Więcej

  Jakie zmiany poczynił rejon wileński w ciągu ubiegłego roku?

  Czytaj również...

  29 marca Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, na posiedzeniu Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności mera i administracji w 2018 r., zawierające przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń w 2018 r. w rejonie wileńskim. Zapraszamy do zapoznania się z częścią pierwszą sprawozdania.

  Rejon wileński charakteryzuje się zdrową demografią. Chociaż spadek liczby ludności na Litwie jest niepokojący, w ostatnim dziesięcioleciu rośnie liczba ludności w rejonie wileńskim, co jest spowodowane migracją wewnętrzną. Dlatego właśnie rejon wileński należy do najmłodszych na Litwie. Z przyjemnością odnotowujemy, że w 2018 r. rejon pozyskał rekordową liczbę nowych mieszkańców – aż 1213! Ludzi do rejonu wileńskiego przyciągają niższe podatki, tańsze niż w stolicy działki ziemi, świeże powietrze i piękna przyroda.

  Rejon wileński wśród liderów w sferze zarządzania budżetem
  Dochody Samorządu Rejonu Wileńskiego stale rosną, a rok 2019 Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna bez długów finansowych. W badaniu „Indeks samorządów Litwy”, przeprowadzonym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku w 2018 r., Samorząd Rejonu Wileńskiego w sferze zarządzania budżetem znalazł się na 2. miejscu. W porównaniu z sąsiednimi samorządami wyróżnia się jako samorząd o najniższym zadłużeniu budżetowym.
  Niezależni eksperci wysoko ocenili samorząd jako skutecznie i przejrzyście zarządzający posiadanym majątkiem i budżetem, niezwiększający administracji, pozbywający się należących do niegp niewykorzystywanych pomieszczeń.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Projekty inwestycyjne wkładem w dobrobyt mieszkańców
  Dla stworzenia dogodnej i praktycznej infrastruktury, podniesienia standardu życia na obszarach wiejskich, stworzenia atrakcyjnego środowiska dla mieszkańców w rozwoju turystyki, rekreacji i biznesu Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i realizacji projektów, starając się pozyskać finansowanie z różnych funduszy i programów. Samorząd w ostatnim dziesięcioleciu zrealizował 145 projektów, zainwestował w rejonie 50 mln euro, a w 2018 r. Zostało zatwierdzone finansowanie na kolejne 39 projektów o wartości ponad 30 mln euro.

  Najważniejsze projekty inwestycyjne w 2018 r.
  W 2018 r. zatwierdzono projekt uporządkowania terenu publicznego wsi Pakiena gminy Kowalczuki rejonu wileńskiego, położonego w pobliżu terytorium Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie. Zrekonstruowano boisko sportowe przy Gimnazjum w Pogirach. Wartość projektu. Zakończono modernizację budynku Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu. W 2018 r. rozpoczęto też realizację projektu rozwoju infrastruktury dróg o znaczeniu lokalnym we wsiach Skojdziszki gminy Niemież. Modernizuje się domy opieki społecznej dla osób starszych we wsi Wielka Kosina gminy Kowalczuki. Planuje się, że te prace będą kontynuowane do lipca 2019 r.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 4. miejsce wśród wszystkich 60. samorządów Litwy stosownie do liczby nabytych certyfikatów biznesowych

  Żywotna gospodarka rejonu wileńskiego
  Analizując sytuację gospodarczą w rejonie wileńskim, należy zwrócić uwagę na badanie przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych. W 2018 r. po opublikowaniu indeksu dobrobytu Samorząd Rejonu Wileńskiego pod względem wskaźnika „Żywotna gospodarka” wyprzedził aż 50 samorządów.
  Według danych Państwowej Inspekcji Podatkowej na 4 stycznia 2019 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 4. miejsce wśród wszystkich 60 samorządów Litwy stosownie do liczby nabytych certyfikatów biznesowych. Liczba osób prowadzących indywidualną działalność w ramach zezwoleń na prowadzenie działalności ma tendencję wzrostową – z 2371 w 2013 r. do 4005 w 2018 r. Samorząd nadal będzie dążył do ustalenia atrakcyjnej opłaty za prowadzenie działalności gospodarczej. Od 2011 r. liczba działających podmiotów gospodarczych w rejonie wileńskim wzrosła o 50,8 proc., a ten wzrost ten był szybszy niż średni na Litwie (o 20,9 proc.), we wszystkich sąsiednich samorządach i w samorządach okręgu wileńskiego. Jednym z czynników determinujących liczbę powstających i działających podmiotów jest Fundusz Wsparcia Małego i Średniego Biznesu działający w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego wsparł z niego 34 podmioty biznesowe i gospodarcze.

  Dom opieki społecznej dla ludzi starszych we wsi Wielka Kosina gminy Kowalczuki

  Zainteresowanie zatrudnieniem mieszkańców
  W 2018 r. w całym kraju i w rejonie wileńskim odnotowano wyższą stopę bezrobocia niż w 2017 r. Prawdopodobnie miały na to wpływ zmienione zasady dotyczące świadczeń z tytułu bezrobocia, znacznie zwiększające maksymalne zasiłki dla bezrobotnych, wydłużające czas wypłacania świadczeń i zmniejszające wymóg obowiązkowego stażu pracy. Z kolei na zmniejszenie poziomu bezrobocia mają wpływ uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie stosowania ulg dla firm, które utworzyły i utrzymały nowe miejsca pracy dla bezrobotnych przez co najmniej rok.
  We współpracy z Terytorialną Giełdą Pracy wdrożono projekt Lokalnych Inicjatyw Zatrudnienia, który bezpośrednio przyczynił się do obniżenia stopy bezrobocia w rejonie wileńskim. W 2018 r. z projektu lokalnej inicjatywy zatrudnienia utworzono i utrzymano 89 miejsc pracy, czyli dwa razy więcej niż w 2017 r.
  Cześć druga sprawozdania z działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r. zostanie opublikowana w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”.

   

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...