Więcej

  We dworze w Mejszagole obradowała Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego

  Czytaj również...

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść po powitaniu zebranych zaproponowała, aby wysłuchać referatu o historii miasteczka Mejszagoła i dworu Houvaltów
  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść po powitaniu zebranych zaproponowała, aby wysłuchać referatu o historii miasteczka Mejszagoła i dworu Houvaltów

  W odnowionym dworze w Mejszagole 8 kwietnia 2016 roku na posiedzenie zebrała się Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego.

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść po powitaniu zebranych zaproponowała, aby wysłuchać referatu o historii miasteczka Mejszagoła i dworu Houvaltów. Mer nie kryła zadowolenia, że na cel realizacji projektu renowacji dworu, przygotowanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, zostały pozyskane fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Prace renowacyjne zostały już zakończone, natomiast w czerwcu jest planowane uroczyste otwarcie uporządkowanego budynku, na które zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy posiedzenia.

  Wychowywanie przyszłych naukowców i nowatorów od ławy szkolnej
  Wiceminister Oświaty i Nauki Swietłana Kauzonienė przedstawiła ideę STEAM (skrót z języka angielskiego: Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) – powołania centrum otwartego dostępu w Regionie Wileńskim. Należy zauważyć, że w przyszłości może zabraknąć podstawowych specjalistów nauk przyrodniczych, zawodów technologicznych, toteż w celu zwiększenia zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi, technologiami, inżynierią, matematyką w dziesięciu miastach kraju zostaną założone centra otwartego dostępu STEAM, które przyczynią się do kreowania kultury innowacji.

  Szkoły zazwyczaj nie mają środków, aby urządzić wymagające sporo inwestycji nowoczesne laboratoria, toteż Ministerstwo Oświaty i Nauki planuje założyć centra STEAM, przystosowane dla uczniów. Wiceminister zauważyła, że ta idea nie jest przypadkowym „opromienieniem”, doświadczenie światowe pokazuje, że jest to jeden z najbardziej skutecznych środków na rzecz rozwoju kultury naukowej i ogłady społeczeństwa. W tych centrach w zależności od specyfiki każdego regionu będą tworzone różne moduły nauki i technologii. Dla uczniów będą wyposażone nowoczesne laboratoria (medycyny, fizyki, technologii informatycznych i inne), dla nauczycieli – baza doskonalenia kompetencji.
  Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego zaaprobowała propozycję Ministerstwa Oświaty i Nauki o założeniu ośrodków STEAM w Wilnie. Zdecydowano, aby w Wilnie założyć więcej niż jeden, jak w innych regionach, ale dwa centra otwartego dostępu STEAM. W stolicy w porównaniu z innymi samorządami uczy się najwięcej uczniów. Tu jest także najwięcej instytucji naukowych i oświatowych, firm innowacyjnych, z którymi ściśle się współpracuje w celu stworzenia odpowiedniego środowiska dla kształcenia dzieci i szykowania nauczycieli STEAM.

  Finansowanie utworzenia centrów STEAM planuje się z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
  Nie pozostały bez omówienia zagadnienia regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Regionu Wileńskiego
  Nie pozostały bez omówienia zagadnienia regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Okręgu Wileńskiego, które w ostatnich czasach są szczególnie aktualne. Trwały dyskusje na temat realizacji środka „Rozwój infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi” 5 priorytetu działań europejskiego programu inwestycyjnego w latach 2014-2020 „Ochrona środowiska, zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych i adaptacja do zmian klimatu“. Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski mówił, że samorząd rejonu wileńskiego jest jedynym samorządem, w którym liczba mieszkańców w ciągu ostatnich lat znacznie wzrasta, toteż podczas przydziału środków pomocowych byłoby niesprawiedliwie kierować się ilością odpadów komunalnych za rok 2013 czy liczbą udziałów w ZSA „VAATC”, jak proponuje Samorząd m. Wilna.
  Rada postanowiła, aby w najbliższym czasie merowie samorządów, ich przedstawiciele i zarząd ZSA „VAATC” ponownie zebrali się i przedyskutowali wszystkie możliwe kryteria, aby fundusze środka „Rozwój infrastruktury gospodarki odpadami komunalnymi” pomiędzy samorządami byłyby rozdzielane jak najefektywniej.

  Efektywne wykorzystanie finansowych środków wsparcia i inne kwestie
  Podczas spotkania analizowano również inne ważne zagadnienia. Zatwierdzono listę projektów regionu wileńskiego środka „Rozwój budownictwa socjalnego” według 8. priorytetu programu działań funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Zwiększenie integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa”.
  Po zatwierdzeniu listy projektów 7. priorytetu działań funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-202 „Promowanie jakościowego zatrudnienia i uczestnictwa w rynku pracy” fundusze (prawie 1,7 mln euro) zostaną wykorzystane na realizację projektów samorządów Solecznik i Święcian.
  Kwotę (prawie 23,5 mln euro) funduszy unijnych Europejskiego Programu Inwestycyjnego na lata 2014-2020 wg działań 5. priorytetu „Ochrona środowiska, harmonijne wykorzystanie zasobów naturalnych i adaptacja do zmian klimatu“ środka „Uporządkowanie systemów wód powierzchniowych” podzieliły samorządy m. Wilna i rejonu wiłkomierskiego.

  Przy rozważaniu specjalnych kryteriów wyboru projektów oraz ich możliwie największych znaczeń w sprawie ustalenia dla Litwy środka programu działań w latach 2014-2020 „Odnowa podstawowych usług na obszarach wiejskich”, środków „Wsparcie infrastruktury wszystkich działań o małej objętości” i „Wsparcie inwestycji w wiejską kulturę i dziedzictwo krajobrazów przyrody”, realizowanych w regionie wileńskim metodą planowania, grupie roboczej zlecono złożyć dodatkowe propozycje.
  Ponadto decyzją Rady została sprecyzowana część planu rozwoju Regionu Wileńskiego w latach 2014-2020, zatwierdzoną uchwałą nr 51 / 1S-22 16 października 2015 r.
  W celu przyspieszenia realizacji planu działań grupy roboczej międzyinstytucjonalnego planu działań horyzontalnego priorytetu „Rozwój regionalny“, przeznaczonego programowi postępu narodowego na lata 2014-2020 zrezygnowano z zatwierdzenia personalnej grupy roboczej uchwałą Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego. Rada zdecydowała, że przedstawicieli administracji samorządów (rzeczywistego i jego zastępcę) na piśmie delegują dyrektorzy administracji samorządów, a przedstawicieli Departamentu Rozwoju Regionalnego Okręgu Wileńskiego – naczelnik wydziału.
  Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego do komitetu nadzorczego współpracy transgranicznej sąsiedztwa europejskiego Łotwy, Litwy i Białorusi w latach 2014-2020 oddelegowała mera Samorządu Święciańskiego Rimantasa Klipčiusa, przedstawicielem zmiennym został mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
  Rada także zaaprobowała propozycję mer rejonu wileńskiego Marii Rekść – do komisji nadzorczej litewsko-polskiej współpracy transgranicznej zamiast mer wyznaczyć wicemera Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriela Jana Mincewicza.
  Po posiedzeniu członkowie rady obejrzeli 200 lat temu zbudowany dwór Houvaltów, który po renowacji dostosowano do potrzeb kultury, rzemiosł tradycyjnych i potrzeb społeczności.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...