Zmiany w opiece socjalnej 2020 roku

Comiesięczne świadczenia na dzieci od stycznia przyszłego roku mają wzrosną z obecnych 50 do 60 euro Fot. Marian Paluszkiewicz

Ministerstwo opieki socjalnej i pracy przedstawiło zmiany zaplanowane w projekcie budżetu państwa i Sodry na 2020 r., które wejdą w życie, jeśli zostaną zatwierdzone przez sejm. Ministerstwo proponuje, aby od 2020 r. wzrosły różne stawki i świadczenia, w tym: pieniądze na dziecko, emerytury i świadczenia socjalne, minimalne wynagrodzenie miesięczne, wynagrodzenia pracowników instytucji budżetowych. Proponuje się również wprowadzenie bezpłatnych posiłków dla przedszkolaków i pierwszaków.

„Prawie wszystkie decyzje mają na celu zwiększenie dochodów mieszkańców Litwy. Za pomocą zwiększenia tzw. pieniędzy na dziecko mamy nadzieję jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko ubóstwa wśród dzieci. Mamy nadzieję, że najbardziej z tego skorzystają rodziny, w których jedno z rodziców wychowuje dwoje lub więcej dzieci. Emerytury i renty wzrosną w tym roku o 8,11 proc. Oznacza to, że po raz pierwszy wzrost emerytury przewyższy wzrost płac. Zamierzamy nadal wypłacać zapomogi osobom otrzymującym najniższe emerytury, a wzrost płac odczuje większość osób w sektorze publicznym i budżetowym” – mówił Linas Kukuraitis, minister opieki socjalnej i pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Emeryci żądają większych emerytur

Comiesięczne świadczenia na dzieci od stycznia przyszłego roku mają wzrosną z obecnych 50 do 60 euro. Pieniądze są wypłacane na wszystkie dzieci do 18 roku życia. Zasiłek na dziecko może być wypłacany dłużej, tj. do 21 roku życia, jeśli dziecko jest objęte ogólnym programem edukacyjnym, w tym także kształceniem i szkoleniem zawodowym, jeżeli kształcenie obejmuje ogólny program edukacyjny.

Planuje się również zwiększenie w przyszłym roku zasiłku dla dzieci niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i dzieci potrzebujących. Zasiłek na dzieci wzrośnie z 20 euro do 40 euro. Oznacza to, że dzieci niepełnosprawne, dzieci z dużych i biednych rodzin otrzymają 100 euro miesięcznie.

  • Nowością jest również to, że więcej dzieci z biednych rodzin będzie mogło ubiegać się o dodatkowy zasiłek na dziecko w wysokości 100 euro. Obecnie, o dodatkowe pieniądze dla dzieci mogą ubiegać się rodziny, których dochód na osobę miesięcznie nie przekracza 250 euro, od 2020 r. będą mogły ubiegać się rodziny, których dochód na osobę nie przekracza – 183 euro. Uniwersalny zasiłek na dzieci jest wypłacany dla 508,6 tys. osób.

Od 2020 r. mają wzrosnąć także jednorazowe zasiłki dla kobiet w ciąży, które nie mają wystarczającego stażu pracy, aby otrzymać zasiłek macierzyński z Sodry. Jednorazowy zasiłek ma wzrosnąć z 76 euro do 250 euro. Co roku, jednorazowy zasiłek otrzymuje średnio 5 tys. kobiet.

Ministerstwo opieki socjalnej i pracy proponuje, aby od 1 stycznia 2020 r. w wybranych przez samorządy szkołach ogólnokształcących wprowadzić bezpłatne obiady dla przedszkolaków, a od września bezpłatne obiady byłyby oferowane wszystkim przedszkolakom i pierwszakom.

Obecnie, uczniowie mają prawo do bezpłatnych posiłków, a także wsparcia w zakupie przyborów szkolnych, jeżeli średni dochód na członka rodziny miesięcznie nie przekracza 183 euro. W przyszłym roku próg dochodów, od którego będą zależały bezpłatne posiłki, wzrośnie do 187,5 euro.

Od 2020 r. pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie zarobią więcej – minimalna wypłata z 555 euro wzrośnie do 607 euro. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 3,39 euro do 3,72 euro. Minimalne wynagrodzenie na Litwie otrzymuje około 156 tys. osób.

  • Przewiduje się także podwyżki wynagrodzeń dla większości urzędników i pracowników sektora publicznego i budżetowego, w tym nauczycieli, wychowawców przedszkolnych, pracowników socjalnych i urzędników.

Wzrost dochodów przewiduje się również dla osób pobierających emerytury i renty. Planuje się, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o 8,11 proc., co po raz pierwszy przekroczy wzrost płac. Ministerstwo finansów prognozuje, że płace wzrosną w przyszłym roku o 7,4 proc. Średnia emerytura w 2020 r. osiągnie poziom 374 euro, a średnia emerytura z wymaganym stażem wyniesie 395 euro.