Ku uwadze rodziców – już można składać podania o wsparcie społeczne dla uczniów

Od 1 lipca b. r. są przyjmowane podania o wsparcie na nabycie przyborów do nauki i bezpłatne posiłki dla uczniów  Foto vrsa.lt

Informujemy, że od 1 lipca b. r. są przyjmowane podania o wsparcie na nabycie przyborów do nauki i bezpłatne posiłki dla uczniów. Przypominamy, ażeby rodzice się nie późnili i zatroszczyli się, żeby po powrocie do szkoły po wakacjach letnich uczniowie byli zaopatrzeni w posiłki i przybory do nauki.

Wsparcie społeczne jest przydzielane uczniom, którzy uczą się według programów edukacji przedszkolnej lub ogólnej. To wsparcie społeczne przyznawan

e jest uczniom, jeśli średni dochód na członka rodziny miesięcznie wynosi mniej niż 1,5 MPR (183 EUR).
Wsparcie socjalne nie jest przyznawane uczniom, którzy uczą się według programów kształcenia dla dorosłych, jak również uczniom, którzy uczą się zarówno według programów ogólnokształcących, jak i według programów kształcenia zawodowego, finansowanych przez państwo lub samorządy, otrzymujący stały lub tymczasowy zasiłek pielęgnacyjny (opiekuńczy) oraz tym, których rodzice są zwolnieni z płacenia za posiłki dzieci w bursach szkolnych.

W celu otrzymania wsparcia społecznego dla uczniów wnioskodawca musi zwrócić się do gminy wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania, a jeśli miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane – do gminy, w której faktycznie mieszka.
Ubiegający się o pomoc wnioskodawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
• wypełnioną prośbę – podanie o wsparcie dla socjalne dla uczniów, wskazując koniecznie w której klasie uczy się dziecko;
• zaświadczenie o dochodach członków rodziny (otrzymanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy do złożenia podania o wsparcie socjalne dla uczniów lub miesiąca złożenia podania);
• inne, w zależności od okoliczności, wskazane przez specjalistę zaświadczenia, niezbędne do otrzymania pomocy socjalnej;
• w przypadku, jeśli rodzina, ubiegająca się o wsparcie socjalne dla uczniów, otrzymuje zasiłek socjalny, wnioskodawca w celu otrzymania pomocy socjalnej powinien przedstawić krótki formularz poddania.

Bezpłatne żywienie uczniom przydziela się od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego, a gdy podanie jest złożone w okresie nauki – decyzja w sprawie przyznania wsparcia wchodzi w życie również do końca roku szkolnego.
Bezpłatne żywienie dla uczniów może być przydzielone i w innych przypadkach: gdy jeden za współmieszkańców jest niepełnosprawny lub ciężko chory, z powodu kalectwa, nieszczęśliwego wypadku, klęski żywiołowej, utraty żywiciela, gdy wspólnie mieszkające osoby wychowują troje lub więcej dzieci, gdy ojciec czy matka samotnie wychowują dziecko (dzieci), jeżeli średnie ogólne dochody na osobę miesięczne stanowią mniej niż 2 DWP (244 euro).
W sprawie wsparcia społecznego dla uczniów wnioskodawca może złożyć podanie od 1 lipca do 5 października roku kalendarzowego. Na wsparcie na zakup przyborów szkolnych przydziela się wypłaty w wielkości 2 wypłat bazowych (76 euro). Wsparcie może być świadczone zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej, (jeśli uczeń rośnie w rodzinie ryzyka społecznego).
Przypominamy, że wsparcie socjalne dla uczniów reglamentuje Ustawa o Wsparciu Społecznym Republiki Litewskiej i Opis Procedury Organizowania i Świadczenia Wsparcia Społecznego dla Uczniów, zatwierdzony Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-7 z dnia 2019-01-25.
W sprawie uzyskania większej ilości informacji na temat wsparcia społecznego dla uczniów można zwrócić się do lokalnej gminy lub do Wydziału Opieki Społecznej (ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 275 0063, gab. nr 123).