Rezolucja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie kryzysu uchodźców

| Fot.vrsa.lt

30 lipca na posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła rezolucję wyrażającą poparcie dla mieszkańców Dziewieniszek przeciwko rządowym planom utworzenia ośrodka dla uchodźców w Dziewieniszkach.

Rada kieruje też uwagę władz centralnych na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Miednikach i innych gminach przygranicznych Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie rząd zamierza rozmieścić tysiące nielegalnych migrantów.

Spośród 27 członków rady obecnych na posiedzeniu za podjęciem uchwały głosowało 18 członków (17 z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i 1 z koalicji centroprawicowej), 4 członków rady wyszło z sali posiedzeń, wyrażając tym samym swój sprzeciw w tej sprawie, 3 członków z frakcji Socjaldemokraci Litwy nie głosowało, a 2 radnych z Partii Pracy wstrzymało się od głosu.

Nagranie posiedzenia rady można obejrzeć na kanale YouTube Samorządu.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego,

odnotowując szybko pogłębiający się kryzys migracyjny w naszym kraju, gdzie codziennie granicę litewsko-białoruską przekraczają setki nielegalnych migrantów,

zaznaczając, że centralne władze Litwy prowadzą nieprzemyślaną politykę i próbują rozwiązać powstające problemy kosztem bezpieczeństwa swoich obywateli, przerzucając ciężar i odpowiedzialność na samorządy w obszarze przygranicznym,

wyrażając głębokie zaniepokojenie w sprawie zamiaru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzenia ośrodka dla uchodźców na terenie Wileńskiego Centrum Szkolenia Agroekologicznego w pomieszczeniach Zakładu rzemieślniczego im. Szymona Karczmara w Dziewieniszkach (dawna Szkoła Technologii i Biznesu w Dziewieniszkach),

zwracając uwagę, na sprzeciw ludności wobec planów utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla uchodźców oraz petycję podpisaną przez mieszkańców Dziewieniszek do władz centralnych,

przypominając, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej podejmuje sprzeczne i niespójne decyzje: jedną z nich zaznaczyło, że w osiedlach nie będą zakładane żadne ośrodki zakwaterowania dla migrantów, a innym postanowieniem jednostronnie nakazało utworzenie ośrodka zakwaterowania dla migrantów w centrum Dziewieniszek (obok działają 2 gimnazja, do których uczęszcza około 200 uczniów, funkcjonuje zakład rzemieślniczy, przedszkole, są domy mieszkalne, blok wielomieszkaniowy):

1) wyraża wsparcie dla mieszkańców Dziewieniszek, którzy nie popierają planów utworzenia ośrodka dla uchodźców w Dziewieniszkach;

2) zwraca się do Rządu Republiki Litewskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie utworzenia ośrodka dla uchodźców w miasteczku Dziewieniszki, w rejonie solecznickim oraz wybrania innej, bardziej odpowiedniej lokalizacji, która nie zagraża bezpieczeństwu ludności i nie pogarsza sytuacji miejscowej ludności;

3) wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającym się poziomem bezpieczeństwa w gminie Miedniki i innych gminach Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie obecnie przebywają setki nielegalnych migrantów, a tysiące nielegalnych migrantów ma zostać zakwaterowanych;

4) sprzeciwia się tworzeniu ośrodków dla nielegalnych imigrantów tylko w przygranicznych gminach Białorusi;

5) domaga się zapewnienia bezpieczeństwa granic, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Samorządu Rejonu Wileńskiego, a miejsca zakwaterowania dla nielegalnych migrantów znajdowałyby się jak najdalej od osiedli.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego
30 lipca 2021 r.

[drugi tekst]

40 dodatkowych etatów funkcjonariuszy porządku publicznego

Mając na uwadze, że w związku z napływem nielegalnych migrantów z sąsiedniego kraju w naszym kraju została ogłoszona sytuacja nadzwyczajna, a terytoria niektórych gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego należą do odcinka granicznego, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła 40 dodatkowych etatów funkcjonariuszy porządku publicznego.

Od pracowników oczekuje się pełnienia funkcji zapewnienia porządku publicznego i zapobiegania naruszeniom prawa, zapewnienia bezpieczeństwa w osiedlach, ochrony mieszkańców i mienia państwowego, utrzymania porządku publicznego oraz zapewnienia powagi podczas kontroli izolacji osób zakażonych COVID-19. Również inne funkcje: kontrola transportu publicznego, kontrola przestrzegania przepisów gospodarowania terytorium i czystości, zapewnienie wymogów Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu hałasowi, wymiar sprawiedliwości w wykroczeniach administracyjnych. Ponadto będzie udzielać porad mieszkańcom dzielnicy w zakresie wykroczeń, ochrony ludności i mobilizacji.