OJCZYZNA – POLSZCZYZNA – WILEŃSZCZYZNA: Zaproszenie na bezpłatne warsztaty językowo-dziennikarskie

„Kurier Wileński” i Fundacja Pomysłodalnia zapraszają wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych do udziału w trzech sesjach bezpłatnych warsztatów. Pierwsze zajęcia odbędą się w Wilnie, w dniach 24–26 maja 2019 r.

Projekt, realizowany pod patronatem Zrzeszenia Mediów Polskich na Litwie, skierowany jest do wszystkich, którzy chcą jak najlepiej wypowiadać się w języku polskim w mowie i w piśmie, zamierzają poprawić swój warsztat i aparat krytyczny. Adresatami są w szczególności: uczniowie klas gimnazjalnych, studenci, nauczyciele, dziennikarze.
Celem projektu jest podniesienie: umiejętności operowania współczesnym językiem polskim, kultury komunikacji językowej, umiejętności związanych z warsztatem dziennikarskim i osób wypowiadających się publicznie (m.in. sztuka wywiadu, mediacje), umiejętności w redagowaniu pism urzędowych, umiejętności pisania krytycznego w celu jak najlepszej oprawy merytorycznej wydarzeń kulturalnych na Wileńszczyźnie.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach metodami aktywizującymi (odwołującymi się do doświadczenia uczestników, poprzez dyskusję, odgrywanie ról, gry, case study). Autorami koncepcji programowej i prowadzącymi są redaktorzy z Polski na co dzień współpracujący z polskimi mediami na Litwie (Magdalena Olszewska i Piotr Wyszomirski) oraz redaktorzy „Kuriera Wileńskiego”.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 21 maja 2019 r. drogą mailową na adres: szkolenia@kurierwilenski.lt. W zgłoszeniu należy podać:
Imię i nazwisko
wiek i zawód (w przypadku uczniów i studentów – szkołę lub kierunek studiów)
kontakt telefoniczny

Po ukończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie.
Pierwsza sesja zjazdowa:
Termin: 24–26.05.2019 r.
(pt. godz. 10.00–20.00, sob. godz. 9.00–19.00, nd. godz. 9.00-15.00)

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w konkretnych modułach zajęć!
Szczegółowy program zajęć na stronie: pomyslodalnia.pl, wydarzenie na FB (Szkolenia: OJCZYZNA – POLSZCZYZNA – WILEŃSZCZYZNA)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany planu szkolenia w zależności od konkretnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników.

Miejsce: Szkoła Podstawowa na Lipówce
Zgłoszenia: szkolenia@kurierwilenski.lt
Kontakt: pomyslodalnia@gmail.com, szkolenia@kurierwilenski.lt
Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek

Projekt jest finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Ramowy program szkoleń:

Ścieżka 1: Ojczyzna, polszczyzna, Wileńszczyzna
Jak, zachowując poprawność językową, nie utracić specyfiki i ginącego piękna mowy ojczystej na Wileńszczyźnie?

1.Zasady pisowni języka polskiego
Zwyczaj, norma językowa, język potoczny a język literacki, style językowe,
2.Nowe tendencje w języku polskim
Gwara miejska, język internetu, zmiany w języku literackim, aktualizacje Rady Języka Polskiego
3.Język polski w polskich mediach na Wileńszczyźnie
Przykłady i propozycje ustalenia zasad; język religijny, język emocjonalny; co uznać za dopuszczalne a co niewłaściwe; największe problemy językowe

Ścieżka 2: Komunikacja językowa
Przyszłość wielu inicjatyw zależy od umiejętności komunikowania się oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. To umiejętność niezwykle potrzebna każdemu, a szczególnie osobom, które występują publicznie. Znając temperamenty i zaangażowanie rodaków we wszelakie spory, dobra komunikacja językowa, docieranie do adresata i pozyskiwanie jego uwagi oraz akceptacji, jest wyzwaniem naszych czasów, na które trzeba poświęcić wiele czasu praktycznego.

1. Jak przygotować i prowadzić dyskusję czy debatę?
Erystyka – sztuka prowadzenia sporów; kontrakt i zasady dobrej dyskusji i debaty; rodzaje dyskusji i debat
2. Jak zrobić dobry wywiad?
Wywiad prasowy; wywiad radiowy; wywiad telewizyjny/internetowy;
3. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów: negocjacje, mediacje, facylitacje
Negocjacje, mediacje i facylitacje w praktyce: jak przygotować, jak przeprowadzić, jak osiągnąć cel.

Ścieżka 3: Język polski, użyteczny
Błyskawicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Czasami od krótkiego wpisu w internecie może zależeć odpowiedź w ważnej dla jej nadawcy sprawie. Zmieniają się standardy pism urzędowych, budowa i zawartość pozornie banalnego pisma może być niezwykle znacząca.

1.Pisma urzędowe i użyteczne, styl urzędowy CV czy życiorys, a może bio?
Podanie, list motywacyjny, list oficjalny.
2.Krótkie i okolicznościowe formy użyteczne
Ogłoszenie, dedykacja, zaproszenie, zawiadomienie, podziękowanie; laudacja, list gratulacyjny, rekomendacja/referencje
3.Korespondencja urzędowa, korespondencja elektroniczna
Jak korespondować drogą elektroniczną? Post/wpis internetowy, komentarz, profil; netykieta;
bezpieczeństwo i odpowiedzialność w internecie.

Ścieżka 4: Prawo i odpowiedzialność
Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.

1.Prawo autorskie na Litwie i w Polsce
Prawo własności intelektualnej, ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, odpowiedzialność prawna
2.Prawo prasowe w Polsce i na Litwie
Prawa i obowiązki dziennikarza w Polsce i na Litwie oraz w wybranych krajach, tajemnica dziennikarska, ujawnianie danych informatora, autoryzacja.
3.Domena publiczna
Domena publiczna w Polsce, na Litwie i na świecie, Mechanizm Creative Commons.

Ścieżka 5: Korekta, edycja, redakcja
Poziom edytorski artykułów publikowanych na Litwie jest nierówny. Podobnie jest z redakcją tekstów, szczególnie postów zamieszczanych w internecie. Zajęcia pozwolą na uporządkowanie i urealnienie zasad, dzięki czemu podniesie się poziom czytanych materiałów w języku polskim na Litwie.

1. Warsztat pracy korektora – praktyczne wskazówki
2. Warsztat pracy edytora – praktyczne wskazówki
3. Warsztat pracy redaktora – praktyczne wskazówki

Ścieżka 6: Pisanie krytyczne: jak pisać, by ocenić i nie urazić
Ta ścieżka ma m.in. przygotować osoby do merytorycznej obsługi festiwali teatralnych organizowanych np. przez Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Te bardzo wartościowe przedsięwzięcia zasługują na coraz lepszą oprawę, w tym informacyjną i krytyczną, czego nie należy rozumieć przez „krytykowanie”. Zdobyte umiejętności powinny procentować
także przy innych wydarzeniach.

Zajęcia służyć mają przede wszystkim wypracowaniu i doskonaleniu własnego warsztatu krytycznego uczestników. Program wzbogacony będzie o przykłady tekstów krytycznych podawanych w celu przybliżenia uczestnikom cech dyskursów krytyki artystycznej, prezentacji wyrazistych stanowisk w tej dziedzinie oraz głośnych, opiniotwórczych polemik. Zajęcia stanowić mają motywację dla osób biorących udział w warsztatach do systematycznego podejmowania samodzielnych prób w zakresie pisania tekstu krytycznego. Zajęcia uczyć będą nie tylko sztuki kompozycji, lecz także analizy stylów argumentacji, które mają wpływ na zaprojektowane w tekście modele jego odbioru.

Wyjaśniona zostanie istota konstruktywnej krytyki. Będzie można podyskutować na temat tego, komu i w jakiej formie potrzebna jest dzisiaj krytyka artystyczna. Uczestnicy warsztatów podejmą próbę stworzenia własnego tekstu krytycznego, porozmawiają o pisaniu i redagowaniu opiniotwórczego bloga krytycznoartystycznego.

Relacja a recenzja (budowa, cele, adresat), przygotowanie do odbioru dzieła artystycznego (research/kwerenda, empatia)

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany planu szkolenia w zależności od konkretnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników.