Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznych w Mejszagole

Młodzież może już korzystać z nowego boiska przy ul. Paberžės 10B
| Fot. vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego zainicjował projekt, w ramach którego uporządkowano infrastrukturę, z której korzysta wspólnota – przestrzenie publiczne miasteczka Mejszagoła – urządzając i remontując infrastrukturę rekreacyjną, wypoczynkową i targową.

21 stycznia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektu „Kompleksowa uporządkowanie przestrzeni publicznych miasteczka Mejszagoła: targowiska, skweru, boiska sportowego i ich dostosowanie do potrzeb społeczności”. Całkowita wartość projektu to prawie 1,2 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad 300 tys. euro, 825 tys. euro przyznano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu państwa – prawie 73 tys. euro.

Urządzono targowisko przy ul. Širvintų 69
| Fot. vrsa.lt

W ramach projektu uporządkowano przestrzeń publiczną miasteczka Mejszagoła – utworzono skwer, wyburzono istniejący budynek ambulatorium przy ul. Vilniaus 15, urządzono targowisko przy ul. Širvintų 69, zbudowano boisko sportowe przy ul. Paberžės 10B i wytyczono ścieżki dla pieszych.

W celu poprawy jakości życia i środowiska miasteczka Mejszagoła odnowiono i utworzono publiczne tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, a także odnowiono i zainstalowano infrastrukturę ścieżek pieszych. W ten sposób powstały nowe, wysokiej jakości przestrzenie ważne dla całego miasteczka, przeznaczone dla różnych grup mieszkańców i służące zarówno mieszkańcom, jak i spółkom. Projekt był realizowany w latach 2019–2021 zgodnie z Programem Operacyjnym Inwestycji Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020, priorytet 8 „Wzrost włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 08.2.1-CPVA-R-908 „Odnowa wsi”.