Nowy tryb i warunki przyznawania ulg w podatku gruntowym na 2021 r.

Od początku 2021 r. na terenie rejonu wileńskiego wchodzą w życie zmiany w zasadach przyznawania ulg w podatku gruntowym – w celu wsparcia rodzin wielodzietnych od 2021 r. postanowiono wprowadzić ulgi świadczeń dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

bale siana na polu
| Fot. Jenelle Hayes, Unsplash

Czytaj więcej: Strategia Wileńszczyzna 2040: znamy jej założenia

Samorząd Rejonu Wileńskiego zwraca szczególną uwagę na rodzinę jako na podstawę państwa i społeczeństwa. W celu wspierania rodzin wielodzietnych i ulżenia ciężaru wychowywania dzieci, od Nowego Roku kosztem budżetu Samorządu za wszystkie grunty do 3 ha na terenach wiejskich świadczenia zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym wychowującym troje lub więcej dzieci do 18 r.ż. lub pełnoletnich od 18 do 24 lat, którzy uczą się w szkołach ogólnokształcących, instytucjach szkolenia zawodowego lub uczelniach wyższych wg programów studiów dziennych i stałych.

Podobnie jak dotychczas, z opłat za podatek gruntowy za działki do 3 ha na obszarach wiejskich i do 0,25 ha w Niemenczynie będą zwalniane osoby niepełnosprawne (poziom zdolności do pracy od 0 do 40 proc.), właściciele gruntów w wieku emerytalnym oraz nieletni, w których rodzinach na początku okresu rozliczeniowego nie ma osób zdolnych do pracy.

Należy pamiętać, że ulgi nie będą stosowane dla opuszczonych terenów rolnych, zidentyfikowanych za pomocą metod kartograficznych. W celu dalszego zmniejszania opuszczonych terenów w rejonie wileńskim, w 2021 r. zostaną zastosowane dotychczasowe 3 proc. stawki podatku za opuszczone grunty rolne.

Czytaj więcej: Mer Maria Rekść zwraca się do mieszkańców

Samorząd Rejonu Wileńskiego do 1 września 2021 r. przedstawi Państwowej Inspekcji Podatkowej (PIP) listę zamieszkałych w rejonie wileńskim rodzin wielodzietnych, spełniających kryteria przyznawania świadczeń. Tymczasem rodziny wielodzietne, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, o przyznanie świadczenia powinny zwrócić się do pododdziału terytorialnego PIP, ponieważ zwolnione z podatku rozmiary działek podczas obliczania deklaracji podatku gruntowego nie będą stosowane automatycznie. 

18 grudnia b.r. decyzją Rady Samorządu z podatku gruntowego od całkowitej powierzchni działek rolnych (za wyjątkiem działek ogrodniczych) w latach 2019-2020 na terenach wiejskich rejonu wileńskiego są zwalniani wszyscy właściciele gruntów – osoby fizyczne – za 5 ha, w mieście Niemenczyn – za 0,25 ha, niezależnie od deklarowanego miejsca zamieszkania.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, biorąc pod uwagę możliwości budżetu, odmówiła świadczenia tej ulgi na okres 2021 roku.

Korzystne decyzje w sprawie stosowania ulg w podatku gruntowym

Samorząd Rejonu Wileńskiego, dążąc do promowania i wspierania rolnictwa w rejonie wileńskim, do 2011 r. zwalniał mieszkańców (z wyjątkiem właścicieli ogródków i działek innych wspólnot z podatku gruntowego od działek rolnych: na terenach wiejskich do 9 ha, w m. Niemenczyn – do 0,25 ha. Dla mieszkańców rejonu wileńskiego od 2012 r. wolna od podatku powierzchnia gruntów rolnych na terenach wiejskich została zmniejszona z 9 do 5 ha.

Samorząd stosuje również inne ulgi podatkowe dla właścicieli gruntów. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ze względu na deszczowy rok i ogromne straty poniesione przez rolników w 2017 r., zwolniła z podatku gruntowego ponad 3 tys. rolników, którzy zadeklarowali własną ziemię.

Czytaj więcej: Z powodu strat, spowodowanych suszą, rolnicy rejonu wileńskiego zostaną zwolnieni z podatku gruntowego

Od 2018 r. dla osób fizycznych wprowadzono obniżoną obliczoną kwotę podatku od działek o innym przeznaczeniu (tereny mieszkalne, tereny domów jednorodzinnych i dwurodzinnych), pod warunkiem, że ulga dotyczy jednej działki z najwyższą obliczoną kwotą podatku, jeżeli właściciel gruntu ma więcej niż jedną działkę o wskazanym przeznaczeniu oraz sposobie użytkowania działki. Również w 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego udzielił ulg rolnikom w wysokości 94 tys. euro z tytułu szkód spowodowanych suszą.

W 2019 r. w celu zmniejszenia szkód w rolnictwie spowodowanych zjawiskami meteorologicznymi Samorząd Rejonu Wileńskiego zmniejszył o połowę podatek od gruntów rolnych dla rolników, którzy zadeklarowali uprawy rolne, z wyjątkiem gruntów opuszczonych. Z tego ulgi skorzystało 616 rolników rejonu wileńskiego.

W 2020 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, łagodząc ekonomiczne konsekwencje w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzoną w jej efekcie kwarantanną, zapewniła podmiotom prawnym 25 proc. ulg podatkowych od gruntów, nieruchomości i dzierżawy gruntów.


Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego