Tegoroczne nowości w zakresie wsparcia społecznego dla uczniów

Wsparcie socjalne jest udzielane uczniom poniżej 21. roku życia, uczącym się według programów przedszkolnych, ogólnokształcących lub programów dla dorosłych
| Fot. vrsa.lt

Od 1 września tego roku wszystkie przedszkolaki, uczniowie pierwszej i drugiej klasy, mogą bez oceny dochodów rodziny skorzystać z prawa do bezpłatnego obiadu. Nie ma potrzeby składania wniosku, zajmie się tym administracja szkoły.

Aby otrzymać wsparcie socjalne dla uczniów, już od 1 lipca wnioskodawca może zwrócić się do gminy w miejscu zamieszkania, a jeśli miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane, do gminy, w której faktycznie mieszka. Można również złożyć wniosek elektroniczny w Systemie Informacyjnym Pomocy Społecznej dla Rodzin www.spis.lt . Zachęcamy rodziców, aby nie zwlekali i zadbali o to przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Uczniowie otrzymają wsparcie społeczne następujących rodzajów:

1. bezpłatne wyżywienie (śniadania, obiady, posiłki na obozach letnich organizowanych w szkołach);

2. wsparcie na zakup przyborów szkolnych.

Wsparcie socjalne jest udzielane uczniom poniżej 21. roku życia, uczącym się według programów przedszkolnych, ogólnokształcących lub programów dla dorosłych.

Pomoc socjalna nie przysługuje uczniom starszym niż w wieku 21. lat, uczącym się według programów kształcenia dorosłych, a także uczącym się zarówno wg programów ogólnokształcących, jak i kształcenia zawodowego, pozostającym na utrzymaniu w placówkach finansowanych przez państwo lub samorząd, dla których jest ustalona stała lub czasowa opieka (patronat) nad dzieckiem, którego rodzice są zwolnieni z opłat za posiłki dla dzieci w bursach szkolnych.

Uczniowie mają prawo do obiadów, posiłków na obozach organizowanych przez szkoły oraz do wsparcia na zakup przyborów szkolnych, jeżeli średni dochód na osobę lub na osobę miesięcznie jest niższy niż:

• 1,5 kwoty dochodów wspieranych przez państwo (DWP), czyli 192 euro (1 DWP – 128 euro);

• 2 kwoty DWP (256 euro) w następujących przypadkach:

– gdy osoby mieszkające razem uległy wypadkowi (pożar, klęska żywiołowa), który spowodował szkody w mieniu lub zdrowiu;

– gdy jedno z rodziców nie żyje; gdy matka lub ojciec samotnie wychowują dziecko (dzieci), gdy wspólnie mieszkające osoby wychowują troje lub więcej dzieci, gdy co najmniej jedna ze wspólnie mieszkających osób jest niepełnosprawna lub poważnie chora.

(Ponadto wnioskodawca składa wniosek w dowolnej formie, w którym przedstawia argumenty, uzasadniające potrzebę wsparcia ucznia oraz dostarczając dokumenty potwierdzające).

• kwota w wysokości 2,5 DWP (320 euro) w wyjątkowych przypadkach po sprawdzeniu warunków bytowych i zgodnie z aktem warunków bytowych sporządzonym przez komisję gminy, który zaleca udzielać wszelkiego rodzaju wsparcia w następujących przypadkach: gdy uczeń doświadcza ryzyka socjalnego lub gdy osoby mieszkające razem uległy wypadkowi (pożar, klęska żywiołowa), który spowodował szkody w mieniu lub zdrowiu; gdy jedno z rodziców nie żyje; gdy matka lub ojciec samotnie wychowują dziecko (dzieci), gdy osoby mieszkające razem wychowują troje lub więcej dzieci, gdy co najmniej jedna z razem mieszkających osób jest niepełnosprawna lub poważnie chora.

Na zakup artykułów szkolnych w ciągu roku kalendarzowego jednemu uczniowi przysługuje świadczenie w wysokości dwóch podstawowych świadczeń socjalnych (BŚS), czyli 80 euro (BŚS – 40 euro). Wniosek o wsparcie na zakup artykułów szkolnych wnioskodawca może złożyć od 1 lipca do 5 października 2021 r.

Wnioskodawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

• wypełnioną prośbę – wniosek o pomoc socjalną dla uczniów, koniecznie ze wskazaniem, w której klasie uczy się dziecko;

• zaświadczenia o dochodach członków rodziny (otrzymane w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc społeczną dla uczniów lub miesiąc złożenia wniosku);

• inne zaświadczenia, wskazane w zależności od okoliczności przez specjalistę, wymagane do wsparcia socjalnego dla uczniów.

• jeżeli rodzina otrzymuje zasiłek socjalny w czasie ubiegania się o pomoc społeczną dla uczniów, wnioskodawca składa krótki wniosek o pomoc społeczną dla uczniów.

Uczniom przydziela się bezpłatne wyżywienie od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego, uczniom IV klasy gimnazjalnej – do końca sesji maturalnej, na wniosek wnioskodawcy w ciągu roku szkolnego – od następnego dnia.

W celu uzyskania informacji na temat pomocy społecznej dla uczniów można skontaktować się z urzędem lokalnej gminy lub Wydziałem Opieki Społecznej pod nr. tel.: 85 275 00 63, 85 240 10 08.