Lasy muszą być nie tylko sadzone, ale też doglądane

Właściciele lasów to wiedzą: nie wystarczy tylko zasadzić sadzonki, trzeba je stale doglądać i o nie dbać                                    | Fot. Darius Šypalis

Rolnicy, posiadający nieurodzajne, ciężkie w uprawie ziemie, mogą skorzystać ze wsparcia na zasadzenie na nich lasu. Do 16 listopada trwa drugi etap naboru wniosków w ramach obszaru działania „Zasadzanie lasu” w ramach środka „Inwestycje w rozszerzanie połaci leśnych oraz polepszanie żywotności lasów” Programu Rozwoju Wsi (Kaimo plėtros programa — KPP) Litwy na lata 2014-2020. Łącznie na ten okres przeznaczono 9 283 964 euro. Jak i wcześniej, wnioski są składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego Systemu Informacji Ministerstwa Gospodarki Rolnej (ŽŪMIS) pod adresem: https://zumis.lt.

Rozwiązanie dla posiadaczy nieurodzajnej ziemi

Mieszkający w Wencie w rejonie okmiańskim rolnik Aleksadras Deimontas, hodujący rokitniki i trzymający niemało pszczół, skorzystał ze wsparcia już po raz kolejny.
Po raz pierwszy kilkanaście lat temu obsadził lasem 2 hektary w rejonie szawelskim.
„I dobrze zrobiłem. Ziemia jest tam kiepska, próbowałem ją wydzierżawić to jednemu rolnikowi, to drugiemu — nikt nie chciał. Pomyślałem, po co sam będę tam się taskał tak daleko od domu, po co mam się tak męczyć. Byłem gajowym w nadleśnictwie możejskim, lasy zawsze lubiłem i lubię, niech więc rosną, a i okolicę upiększają” — opowiada.
Po otrzymaniu prawie 8 tys. euro dopłaty w ramach KPP, Aleksandras obsadził 4 hektary we wsi Šiaudinė, bliżej domu. W tym jego lesie dominują brzozy, a na wzgórzu pnie się kilka świerków. Jeśli jakieś nieplanowane drzewa się z pomocą wiatru zasieją — też niech rosną.
Jak opowiada rozmówca, nie bywa tak, że zasadzi się na jakimś terenie las i się go zostawia, żyje spokojnie. Swoich lasów trzeba stale doglądać — czyścić, przerzedzać: przecież i trawa zarosnąć może, i zwierzęta szkód narobić.

Stawki wzrosły

W lipcu bieżącego roku zatwierdzono wyższe stawki za hektar zasadzonego lasu, z uwzględnieniem gatunku drzew, a także zatwierdzono wyższe coroczne dopłaty za dogląd lasu, ochronę i kształtowanie. Wysokość dopłat do zalesiania (stosowane kwoty i stawki wsparcia) stosuje się do wniosków złożonych w roku 2020 i kolejnych latach. Wysokości dopłat za dogląd, ochronę i kształtowanie lasów (stosowane kwoty i normy wsparcia) są stosowane w corocznych dopłatach kompensacyjnych, wypłacanych od roku 2020 (i kolejnych), niezależnie od daty złożenia wniosku i zasadzenia lasu. Składać wnioski mogą podmioty prawne i osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat, pod warunkiem, że grunty, na których zamierzają sadzić las, są ich własnością. Także wnioskować o wsparcie mogą samorządy, które zarządzają taką ziemią na prawie powierzenia.

Wsparcie jest przeznaczane na hodowlę lasu (jednorazowy dodatek wyrównawczy), dogląd zasadzonego lasu, jego ochronę i kształtowanie (przez 12 lat wypłacany jest coroczny dodatek wyrównawczy). Także w sytuacji, gdy las został zasadzony, ale na skutek zdarzenia ekstremalnego uległ uszkodzeniu podczas pierwszego roku wzrostu szkółek i sadzonek, na ponowne zasadzenie uszkodzonej części lasu przeznacza się część dopłaty, proporcjonalną do liczby zasadzanych ponownie sadzonek.

Nie przyznaje się żadnej pomocy na sadzenie plantacji o krótkiej rotacji (rotacyjny czas trwania wycinki do 15 lat), choinek bożonarodzeniowych i drzew z gatunków szybkorosnących przeznaczonych do produkcji energii. W przypadku sadzenia gatunków drzew szybkorosnących, których okres między wycinkami wynosi od 15 do 20 lat, wsparcie jest udzielane tylko na pokrycie wydatków poniesionych na zasadzenie. Dopłaty na utrzymanie, ochronę i kształtowanie lasu nie są wypłacane. Na terenach, gdzie las wyrósł samoistnie i gdzie nie jest wymagane dodatkowe sadzenie, dodatek na zalesianie nie jest wypłacany, a dopłata na utrzymanie, ochronę i kształtowania lasu jest wypłacana, jeśli średni wiek roślin wynosi do 5 lat.

Ile punktów i za co

Projekty zalesiania są oceniane poprzez przyznanie punktów za spełnianie kryteriów określonych w zasadach wdrażania obszaru działania „Zasadzanie lasu”. Minimalna wymagana suma punktów wniosku w naborze wynosi 30. Wnioski, które nie uzyskały tego wyniku, są odrzucane.
Wszystkie złożone z wnioskiem o wsparcie projekty zalesiania i zazieleniania przeznaczane tylko na dogląd, ochronę i kształtowanie lasu i (albo) zasadzanie lasu na terenie zarastającym, na którym potrzebne jest tylko dodatkowe zadrzewienie (kiedy zazielenienie lasu na działce stanowi 50 i więcej procent potrzebnej gęstości, na podstawie wymagań Założeń odtwarzania i zasadzania lasów) — przeznacza się 20 punktów; ponad 50 procent powierzchni, na której zasadza się las, należy do miejscowości, w których są naturalne lub inne szczególne przeszkody — 15 punktów; las jest zasadzany na ziemi, której przynajmniej jedna z działek ma żyzność do 32 punktów łącznie — 15 punktów; wszystkie załączone do wniosku o wsparcie projekty zazieleniania i zalesiania są zaprojektowane tak, żeby brzozy, sosny, świerki i czarne olsze albo ich mieszanka w składzie roślinności stanowiły ponad 80 procent — także 15 punktów; las jest zasadzany na terenie samorządu, którego lesistość wynosi do 33,3 procent — 10 punktów. Jeśli wnioskodawca, który hoduje las na gruntach będących jego własnością (lub współwłaścicieli) jest osobą fizyczną, — 15 punktów, a jeśli podmiotem prawnym — 10 punktów.
Jeśli zasadzany las graniczy z istniejącym lasem lub terenem zalesianym, na który przeznaczono wsparcie i na którym przestrzega się zobowiązań przewidzianych w Planie Rozwoju Wsi lat 2004-2006 (instrument „Zalesianie terenów o przeznaczeniu rolnym”) albo Programie Rozwoju Wsi Litwy lat 2007-2013 (instrumenty „Pierwsze zalesienie ziemi o przeznaczeniu rolnym”, „Pierwsze zalesienie ziemi o przeznaczeniu nierolnym oraz zapuszczonej ziemi rolnej”) albo Programie Rozwoju Wsi Litwy 2014-2020 (obszar działania „Zasadzanie lasu” instrumentu „Inwestycje w rozszerzanie połaci leśnych oraz polepszanie żywotności lasów”) — przyznaje się 5 punktów.
Jeśli wnioskodawca jest członkiem stowarzyszenia właścicieli lasów lub spółdzielni leśnej — także 5 punktów.

 


Zam. 2265