Od września są otwierane klasy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Od 1 września 2020 r. w rejonie wileńskim zostaną otwarte specjalne klasy z litewskim i polskim w językiem nauczania dla uczniów o wysokich lub bardzo wysokich specjalnych potrzebach edukacyjnych z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych: w Dziale Szkoły Początkowej w Rostynianach (klasy 1–4) Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie i Dziale Szkoły Podstawowej w Ciechanowiszkach (klasy 5–10) Gimnazjum w Zujunach rejonu wileńskiego. W jednej klasie będzie kształcić się 5-8 uczniów.

W Dziale Szkoły Początkowej w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie uczniowie będą kształceni wg zindywidualizowanego programu nauczania początkowego, w dziale Szkoły Podstawowej w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach – zgodnie ze zindywidualizowanym programem edukacji podstawowej.
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą stworzone warunki otrzymania edukacji wysokiej jakości, która odpowiada ich potrzebom i umiejętnościom, a także niezbędnego wsparcia edukacyjnego, z uwzględnieniem praktycznego zastosowania wiedzy w życiu. Dzieciom będzie świadczona kompleksowa pomoc różnych specjalistów – logopedy, pedagoga specjalnego, pedagoga socjalnego, psychologa oraz specjalna pomoc asystenta nauczyciela. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych będą mogli również korzystać z usług specjalisty od korekty ruchu – kinezyterapeuty oraz w razie potrzeby, z pomocy i usług innych specjalistów. Dla uczniów zostanie zorganizowana edukacja nieformalna, zajęcia pozalekcyjne, dowóz i posiłki.

Obie szkoły zostaną wyposażone w środowisko edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalne sale ze sprzętem multisensorycznym (integracji sensorycznej i edukacji sensomotorycznej), w których dzieci będą rozwijać różne funkcje sensoryczne i poznawcze. W jednym z pomieszczeń wyposażenia sensorycznego z wielością świateł, dźwięków i obrazów będą jednocześnie stymulowane różne doznania dzieci. W następnym pomieszczeniu ze sprzętem sensorycznym dzieci będą miały okazję rozwijać umiejętności integracji sensorycznej, percepcji przestrzennej, małej i dużej motoryki. Oczekuje się, że pomieszczenia ze sprzętem sensorycznym pomogą uczniom z różnymi niepełnosprawnościami rozwojowymi nauczyć się łączyć i rozumieć informacje pochodzące z otoczenia i odczuć ciała, zrelaksować się, uspokoić się, zmniejszyć zmęczenie, poprawić umiejętności kontroli zachowania, rozwijać pamięć, uwagę, umiejętności językowe, postawę itp.

Rodzice, u których dzieci stwierdzono poważne lub bardzo poważne potrzeby edukacyjne niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności rozwojowej i zalecono edukację wg zindywidualizowanego programu edukacji początkowej i/lub zindywidualizowanego programu edukacji podstawowej i edukacji w szkole specjalnej lub klasie specjalnej szkoły ogólnej, wraz z wnioskiem musi złożyć „Zaświadczenie wstępnej/ponownej oceny specjalnych potrzeb edukacyjnych” oraz „Zaświadczenie specjalnej edukacji i/lub pomocy edukacyjnej” wydany przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną.

W sprawie przyjęcia do 1-4 klas specjalnych z litewskim i polskim językiem nauczania Działu Szkoły Początkowej w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (wieś Rostyniany, gmina Suderwie, rejon wileński) prosimy o kontakt z administracją szkoły tel. (85) 249 0237, el. p. pm@suderve.vilniausr.lm.lt.

W sprawie przyjęcia do klas specjalnych 5–10 z litewskim i polskim językiem nauczania Działu Szkoły Podstawowej w Ciechanowiszkach) Gimnazjum w Zujunach j (ul. Čekoniškių 3, wieś Ciechanowiszki, gmina Zujuny, rejon wileński), prosimy o kontakt z administracją szkoły tel. (85) 235 3354, el. p. zujunu.vm@gmail.com.


Foto. pixabay.com