Dzień Active Citizens w rejonie wileńskim

Na początku wydarzenia Marius Ulozas, koordynator programu „Active Citizens”, krótko opowiedział o realizowanym projekcie

W środę 22 lipca w dworze Houwaltów w Mejszagole odbył się dzień „Active Citizens”. Młodzi ludzie rozmawiali z przedstawicielami różnych instytucji o wyzwaniach i potrzebach swoich społeczności oraz dzielili się pomysłami na to, w jaki sposób instytucje mogą się stać bardziej przyjazne. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu Erasmus+ „Misja nie(możliwa): Wspólnoty przyjazne młodzieży”.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Mariusa Ulozasa, dyrektora Instytutu Badań i Analiz Politycznych oraz koordynatora programu „Active Citizens” (Aktywni Obywatele), wspólnie z Samorządem Rejonu Wileńskiego wzięli udział: Robert Komarowski, zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego i członek Rady ds. Młodzieży, Albert Narwojsz, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Eryka Kierzun-Ambros, koordynator ds. młodzieży, przedstawiciele Wydziału Opieki Społecznej ds. Rodziny i Dzieci oraz Wydziału Oświaty, członkowie Rady ds. Młodzieży oraz przedstawiciele wspólnot wsi. Przybyli także goście z Samorządu Rejonu Solecznickiego – w spotkaniu wzięli udział zastępczyni mera Beata Pietkiewicz oraz koordynator ds. młodzieży Justyna Baloń-Wojtonis. Obecna była ponadto Viltė Banelytė, kierownik programowy British Council Lithuania.

Uczestnicy spotkania w ramach dnia „Active Citizens” byli usatysfakcjonowani

Witając obecnych, wicemer Robert Komarowski podkreślił potrzebę współpracy różnych instytucji z młodzieżą oraz niewątpliwe korzyści z tego wypływające dla całej społeczności. Znaczenie współdziałania z młodzieżą i ze społecznościami lokalnymi podkreśliła także zastępca mera Samorządu Rejonu Solecznickiego Beata Pietkiewicz, która koordynuje realizację polityki młodzieżowej i współpracę międzynarodową w rejonie solecznickim.
Na początku Marius Ulozas, koordynator programu „Active Citizens”, krótko opowiedział o realizowanym projekcie i zaprosił grupy do dyskusji o tym, co znaczy „przyjazny dla młodzieży”, oraz do zastanowienia się, jak różne instytucje mogą się stawać bardziej przyjazne dla młodzieży.
Albert Narwojsz, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, akcentował potrzebę tworzenia otwartych stref wypoczynku dla młodych ludzi i możliwość odbywania przez młodzież praktyk w samorządzie poprzez zapoznawanie jej bliżej z działalnością różnych wydziałów. Mówiono wiele o korzyściach płynących z edukacji nieformalnej, obozów letnich, wolontariatu, różnorodnych zajęć i wycieczek, które kształcą młodych ludzi i poszerzają ich horyzonty.
Zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski podkreślił potrzebę wspierania inicjatyw młodzieżowych i promowania samorealizacji. Wicemer wyraził zadowolenie, że w tym roku realizowany przez Samorząd Rejonu Wileńskiego letni program zatrudnienia i integracji na rynku pracy cieszy się dużym zainteresowaniem, co pokazuje, że młodzi ludzie są aktywni i chętni do podjęcia pracy w okresie letnim. Dyskutowano ponadto o konieczności poprawy infrastruktury i komunikacji, o doskonaleniu umiejętności przydatnych w różnych zawodach w placówkach kształcenia ogólnego oraz o potrzebie współpracy młodych ludzi ze społecznością lokalną.

Zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski podkreślił potrzebę wspierania inicjatyw młodzieżowych i promowania ich samorealizacji

Po części dyskusyjnej zaprezentowano wyniki badania dotyczącego zatrudnienia młodzieży, szans na zatrudnienie i możliwości uruchomienia przedsiębiorczości w rejonie wileńskim. By poznać opinie młodych ludzi na temat zatrudnienia oraz wypracować odpowiednie zalecenia umożliwiające integrację młodych ludzi na rynku pracy, przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział ok. 50 proc. uczniów klas 10–11, uczących się w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego. Badanie wykazało, że większość ankietowanych uczniów chciałaby się sprawdzić i podjąć pracę przed wyborem zawodu (dziedziny działalności gospodarczej), ale uczniom brakuje zajęć z tym związanych. Badani uczniowie chcieliby mieć większy dostęp do poradnictwa, informacji i możliwości rozwoju kariery w szkole, wsparcia finansowego i ulg przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, bliższej współpracy z przedsiębiorstwami i samorządem.
Na koniec uczestnicy spotkania w ramach dnia „Active Citizens” podzielili się swoimi doświadczeniami i gremialnie zgodzili się, że inicjatywę młodych ludzi i ich zaangażowanie w życie społeczne należy aktywnie promować podczas współpracy z różnymi instytucjami.


Fot. vrsa.lt