Nowe możliwości zatrudnienia dla młodzieży podczas wakacji

W rejonie wileńskim zapoczątkowano nową inicjatywę, która oferuje możliwości zatrudnienia młodzieży w czasie wakacji i deklaruje pracodawcom otrzymanie kilku setek euro rekompensaty.

21 lutego br. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdzono zainicjowany przez Radę ds. Młodzieży Program na rzecz Zatrudnienia Młodzieży w Rejonie Wileńskim i Integracji na Rynku Pracy w 2020 r., mający na celu zwiększenie zatrudnienia młodzieży w okresie letnim nie podczas procesu edukacyjnego, promowanie i zwiększenie pomocy dla młodych ludzi w zatrudnieniu.
Samorząd w celu promowania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w wieku 14-18 lat, zwiększenia ich motywacji do wyboru pracy sezonowej jako jednego ze środków zatrudnienia podczas wakacji letnich, poprawy poradnictwa zawodowego młodzieży, pomocy młodym ludziom w integracji na rynku pracy, będzie tym samym sprzyjać współpracy pracodawców z sektorem biznesu, działającym na terenie rejonu wileńskiego.
Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku 14-18 lat, uczących się w placówkach edukacyjnych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego i deklarujących swoje miejsce zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Program na rzecz Zatrudnienia Młodzieży w Rejonie Wileńskim i Integracji na Rynku Pracy w 2020 r. będzie realizowany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego i wdrażany w lipcu – sierpniu 2020 r., nie podczas procesu edukacyjnego.
W programie zatwierdzonym przez Radę mogą uczestniczyć osoby prawne, założone w Republice Litewskiej, inne organizacje (rolnicy) lub obywatele Republiki Litewskiej prowadzący indywidualną działalność na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego. Są również warunki dla młodych ludzi poszukujących pracy. Zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez program osoby 14-18-letnie, chcące pracować w ciągu dwóch miesięcy letnich, muszą mieć zadeklarowane swoje miejsce zamieszkania na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego. Warunkiem jest również zarejestrowanie placówki oświatowej na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego zgodnie z programami kształcenia podstawowego, średniego lub zawodowego. Młodzi ludzie w tym samym miejscu pracy, w którym zamierzają pracować w okresie realizacji programu, nie mogą być zatrudnione wcześniej niż 1 lipca 2020 r. Zatrudnieni wcześniej nie kwalifikują się do udziału w programie.

Młodzi ludzie, którzy znaleźli potencjalnego pracodawcę i uzgodnili z nim udział w programie, muszą zarejestrować się przez e-mail vrsa@vrsa.lt, przedstawiając wypełniony, podpisany i zeskanowany (sfotografowany) formularz rejestracyjny. Grupa robocza utworzona na podstawie rozporządzenia dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, po ocenie i weryfikacji informacji dotyczących zgodności uczestników z programem, przekazuje listę uprawnionych uczestników do zatwierdzenia przez dyrektora Administracji. Jeśli chętnych jest więcej niż środków na program, uczestnicy, którzy wcześniej przesłali formularze rejestracyjne i inne dokumenty, zostaną wybrani zgodnie z datą i czasem rejestracji. Z uprawnionymi uczestnikami programu zostanie podpisywana trójstronna umowa, obejmująca główne warunki programu.

Uczestniczący w programie pracodawca za zatrudnioną na pełny etat młodą osobę, otrzymuje rekompensatę w wysokości 300 euro miesięcznie. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin przez młodą osobę, rekompensata oblicza się proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni (godzin). Maksymalna kwota rekompensaty dla pracodawcy za jednego młodego pracownika zatrudnionego w okresie objętym programem wynosi 600 euro. Tymczasem maksymalna kwota rekompensaty dla jednego pracodawcy zatrudniającego młodych ludzi wynosi 4 800 euro. Program przewiduje okres rekompensaty – nie dłuższy niż dwa miesiące nie w czasie procesu edukacyjnego, tj. lipiec-sierpień 2020 r.
Pracodawca, w celu otrzymania rekompensaty za utrzymanie miejsca pracy młodego człowieka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w umowie wraz z listem motywacyjnym musi przedstawić dokumenty uzasadniające umowę o pracę, kopię umowy o pracę, arkusz obliczania czasu pracy i arkusz wypłacania płac.


Foto.vrsa.lt