Więcej

  Pani prezydent kłamie

  Czytaj również...

  W dn. 14 stycznia br. w Parlamencie Europejskim miało miejsce ważne wydarzenie dla nas, przedstawicieli mniejszości narodowych na Liwie. Nasz przedstawiciel poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski wystąpił z trybuny europarlamentu w obronie naszych praw. Cieszymy się, że nasze problemy zostały naświetlone na forum międzynarodowym.

  Jesteśmy wdzięczni za przypomnienie pani prezydent Republiki Litewskiej oraz wszystkim zebranym, że jest niedopuszczalne, aby we wspólnej Europie były łamane podstawowe prawa człowieka, w tym prawa mniejszości narodowych. Jest to karygodne i niedopuszczalne, aby w państwie, które jest członkiem UE i NATO, ścigało się i nakładało kary za używanie języka ojczystego w życiu publicznym. Jakie będzie następne działanie władz Litwy: zakaz używania języka w naszych domach, a następnie może zakaz myślenia po polsku?

  My, rodzice dzieci szkół polskich na Litwie, popieramy działania posła Waldemara Tomaszewskiego oraz innych parlamentarzystów, którzy wyrazili swój zdecydowany sprzeciw łamaniu praw mniejszości narodowych na Litwie. Pani prezydent Dalia Grybauskaitė w swym wystąpieniu poza obrazą europosła publicznie okłamała opinię publiczną oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, twierdząc, że w żadnym raporcie organizacji międzynarodowej nie ma wzmianki o tym, iż są naruszane prawa mniejszości narodowych na Litwie. Otóż, pani prezydent kłamie, o czym świadczą następujące raporty:

  1. Rezolucja Komitetu Ministrów z 2012 r. w/s wykonywania przez Litwę postanowień Konwencji Ramowej odwołuje się do praw językowych mniejszości narodowych, braku regulacji prawnej regulującej ochronę praw mniejszości w państwie, wzmocnienia systemu konsultacji z przedstawicielami mniejszości w kwestiach ich dotyczących. Rezolucja CM / ResCMN (2012) 19 w sprawie wdrażania Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przez Litwę :https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2009951&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383;

  2. Raport Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (European Commission against Racism and Intolerance ECRI)
  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Lithuania/LTU-CbC-IV-2011-038-ENG.pdf;

  3. Raport European Network against RacismENAR odnotowuje pogarszającą się sytuację polskiej mniejszości na Litwie;

  4. W lutym 2011 r. Instytut Monitorowania Praw Człowieka w Wilnie (HRMI) w swym Raporcie Alternatywnym na podstawie Czwartego i Piątego Raportu Okresowego Litwy, który powstał w oparciu o Międzynarodową Konwencję w/s likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD) podkreślił, że „Litwa charakteryzuje się niskim poziomem wiedzy o prawach człowieka wśród decydentów, urzędników państwowych, sądownictwa, mediów i, generalnie, społeczeństwa. Państwo musi rozwinąć skuteczne ramy instytucjonalne i prawne w celu ochrony praw człowieka na Litwie”;

  6. Raport Freedom House krytycznie o nowej ustawie oświatowej, która została przyjęta w marcu 2011r. i która w roku 2013 zmusiła maturzystów do zdawania jednakowych egzaminów z języka litewskiego, jak ich koledzy i koleżanki ze szkół litewskich: (http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/lithuania);

  7. Raport Wysokiego Komisarza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. mniejszości narodowych Knuta Vollebaeka z maja 2012 roku na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.

  Według nas dyskredytacją i ośmieszaniem Litwy na arenie międzynarodowej jest okłamywanie społeczności międzynarodowej przez najwyższe władze Litwy.
  Raporty jednoznacznie potwierdzają, że sytuacja mniejszości narodowych na Litwie pogarsza się. Godzić się na uszczuplanie naszych praw nie możemy, liczy się przede wszystkim dobro i lepsza przyszłość naszych dzieci. Pragniemy wychowywać swoje dzieci zgodnie z naszą tradycją i kulturą, gdyż razem z językiem ojczystym są one podstawowym dobrem narodu.
  Popieramy działania posła do Parlamentu Europejskiego solidaryzując się w obronie praw mniejszości narodowych na Litwie.

  Renata Cytacka
  prezes Forum Rodziców Szkół
  Polskich Rejonu Solecznickiego

  Afisze

  Więcej od autora

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...

  Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” Teatru Wierszalin zawita na Litwę

  Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie. W ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski budujemy wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego...