Wsparcie samorządu remontów obiektów ogólnego użytku domu wielomieszkaniowego

Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie remontu, rekonstrukcji i odnowienia (modernizacji) obiektów ogólnego użytku domów wielomieszkaniowych. Będą one przyjmowane do 30 czerwca 2022 r.

Przypominamy, że wsparcie jest świadczone od 2017 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego „Opisem procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i remontu (modernizacji) obiektów ogólnego użytku budynków wielomieszkaniowych”, który reguluje wsparcie z budżetu samorządu dla właścicieli mieszkań na remont obiektów ogólnego użytku, np. dachu, ścian, fundamentów, systemów inżynieryjnych budynku, (ogrzewania, wodociągu) itp. Zgłoszenia są przyjmowane w okienku obsług interesantów samorządu, można też je przesłać pocztą do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie poinformowany o umieszczeniu jego wniosku w ogólnej kolejce.

Należy zauważyć, że prace są prowadzone na koszt właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń bloku oraz Samorządu. Pierwszeństwo w finansowaniu mają obiekty o środkach efektywności energetycznej i w stanie awaryjnym. Ustalono maksymalnie dopuszczalną kwotę finansowania na wszystkie remonty wykonane dla jednego budynku wielomieszkaniowego według powierzchni użytkowej domu: do 1 tys. mkw. – 20 tys. euro, od 1 tys. do 2 tys. mkw. – 30 tys. euro, ponad 2 tys. mkw. – 40 tys. euro. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a wnioski w sprawie przyznania dofinansowania zostaną przedstawione przez specjalnie utworzoną komisję.

Część finansowana przez samorząd:

• 70 proc. na remont obiektów użytku ogólnego w budynku mieszkalnym, gdy wdrażane są środki efektywności energetycznej: naprawa i ocieplenie dachów, naprawa i termoizolacja ścian elewacyjnych, cokołów, uporządkowanie warstw gruntu, wymiana drzwi i okien w częściach wspólnych do modernizacji systemów grzewczych;

• 50 proc. na remont wymienionych obiektów powszechnego użytku budynku wielomieszkaniowego: naprawa kanalizacji i wodociągów, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kanalizacji deszczowej, uporządkowanie instalacji wentylacyjnej;

• dodatkowe 30 proc. na modernizację systemu grzewczego domu wielomieszkaniowego uczestniczącego w programie remontu (modernizacji) bloku (w tym drobnej renowacji) zatwierdzonego przez Rząd RL.

Ubiegający o wsparcie wnioskodawcy będą zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

• wniosku ustalonej formy;

• dokumentów potwierdzających prawo pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy;

• kosztorysów robót i usług wnioskowanych o finansowanie, pozwolenia na budowę (jeżeli wymaga tego ustawa o budownictwie), aktu przeglądu technicznego domu;

• protokołu ze spotkania właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń domu z decyzją o remoncie, rekonstrukcji lub odnowie obiektów ogólnego użytku domu wielomieszkaniowego;

• potwierdzenia posiadania środków własnych (zaświadczenia administratora obiektów wspólnego użytku lub wyciąg z rachunku bankowego).

Czytaj więcej: Radni rejonu wileńskiego przyjęli budżet na rok 2022

Więcej informacji na temat trybu udzielania wsparcia znajduje się w „Opisie procedury finansowania remontu, rekonstrukcji i odnowy (modernizacji) budynków wielomieszkaniowych” (dec. nr. T3-22 Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z 28 stycznia 2022 r.). Opis można znaleźć na stronie internetowej samorządu: www.vrsa.lt. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt ze st. specjalistką Wydziału Gospodarki Lokalnej Ireną Mackiel, tel. (8 5) 240 1564, e-mail irena.mackel@vrsa.lt.