Pani prezydent kłamie

W dn. 14 stycznia br. w Parlamencie Europejskim miało miejsce ważne wydarzenie dla nas, przedstawicieli mniejszości narodowych na Liwie. Nasz przedstawiciel poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski wystąpił z trybuny europarlamentu w obronie naszych praw. Cieszymy się, że nasze problemy zostały naświetlone na forum międzynarodowym.

Jesteśmy wdzięczni za przypomnienie pani prezydent Republiki Litewskiej oraz wszystkim zebranym, że jest niedopuszczalne, aby we wspólnej Europie były łamane podstawowe prawa człowieka, w tym prawa mniejszości narodowych. Jest to karygodne i niedopuszczalne, aby w państwie, które jest członkiem UE i NATO, ścigało się i nakładało kary za używanie języka ojczystego w życiu publicznym. Jakie będzie następne działanie władz Litwy: zakaz używania języka w naszych domach, a następnie może zakaz myślenia po polsku?

My, rodzice dzieci szkół polskich na Litwie, popieramy działania posła Waldemara Tomaszewskiego oraz innych parlamentarzystów, którzy wyrazili swój zdecydowany sprzeciw łamaniu praw mniejszości narodowych na Litwie. Pani prezydent Dalia Grybauskaitė w swym wystąpieniu poza obrazą europosła publicznie okłamała opinię publiczną oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, twierdząc, że w żadnym raporcie organizacji międzynarodowej nie ma wzmianki o tym, iż są naruszane prawa mniejszości narodowych na Litwie. Otóż, pani prezydent kłamie, o czym świadczą następujące raporty:

1. Rezolucja Komitetu Ministrów z 2012 r. w/s wykonywania przez Litwę postanowień Konwencji Ramowej odwołuje się do praw językowych mniejszości narodowych, braku regulacji prawnej regulującej ochronę praw mniejszości w państwie, wzmocnienia systemu konsultacji z przedstawicielami mniejszości w kwestiach ich dotyczących. Rezolucja CM / ResCMN (2012) 19 w sprawie wdrażania Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przez Litwę :https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2009951&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383;

2. Raport Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (European Commission against Racism and Intolerance ECRI)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Lithuania/LTU-CbC-IV-2011-038-ENG.pdf;

3. Raport European Network against RacismENAR odnotowuje pogarszającą się sytuację polskiej mniejszości na Litwie;

4. W lutym 2011 r. Instytut Monitorowania Praw Człowieka w Wilnie (HRMI) w swym Raporcie Alternatywnym na podstawie Czwartego i Piątego Raportu Okresowego Litwy, który powstał w oparciu o Międzynarodową Konwencję w/s likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD) podkreślił, że „Litwa charakteryzuje się niskim poziomem wiedzy o prawach człowieka wśród decydentów, urzędników państwowych, sądownictwa, mediów i, generalnie, społeczeństwa. Państwo musi rozwinąć skuteczne ramy instytucjonalne i prawne w celu ochrony praw człowieka na Litwie”;

6. Raport Freedom House krytycznie o nowej ustawie oświatowej, która została przyjęta w marcu 2011r. i która w roku 2013 zmusiła maturzystów do zdawania jednakowych egzaminów z języka litewskiego, jak ich koledzy i koleżanki ze szkół litewskich: (http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/lithuania);

7. Raport Wysokiego Komisarza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. mniejszości narodowych Knuta Vollebaeka z maja 2012 roku na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.

Według nas dyskredytacją i ośmieszaniem Litwy na arenie międzynarodowej jest okłamywanie społeczności międzynarodowej przez najwyższe władze Litwy.
Raporty jednoznacznie potwierdzają, że sytuacja mniejszości narodowych na Litwie pogarsza się. Godzić się na uszczuplanie naszych praw nie możemy, liczy się przede wszystkim dobro i lepsza przyszłość naszych dzieci. Pragniemy wychowywać swoje dzieci zgodnie z naszą tradycją i kulturą, gdyż razem z językiem ojczystym są one podstawowym dobrem narodu.
Popieramy działania posła do Parlamentu Europejskiego solidaryzując się w obronie praw mniejszości narodowych na Litwie.

Renata Cytacka
prezes Forum Rodziców Szkół
Polskich Rejonu Solecznickiego