Podpisano ponadpartyjne porozumienie o oświacie

Dziś w Sejmie liderzy partii podpisali porozumienie w sprawie polityki edukacyjnej, które określana jest mianem kamienia milowego w rozwoju litewskiej oświaty. Porozumienie w sprawie działań i kluczowych zobowiązań ma zapewnić stabilność, ciągłość długoterminowych decyzji, mobilizację niezbędnych zasobów i stały wzrost finansowania.

| Fot. ELTA, Marius Morkevičius

Umowę podpisali liderzy sześciu partii lub ich delegowani przedstawiciele:

  • Aušrinė Armonaitė (Partia Wolności);
  • Vilija Blinkevičiūtė (Litewska Partia Socjaldemokratyczna);
  • Ramūnas Karbauskis (Litewski Związek Chłopów i Zielonych);
  • Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Związek Ojczyzny — Chrześcijańscy Demokraci Litwy);
  • Viktorija Čmilytė-Nielsen (Ruch Liberalny Republiki Litewskiej);
  • Viktor Uspaskich (Partia Pracy);

Šimonytė inicjowała, moderowała Šiugždinienė

Premier Ingrida Šimonytė, która zainicjowała porozumienie, stwierdziła, że ​​przygotowany zbiorowym wysiłkiem dokument przewiduje znaczne zobowiązania finansowe w dziedzinie oświaty. Tekst porozumienia w sprawie litewskiej polityki edukacyjnej na lata 2021-2030 przygotowała grupa robocza składająca się z członków Sejmu. Prace grupy moderowała minister edukacji, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė.

„Porozumienie to oznacza, że ​​niezależnie od tego, które strony utworzą w przyszłości rząd, zobowiązują się one do przestrzegania zobowiązań w nim określonych i podjęcia niezbędnych decyzji w celu zapewnienia środków finansowych przewidzianych w porozumieniu. Umowa ma również ważne znaczenie symboliczne. Wykazuje wzajemne zaufanie, determinację, by wyjść poza osobiste czy polityczne ambicje w imię wspólnych celów” — podkreśliła Šimonytė.

Zdaniem Šiugždinienė, umowa nie jest dokumentem ani strategią obejmującą wszystkie kwestie edukacyjne.

„Zawiera rzeczy, które są ważne dla wprowadzenia niezbędnych zmian w edukacji, których ciągłość, niezależnie od zmian w rządach, jest ważne i na co zgadzają się wszystkie partie w Sejmie. Nie we wszystkich sprawach zgadzaliśmy się, niektóre trzeba było zostawić na marginesie. Staraliśmy się również zapewnić, aby porozumienie nie powielało zobowiązań już określonych w innych przepisach.

Czytaj więcej: Šiugždinienė: „pytanie powinno dotyczyć testów, a nie chęci powrotu”

Równe warunki dla wszystkich

Pięciostronicowa umowa określa 19 szczegółowych zobowiązań, z których część podzielono na osobno powiązane pozycje. Zobowiązania odnoszą się do potrzeby stworzenia równych szans i zapewnienia wszystkim równych warunków dla wysokiej jakości edukacji. Zobowiązania obejmują edukację przedszkolną, ogólną, zawodową, wyższą, pozaformalną, poprawę warunków pracy i kompetencji nauczycieli i kierowników placówek oświatowych.

W porozumieniu mówi się o gotowości do podejmowania kompleksowych działań i tworzenia warunków dla wszystkich dzieci do uczęszczania do przedszkoli, do stworzenia wspólnego standardu jakości kształcenia ogólnego, dostępnego dla wszystkich dzieci — także należących do wspólnot wiejskich, miejskich, a także mniejszości narodowych.

Szczegółowe zobowiązania finansowe

Umowa zawiera zobowiązania do wspierania odpowiednich decyzji niezbędnych do zapewnienia zrównoważonego finansowania.

Na przykład przy stałym wzroście środków publicznych co roku od 2022 do końca 2030 roku kwota budżetów państwowych i samorządowych przypadająca na jednego ucznia w kształceniu ogólnym i kształceniu zawodowym powinna wynieść co najmniej 24 proc. produktu krajowego brutto (lit. BVP) na jednego mieszkańca (w 2017 roku wskaźnik wyniósł 17,8 proc., obejmując całe wykształcenie średnie).

Zdefiniowano również wskaźniki, na podstawie których będzie mierzona realizacja zobowiązań zawartych w porozumieniu. Na przykład do 2027 roku co najmniej 70 proc. dzieci w wieku 2–5 lat mieszkających na wsi powinno uczęszczać do przedszkoli (w latach 2019–2020 było to 46,3 proc.). Do 2030 roku co najmniej 35 proc. uczniów ósmej klasy z niezamożnych rodzin powinno studiować na wyższych uczelniach (dzisiejsza sytuacja to 25 proc.).

Czytaj więcej: Pożegnanie czwartoklasistów w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie


Na podst.: lrv.lt, własne