegłym roku w wielofunkcyjnych centrach kultury utworzono nawet 7 zespołów artystycznych. Zwiększyła się liczba kółek młodzieżowych, toteż więcej dzieci i młodzieży może łatwiej wybrać dla siebie odpowiednie zajęcie.
Organizowane imprezy zdobywają coraz więcej uznania w oczach odwiedzających, powstają nowe grupy artystyczne, co wskazuje, że instytucje spełniają potrzeby kulturalne mieszkańców, rozwijają inicjatywy twórcze, biorą pod uwagę potrzeby społeczeństwa i pozwalają każdemu członkowi na uczestnictwo w imprezach kulturowym.
W rozwijaniu i kształtowaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców rejonu, szczególną uwagę przywiązuje do grup ryzyka socjalnego, toteż aktywnie się zaprasza na bezpłatne spektakle i imprezy dzieci z rodzin biedniejszych, seniorów. Są zaangażowani ludzie w różnym wieku, rozwija się amatorska działalność twórcza.
Jednym z najważniejszych priorytetów Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców w każdym wieku kulturą fizyczną i sportem.
W Wielofunkcyjnych Centrach Kultury w Niemenczynie i Rudominie powstają etaty metodyków sportu. Podstawowym celem osób pełniących te obowiązki jest zainteresowanie aktywnością fizyczną mieszkańców. Obecnie w rejonie wileńskim jest zatrudnionych 11 metodyków sportu.
Od 2017 roku w Niemenczynie z powodzeniem działająca nowo otwarta strzelnica biathlonowa określa efektywny rozwój tej dziedziny sportu w rejonie wileńskim i całej Litwie. Dziedziną sportu biathlonowego udaje się zainteresować nie tylko dzieci z okolicznych osiedli, ale także młodzież ze stolicy. Na strzelnicy w Niemenczynie już zostały wybudowane wszystkie niezbędne obiekty, na ich budowę Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył 344 tys. euro.